Svalbard

Fakta om svalbard

Denne siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til Statistisk sentralbyrås egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.

Historie

Artikkel / 3. mai 2019
Fangst, forskning og gruvedrift

I 1596 oppdaget nederlenderen Willem Barents den største av Svalbard-øyene mens han lette etter Nordøstpassasjen. Han ga den navnet Spitsbergen, etter de taggete fjellene. Navnet Svalbard er nevnt i islandske kilder tilbake til 1194.

Befolkning

Bosatte på Svalbard
ikon av to voksne ett barn
Bosatte på Svalbard
1. halvår 2024
3 042
personer
496 personer fra ti år før
Bosatte på Svalbard¹

¹ Fra og med 2009 ble bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund som ikke var bosatt på fastlandet med i innbyggertallet
Befolkningspyramide Svalbard¹ og hele landet

¹ Longyearbyen og Ny-Ålesund
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
Ikon av flagg
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som har bostedsadresse på fastlandet
1. halvår 2024
67,0
%
-12,1 prosentpoeng fra ti år før
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
Ikon av dame
Andel av innbyggere i Longyearbyen og Ny-Ålesund som er kvinner
1. halvår 2024
47,9
%
5,3 prosentpoeng fra ti år før
Artikkel / 20. oktober 2023
Samfunnsforhold på Svalbard

Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

Bilparken på Svalbard¹, antall personbiler

¹ Inkluderer tall for Jan Mayen
Bilparken i Norge, antall personbiler

Næringsliv og sysselsetting

Omsetning i utvalgte næringer

¹ Turisme og kultur består av næringene Overnatting- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid.
Årsverk i utvalgte næringer

¹ Turisme og kultur inkluderer næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid.
Sysselsatte i utvalgte næringer

¹ Turisme og kultur inkluderer næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid.
Produksjon av kull, norske selskaper

Ansatte i den norske kulldriften

Artikkel / 28. desember 2016
Svalbards bristende hjerte

Gruvedriften på Svalbard var lenge selve livsgrunnlaget for Longyearbyen, men da kullreservene på det nærmeste var uttømt på slutten av 1980-tallet, måtte beboerne gradvis finne andre næringer å livnære seg på.

Omsetning og offentlige tilskudd

Inntekt

Gjennomsnittlig bruttoinntekt

Noe av inntekstforskjellen mellom hele landet og Svalbard skyldes at sysselsettingsprosenten er høyere på Svalbard. Dessuten er andelen menn blant de sysselsatte høyere enn på landsbasis. Sammenlikner vi menn og kvinners inntekt på Svalbard med hele Norge, reduseres forskjellen. Skattenivået er forøvrig lavere enn på fastlandet, slik at nettoinntektene er høyere på Svalbard. 

Turisme

Omsetning for turisme- og kulturnæringen ¹ ²
ikon av hånd med mynter
Omsetning for turisme- og kulturnæringen ¹ ²
2022
1 041
millioner kroner
100,1 % fra ti år før

¹ Gjelder for Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund

² Gjelder næringene Overnattings- og serveringsvirksomhet, 
Forretningsmessig tjenesteyting og Kultur, underholdning og fritid

Omsetning for overnattingsvirksomheter

Sysselsatte innen overnattingsvirksomhet

Overnattinger på Svalbard

Andel av overnattingsgjester fra Norge¹
Ikon av person med flagg og mynter
¹ Gjelder for Longyearbyen, Svea og Ny-Ålesund
Mars 2024
41,2
%
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
Ikon av kofferter
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn
April 2024
8 157
passasjerer
-1,6 % fra ti år før
Antall passasjerer til Svalbard lufthavn

Offentlige utgifter

Offentlige utgifter
ikon av hånd som slipper mynter
Offentlige utgifter
2022
1 709
millioner kroner
422,6 % fra 20 år før
Offentlige utgifter på Svalbard

Offentlige utgifter

Millioner kroner

Barn i barnehage
Ikon av barn med ballong
Barn i barnehage
2023
74
barn
-15,9 % fra året før
Barn i barnehage

Elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Elever i grunnskolen
2023
220
elever
-7,9 % fra året før
Elever i grunnskolen

Natur og miljø

Areal Svalbard
Ikon av isbjørn
Areal Svalbard
2024
60 299
km²
Svalbards areal av kongeriket Norge
Ikon av flagg med vekst
Svalbards areal av kongeriket Norge
2024
15,7
%
Andel av Svalbards areal som er vernet

Vernet område

Ikon av isbjørn
Andel av Svalbards areal som er vernet
2023
68,9
%
Nasjonalparker,Naturreservat
Nasjonalparker
2023
16 342
km²
Naturreservat
2023
25 203
km²
Geotopverneområder¹
Geotopverneområder¹
2023
14
km²

¹Geotop er et område med karakteristiske bergarter, geologiske lag eller fossiler.

Andel av Svalbard som er dekket av snø og is

Isbreene smelter

Ikon av isfjell
Andel av Svalbard som er dekket av snø og is
2023
62,1
%
Årlig tilvekst/avsmeltning av snø og is

Det blir varmere

Årlig gjennomsnittstemperatur, Svalbard lufthavn

Månedsnormaler i Longyearbyen

Svalbard globale frøhvelv

Frøprøver i Svalbard globale frøhvelv

Svalbard globale frøhvelv ble åpnet i 2008, som et norsk bidrag til et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat og landbruksproduksjon. Genbanker over hele verden deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever lenge ved at de bevares nedfrosset.

Dyreliv

Isbjørn

Fangst av isbjørn

Felte isbjørn under påstått nødrett eller humanitære årsaker

Isbjørnen var gjenstand for hard fangst inntil den ble totalfredet i 1973.

Reinsdyr

Felte svalbardrein

Svalbardreinen finnes kun på Svalbard og er det største av de tre landbaserte pattedyrene på øygruppen. Den var fredet i årene 1925–1983, og siden har det forekommet regulert jakt i noen områder.

Polarrev

Fangst av polarrev

En som nyter godt av svalbardreinen, er polarreven (fjellreven), som blant annet lever av åtsler fra sel og reinsdyr, foruten selunger, sjøfugl, egg med mer. Det er beregnet at det er en god bestand fjellrev på Svalbard, mens den er utryddingstruet på fastlandet.

Hvalross

Hvalrossfangst

Hvalrossen ble nærmest utryddet gjennom intensiv jakt i flere århundrer, og bestanden har vokst sakte siden fredningen i 1952.

Fugl og ferskvannsfisk

Rypejakt og røyefiske

Til sammen hekker rundt 36 fuglearter på Svalbard. Svalbardrypa er den eneste fuglearten som ikke trekker bort fra øygruppen om vinteren. Mens rypa er den eneste som overvintrer, er svalbardrøya den eneste ferskvannsfisken der.

Kart

Bildeutsnitt av kart over Svalbard

Norsk Polarinstitutts karttjeneste finner du oversikt over mange ulike tema. Her finner du blant annet oversikt over stedsnavn, kulturminner, vernede områder og geologi. Velg temalag i venstremenyen for å velge tema.