357484
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/konkurs/kvartal
357484
statistikk
2018-11-05T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Bank og finansmarked
no
konkurs, Opna konkursar, næringsfordelte konkursar, omsetningsverdi, føretakskonkursar, personlege konkursar, tvangssalg, organisasjonsform, etableringsårKonkurser, Finansielle indikatorer , Bank og finansmarked, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Opna konkursar

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

1 076

konkursar i 3. kvartal 2018

Opna konkursar
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Opna konkursar i alt1 2261 3011 3611 076
Føretakskonkursar9101 0201 076818
Personlege konkursar, inklusive einskildpersonføretak316281285258
 
Konkursar innanfor byggje- og anleggsverksemd336382370287
Konkursar innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner251289290224

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Opna konkursar, etter næring

Opna konkursar, etter næring
3. kvartal 20173. kvartal 2018
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarFøretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretakEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursar
I alt733220818258
 
Jordbruk, skogbruk og fiske61096
Bergverksdrift og utvinning3011
Industri397329
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2000
Byggje- og anleggsverksemd1737918998
Varehandel, reparasjon av motorvogner1711320816
Transport og lagring42244431
Overnattings- og serveringsverksemd809886
Informasjon og kommunikasjon134217
Finansierings- og forsikringsverksemd6070
Omsetning og drift av fast eigedom411342
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting51186324
Forretningsmessig tenesteyting50255717
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting0000
Undervisning123111
Helse- og sosialtenester64186
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1291013
Anna tenesteyting2382314
Lønt arbeid i private hushald0000
Internasjonale organisasjonar og organ0000
Ikkje opplyst3637

Tabell 2 
Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring

Opna konkursar, omsetning og sysselsetting, etter næring
3. kvartal 20173. kvartal 2018
KonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsetteKonkursarOmsetning i 1 000 kronerSysselsette
I alt9534 521 1793 8111 0763 602 4533 031
 
Føretakskonkursar ekskl. einskildpersonføretak7334 324 0633 5798183 427 6482 801
 
Jordbruk, skogbruk og fiske614 0651496482
Bergverksdrift og utvinning3:161:..
Industri39493 80030532275 569118
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn0:0000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd2:5690:0
Byggje- og anleggsverksemd173646 583559189865 038721
Varehandel, reparasjon av motorvogner1711 511 0616822081 385 567921
Transport og lagring4273 43510244322 525110
Overnattings- og serveringsverksemd80226 52036988228 955428
Informasjon og kommunikasjon139 21382156 22044
Finansierings- og forsikringsverksemd6270117..18
Omsetning og drift av fast eigedom4161 3071034..9
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting51227 2781196395 58080
Forretningsmessig tenesteyting50408 09468757135 104227
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning12844111..11
Helse- og sosialtenester6019181 23560
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar1222 256381021 32719
Anna tenesteyting2324 449302318 60733
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst3:..3:0
 
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar220197 116232258174 805230
 
Jordbruk, skogbruk og fiske1010 7357612 59311
Bergverksdrift og utvinning0001..1
Industri71 171292 1092
Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvatn000000
Forsyning av vatn, avløps- og renovasjonsverksemd0:0000
Byggje- og anleggsverksemd7955 344599856 29271
Varehandel, reparasjon av motorvogner1332 384191620 50724
Transport og lagring2439 655453152 06749
Overnattings- og serveringsverksemd925 6793365 2139
Informasjon og kommunikasjon41 456271 7394
Finansierings- og forsikringsverksemd000000
Omsetning og drift av fast eigedom1:12:2
Fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting188 75711246 42215
Forretningsmessig tenesteyting2517 30436176 94719
Offentleg administrasjon og forsvar, og trygdeordningar underordna offentleg forvalting000000
Undervisning3:21:1
Helse- og sosialtenester4:3604
Kulturell verksemd, underhaldning og fritidsaktivitetar92 4006132 9227
Anna tenesteyting81 6996145 98511
Lønt arbeid i private hushald000000
Internasjonale organisasjonar og organ000000
Ikkje opplyst65307....

Tabell 3 
Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)

Opna konkursar (AS og ASA), etter fylke og aksjekapital (i kroner)
3. kvartal 20173. kvartal 2018
I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000I altMindre enn 51 00051 000-100 000101 000-250 000251 000-500 000Meir enn 500 000
I alt711374143623795791483145644059
 
Østfold4433711246328114
Akershus69401941571499526
Oslo12673251331214910724486
Hedmark2112420326174302
Oppland17852112194323
Buskerud39177411032207212
Vestfold2816430535228212
Telemark1812311120107201
Aust-Agder10430031691123
Vest-Agder218532326155402
Rogaland6131122313704116724
Hordaland89461974131016022667
Sogn og Fjordane13421241080011
Møre og Romsdal2412243338156854
Trøndelag00000062339956
Sør-Trøndelag (-2017)41186818000000
Nord-Trøndelag (-2017)22112252000000
Nordland3916937428135433
Troms - Romsa188702123115313
Finnmark - Finnmárku115220217125000
Svalbard000000000000

Tabell 4 
Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform

Opna konkursar, etter fylke og organisasjonsform
3. kvartal 20173. kvartal 2018
I altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplystI altEinskildpersonføretak inkl. personlege konkursarAnsvarleg selskap (ANS)Aksjeselskap (AS)Allment aksjeselskap (ASA)Selskap med begrenset ansvar (BA)Norskregistrert utanlandsk føretak (NUF)AndreIkkje opplyst
I alt95322017101017401 0762583791001680
 
