Banner med bilde og tittel

Fakta om

Svalbard

Skrå bakgrunn med infografikk

Antall årsverk i utvalgte næringer på Svalbard

Kilde

Næringer på Svalbard, Statistisk sentralbyrå

Ingress

Denne siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til Statistisk sentralbyrås egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Befolkning

Bilde av bosetting på Svalbard
Bosatte på Svalbard
ikon av to voksne ett barn
Bosatte på Svalbard
1. halvår 2021
2 869
personer
475 personer Endring fra ti år før
¹ Fra og med 2009 ble bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund som ikke var bosatt på fastlandet med i innbyggertallet

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
Ikon av flagg
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
1. halvår 2021
69,4
%
-14,7 prosentpoeng Endring fra ti år før

Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
Ikon av dame
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
1. halvår 2021
46,6
%
3,6 prosentpoeng Endring fra ti år før

Natur og miljø

Bilde av fjellparti med snø
Areal Svalbard
Ikon av isbjørn
Areal Svalbard
2021
60 299
km²

Svalbards areal av kongeriket Norge
Ikon av flagg med vekst
Svalbards areal av kongeriket Norge
2021
15,7
%

Andel av Svalbards areal som er vernet

Vernet område

Ikon av isbjørn
Andel av Svalbards areal som er vernet
2020
65,7
%

Nasjonalparker,Naturreservat
Nasjonalparker
2020
14 429
km²

Naturreservat
2020
25 203
km²
Geotopverneområder¹
Geotopverneområder¹
2020
14
km²

¹Geotop er et område med karakteristiske bergarter, geologiske lag eller fossiler.


Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Isbreene smelter

Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2021
62,1
%


Det blir varmereSvalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008, som et norsk bidrag til et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Genbanker over hele verden deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.

Næringsliv og sysselsetting

Gruvedriften

Historisk bilde av gruvedrift på svalbardOmsetning og offentlige tilskudd


¹ Konfidensielle tall for undervisning i 2010-2014

Turisme og forskning øker

¹ Turisme og kultur inkluderer næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid. ² Forskning og undervisning inkluderer næringene Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting og Undervisning


Inntekt

Noe av inntekstforskjellen mellom hele landet og Svalbard skyldes at sysselsettingsprosenten er høyere på Svalbard. Dessuten er andelen menn blant de sysselsatte høyere enn på landsbasis. Sammenlikner vi menns og kvinners inntekt på Svalbard med hele Norge, reduseres forskjellen. Skattenivået er forøvrig lavere enn på fastlandet, slik at nettoinntektene er høyere på Svalbard. 

Turisme

Bilde av fjelllandskap på Svalbard
Omsetning for turisme- og kulturnæringen¹
ikon av hånd med mynter
2020
540
millioner kroner
4,5 % Endring fra ti år før


Andel av overnattingsgjester fra Norge¹
Ikon av person med flagg og mynter
Juli 2021
81,7
%

Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
Ikon av kofferter
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
2. kvartal 2021
8 169
passasjerer
-48,7 % Endring fra ti år før

Forskning og undervisning

Bilde av skip i ishav
Omsetning for forskning og undervisning
ikon av mynter
Omsetning for forskning og undervisning
2020
Tall ikke tilgjengelig
Ingen endring Endring fra ti år før

Sysselsatte i forskning og undervisning
ikon av to mennesker
Sysselsatte i forskning og undervisning
2020
Tall ikke tilgjengelig
Ingen endring Endring fra ti år før

¹ Tallene for 2020 er påvirket av avlyste kurs grunnet korona.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) ble grunnlagt som en stiftelse av de fire eldste universitetene i Norge i 1993. Universitetet tilbyr ulike kurs på mastergradsnivå og doktorgradsnivå. Kursene omhandler arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi.

Offentlige utgifter

Flyfoto av bosetting på Svalbard
Offentlige utgifter
ikon av hånd som slipper mynter
Offentlige utgifter
2019
1 583
millioner kroner
269,9 % Endring fra 20 år før

Utdanning

Barn i barnehage
Barn i barnehage
2020
99
barn

Elever i grunnskolen
Elever i grunnskolen
2020
226
elever

Dyr

Bilde av isbjørn

Isbjørn


Isbjørnen var gjenstand for hard fangst inntil den ble totalfredet i 1973.


Reinsdyr

Svalbardreinen finnes kun på Svalbard og er det største av de tre landbaserte pattedyrene på øygruppen. Den var fredet i årene 1925–1983, og siden har det forekommet regulert jakt i noen områder.


Polarrev

En som nyter godt av svalbardreinen, er polarreven (fjellreven), som blant annet lever av åtsler fra sel og reinsdyr, foruten selunger, sjøfugl, egg med mer. Det er beregnet at det er en god bestand fjellrev på Svalbard, mens den er utryddingstruet på fastlandet.


Hvalross

Hvalrossen ble nærmest utryddet gjennom intensiv jakt i flere århundrer, og bestanden har vokst sakte siden fredningen i 1952.


Fugl og ferskvannsfisk

Til sammen hekker rundt 36 fuglearter på Svalbard. Svalbardrypa er den eneste fuglearten som ikke trekker bort fra øygruppen om vinteren. Mens rypa er den eneste som overvintrer, er svalbardrøya den eneste ferskvannsfisken der.


Hunder

Kart

Bildeutsnitt av kart over Svalbard

Norsk Polarinstitutts karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet oversikt over stedsnavn, kulturminner, vernede områder og geologi. Velg temalag i venstremenyen for å velge tema.

Andre faktasider