Østfold56120440000055904600000
Akershus10229068103101123707100400
Oslo1603301260010018838014900100
Hedmark31100210000028202600000
Oppland2240170010027412100010
Buskerud47803900000572003200410
Vestfold411302800000451003500000
Telemark291001800100341302000100
Aust-Agder1330100000018201600000
Vest-Agder331102100100411402600010
Rogaland912806100200952117000210
Hordaland115230890021014440010100120
Sogn og Fjordane1520130000018711000000
Møre og Romsdal33702400110501003800020
Trøndelag000000000761406200000
Sør-Trøndelag (-2017)531104100010000000000
Nord-Trøndelag (-2017)23102200000000000000
Nordland4641390020036802800000
Troms - Romsa2990180020033802300200
Finnmark - Finnmárku1420110010018101700000
Svalbard000000000000000000
Ikkje opplyst000000000100000100

Om statistikken

Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg. Den byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Alle juridiske objekt, det vil seie alle typar firma og einskildpersonar som har uteståande fordringar og som per definisjon er insolvent, kan slåast konkurs. Insolvens er definert som: "Når ein ikkje kan oppfylle plikter etter kvart som de forfell". Unntak frå dette er dersom betalingsinkompetansen er av forbigåande art.

Standard klassifikasjonar

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Standard for organisasjonsform

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Opna konkursar
Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

For hele landet, alle fylker og alle kommuner

Kor ofte og aktualitet

Hyppighet: Kvartal og månad

Aktualitet : Månadleg konkursstatistikk byggjer på tal frå Konkursregisteret i Brønnøysundregistera (BR) som SSB tar imot den 17. i kvar månad. Fila inneheld talet på konkursar frå og med den 15. førre månad til og med den 15. inneverande månad. Dataa blir arbeida til slik at fila inneheld data for ein hel månad. Månadstal blir publisert i tabell 07218, 08551 og 09695 i Statistikkbanken. Talet på tvangssal kravd i fast eigedom og lausøre, og tinglyste utleggsforretningar tar vi imot frå BR kvar månad. Desse blir òg publisert i tabell 07218.

Kvartalsvis publisering byggjer på månadlege tal som kvar månad blir tatt imot frå Konkursregisteret i BR, og blir publisert i slutten av månaden etter at kvartalet er slutt. Kvartalstal blir lagt inn i Statistikkbanken.

Internasjonal rapportering

Data inngår i leveransen til OECD og blir rapportert frivillig til Eurostat. 

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Informasjon om einingane blir lagra mellombels i programspråket SAS, og blir lagra i lang tid som tekstfil, ei hovudfil som blir fylt opp med nye data kvar månad. Statistikkbanken blir ajourført kvar månad og kvart kvartal.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet med statistikken er å publisere ei oversikt over konkursar i Noreg, samt å gi ei fordeling av opna konkursar etter fylke, næring, organisasjonsform, talet på sysselsette, omsetning og storleiken på aksjekapitalen.

Totale tal for konkursar finn ein tilbake til 1920 (NOS). Konkursar for einskildnæringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database for konkursstatistikken finn ein frå 1981.

Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterer til Konkursregisteret i BR. Før Konkursregisteret blei oppretta, var hovudkjelda Lausøyreregisteret, også dette ein del av BR.

Frå 1995 gjør materialet frå BR det mogleg å identifisere personlege konkursar. Frå same år byggjer næringsfordelinga på ny næringsstandard, SN94. Ved næringsgruppering etter SN2007 av føretakskonkursar blir SSBs Verksemd- og føretaksregister nytta.

Konkursdataa frå BR blir supplert med opplysingar frå Verksemd- og føretaksregisteret, Einingsregisteret og Momsregisteret.

Brukarar og bruksområde

Brukarar av statistikken er mellom anna finansnæringa, forskingsinstitusjonar og media.

Likebehandling av brukere

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Statistikklovens §3-2

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Konkursstatistikken omfattar alle opna konkursar i Noreg. Opplysningar om opna konkursar baserer seg hovudsakleg på informasjon som skifterettane eller bustyra rapporterar til Konkursregisteret i BR. Personlege konkursar omfattar opna konkursar for einskildpersonføretak og lønnstakarar. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikkje er registrert i Føretaksregisteret i BR eller er eit einskildpersonføretak, blir dei gruppert som lønnstakarar. Føretakskonkursar blir definert som opna konkursar i føretak som er registreringspliktige i Føretaksregisteret i BR, og ikkje er einskildpersonføretak.

Datakjelder og utval

Opplysningane er basert på informasjon frå Konkursregisteret i BR.

Datainnsamling, editering og beregninger

Dataa blir overført elektronisk frå Konkursregisteret i BR den 17. i kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

I de tabellane som inneheld omsetningsverdi, er omsetningsverdien undertrykka (prikka ut) dersom talet på konkursar er oppgitt til 3 eller færre.

Samanlikningar over tid og stad

Det er laga seriar tilbake til 1920. Konkursar for enkelte næringar finn ein tilbake til 1929. Tilgjengelege data i database eksisterer frå 1981. I Statistikkbanken er data tilgjengelege frå 1. kvartal 1999, og årlege tal på konkursar frå 1980.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

SSB føreset at opplysningane om konkursane som kjem frå Konkursregisteret i BR er korrekte. Det køyrast dublettkontrollar.

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB