322174
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
322174
statistikk
2018-01-26T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
true

Virksomheter

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

577 067

virksomheter i Norge

Antall virksomheter etter størrelse
2018Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2017 - 2018
Alle størrelsesgrupper577 067100,02,1
Ingen ansatte377 05165,32,0
1-4 ansatte98 33117,03,2
5-9 ansatte41 7577,21,6
10-19 ansatte29 6625,11,2
20-49 ansatte20 6543,61,4
50-99 ansatte6 1331,13,7
100 - 249 ansatte2 7150,51,0
250 ansatte og over7640,12,7

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Virksomheter etter størrelse og næring

Virksomheter etter størrelse og næring
2018
Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Alle næringer577 067377 05198 33141 75729 66220 6546 1332 715764
Jordbruk, skogbruk og fiske66 90559 4836 0796984051924170
Bergverksdrift og utvinning1 54384924113012485413340
Industri21 14611 4723 8621 9011 6341 373505294105
Kraftforsyning1 72296526314014614144176
Vannforsyning, avløp og renovasjon2 2391 1283882552231924292
Bygge- og anleggsvirksomhet67 76143 53713 4874 7713 2772 02947515233
Varehandel, reparasjon av motorvogner72 08530 22316 70413 7417 9842 85640914325
Transport og lagring25 29114 3656 5921 8731 15182427714564
Overnattings- og serveringsvirksomhet15 8576 2493 5872 5042 0751 142229683
Informasjon og kommunikasjon22 56715 6004 1531 1297815722029436
Finansiering og forsikring4 0961 896986515321219825324
Omsetning og drift av fast eiendom59 02551 0256 5649553491081941
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting60 51142 56012 3812 7691 62482421110339
Forretningsmessig tjenesteyting27 32318 5194 4901 5061 12599637924959
Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning5 2893981 28397093498539222899
Undervisning18 71511 8521 8108899941 8021 03727853
Helse- og sosialtjenester54 69028 8628 1664 4145 1895 5701 559765165
Kultur, underholdning og fritid i alt27 07722 9282 169744595469119449
Personlig tjenesteyting22 10314 1045 0541 84272827570291
Lønnet arbeid i private husholdninger56542000000
Internasjonale organer912600000
Uoppgitt1 05798168530000

Tabell 2 
Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar

Virksomheter, etter størrelse og fylke. 1. januar
 2018
 Virksomheter i altIngen ansatte1-4 ansatte5-9 ansatte10-19 ansatte20-49 ansatte50-99 ansatte100 - 249 ansatte250 ansatte og over
Hele landet577 067377 05198 33141 75729 66220 6546 1332 715764
Østfold29 92419 8325 1002 1221 45797928212725
Akershus60 57040 24010 4204 0572 8272 01265027193
Oslo88 46360 72314 1225 2803 8242 732979559244
Hedmark22 53615 0093 6441 6721 1447661939414
Oppland24 49916 7003 8181 6671 2317822117911
Buskerud32 52621 6245 5622 2461 5671 07029813227
Vestfold26 36917 1554 8151 8501 24589626811822
Telemark19 10312 4783 2521 3791 031700185699
Aust-Agder12 6988 1442 316982660411137435
Vest-Agder20 73313 5573 4821 5591 0497742058423
Rogaland46 63230 1637 9603 3262 3951 90954226275
Hordaland50 15832 2558 4543 8002 7101 98959226989
Sogn og Fjordane14 6689 5402 4901 123814513136466
Møre og Romsdal28 12517 4344 9642 3621 7321 18830212320
Trøndelag48 80731 7608 0033 6992 6671 80759022457
Nordland25 24315 1414 7132 2671 6971 01827610526
Troms - Romsa16 91810 0513 2871 5201 0127472038414
Finnmark - Finnmárku9 0955 2451 92984660036184264

Tabell 3 
Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor

Virksomheter, etter fylke og foretakenes eiersektor
 2018
 Virksomheter i altOffentlig forvaltningFinansielle foretakIkke-finansielle foretakHusholdninger og ideelle organisasjonerUfordelt sektor/andre
I alt577 06730 1854 096283 700259 03452
Østfold29 9241 33214813 80114 6412
Akershus60 5702 34145529 84627 9217
Oslo88 4631 9521 09247 06038 34217
Hedmark22 5361 3611059 01712 0512
Oppland24 4991 502979 48013 4182
Buskerud32 5261 52118115 41615 4044
Vestfold26 3691 19214813 16911 8591
Telemark19 1031 249898 7599 0042
Aust-Agder12 698852696 1685 6063
Vest-Agder20 7331 06913010 9688 5651
Rogaland46 6322 26931924 02620 0162
Hordaland50 1582 45535826 71820 6216
Sogn og Fjordane14 6681 310786 1007 1800
Møre og Romsdal28 1252 11820314 37711 4261
Trøndelag48 8072 97733323 02022 4752
Nordland25 2432 32316012 75210 0080
Troms - Romsa16 9181 391928 5156 9200
Finnmark - Finnmárku9 095971394 5083 5770

Om statistikken

Statistikken viser aktive virksomheter per 1. januar. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet

Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger).

Ansatte/Lønnstakere

Antall ansatte/lønnstakere er hentet fra A-ordningen fra og med 2015. En ansatte /lønnstakere er en person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidsgiver plikter å sende inn månedlig rapportering for alle som mottar lønn. Det er også gjort unntak for visse typer arbeidsforhold hvor arbeidsgiver ikke har vanlig instruksjonsmyndighet overfor den som mottar lønn.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering SN2007 i Statistisk sentralbyrå, som bygger på EUs standard NACE Rev.1.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets utvikling

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, fylke- og kommunenivå.

Hyppighet og aktualitet

Fra og med 2014 endres begrepet "bedrift" til "virksomhet". Statistikken Bedrifter endrer derfor samtidig navn til Virksomheter. 

Statistikken er til og med fjerde kvartal 2008 publisert kvartalsvis for virksomhetsstrukturen i Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF) per inngangen av kvartalet og ansattetall per første måned i foregående kvartal. Fra og med januar 2009 publiseres statistikken en gang i året, ved inngangen av første kvartal.

Ved første publisering, 1. juli 2002, ble det publisert bestandstall per inngangen til siste måned i kvartalet (juni 2002). I Dagens statistikk presenteres tallene som en bestand per en gitt dato (første i kvartalet), mens Statistikkbanken benevner dette som "kvartalet".

Tallene per 4. kvartal 2002 ble først publisert i Statistikkbanken som tall per utgangen av 3. kvartal.

 

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Første publisering i juli 2002. Statistikken gir et bilde av antall virksomheter samt regional og næringsmessig struktur og fordeling av næringsvirksomhet og offentlig forvaltning.

Brukere og bruksområder

Brukere av statistikken er næringslivet, allmennheten, offentlig forvaltning og forskningsmiljø.

Likebehandling av brukere

 

Prinsipper for likebehandling

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Sammenheng med annen statistikk

Nivåtallene som presenteres vil avvike både fra antall juridiske enheter i Enhetsregisteret (ER), og på næringsnivå fra det som presenteres i strukturstatistikkene.

Avviket i forhold til ER skyldes i hovedsak at ER omfatter alle juridiske enheter, også de som ikke driver næringsvirksomhet.

Avvik i forhold til strukturstatistikken skyldes at strukturstatistikken kun omfatter virksomheter som i statistikkåret har vist seg å ha omsetning og sysselsetting eller bare omsetning. Tallene i virksomhetspopulasjonen omfatter registrerte bedrifter på telletidspunktet (- korreksjoner mht. gamle bedrifter som ifølge strukturstatistikkene ikke var aktive siste statistikkår). I strukturstatistikkene er det, for enkelte næringer, også gjort avgrensinger i forhold til institusjonell sektor og til enkelte næringer.

Virksomheter i stats- og trygdeforvaltningen, kommunale og fylkeskommunale virksomheter (som ikke er organisert i stats- eller kommuneforetak) er ikke inkludert i strukturstatistikken.

Næring 68.201, borettslag, er holdt utenfor strukturstatistikken for næring 68.

På grunn av spesielle forhold innen fiskerinæringen vil antall virksomheter innen denne næringen være lavere enn antall fiskere ifølge NOS Fiskeristatistikk skulle tilsi. Lottagere på fiskefartøy er ikke innmeldt som ansatte. Disse har næringsinntekt, men er ikke registrert i ER/VoF som selvstendig næringsdrivende med mindre de er deltagere i partsrederier eller ansvarlige selskaper.

Lovhjemmel

Ikke relevant

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Virksomhetsstrukturen er til og med publisering for fjerde kvartal 2008 inndelt etter Standard for næringsgruppering (SN2002). Fra og med januar 2009 benyttes SN2007 som grunnlag for næringsgruppering. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Alle nyregistrerte juridiske enheter får virksomhet hvis ikke spesielle forhold tilsier at de ikke skal ha det. Ikke alle starter opp virksomhet, og antall registrerte virksomheter vil derfor være noe høyere enn antall aktive virksomheter. Nye virksomheter inkluderes i statistikken inntil vi har informasjon om aktivitet fra statistiske eller administrative kilder. Andre virksomheter som ikke er aktive ifølge statistiske eller administrative kilder er holdt utenfor.

Datakilder og utvalg

Enhetsregisteret (ER) og Statistisk sentralbyrås Virksomhets- og foretaksregister (VoF).

 

Fra og med 1.1.2016 er det endringer i datagrunnlaget. En ny ordning (A -ordning) ble innført for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå i 2015 I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert vil bli stående med null ansatte. Innføringen av A – ordningen medfører brudd i tidsserien.  

Data fra strukturstatistikkene og fra andre administrative register som merverdiavgiftsdata, regnskapsdata og selvangivelsesdata for selvstendig næringsdrivende benyttes for å avgrense omfanget i forhold til reelt sett opphørte virksomheter.

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Administrative registre og gjenbruk av data fra statistiske undersøkelser (se 3.2).

VoF er per i dag et heldekkende og kvalitetssikret register med hensyn til omfang og grunndata.

Virksomhetspopulasjonen i VoF kvalitetssikres gjennom direkte kontakt med enheter i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene og gjennom kobling mot administrative register i overvåkingssystemet for virksomheter i VoF

Det foregår en løpende kvalitetssikring av næringskoden på virksomheter i VoF. Kvalitetssikringen foregår bl.a. gjennom kontakt med virksomhetene i SSBs strukturundersøkelser, gjennom andre administrative kilder som NAVs årskontroll og gjennom direkte kontakt med virksomhetene.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken skal vise antall enheter per inngangen til hvert år. I forbindelse med publisering av nye tall oppdateres virksomhetspopulasjonen i forhold til nye omsetnings- og sysselsettingstall fra strukturstatistikkene og nye data fra administrative kilder.

I de kvartalsvise publiseringene frem til 2008 ble det registrert endringer (nye virksomheter og sletta virksomheter) i forhold til forrige kvartal. Endringene mellom kvartalene er usikre siden disse ofte vil vise til endringer som har skjedd tidligere, samtidig som endringer som faktisk skjer i kvartalet først blir registrert seinere.

Hensikten med statistikken er ikke å vise utviklingen over tid, men til en hver tid å gi et oppdatert og aktuelt bilde av virksomhetsstrukturen.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken baserer seg på statistiske og administrative registre.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med oppdateringene av BoF og benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger: ER i Brønnøysund, Momsregisteret og A-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

En mulig feilkilde er foreldede opplysninger som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep skyldes det faktum at endringer ofte registreres noe tid etter at de har inntruffet. Opphør av virksomheter registreres normalt i etterkant, ut fra tilbakemeldinger i forbindelse med datafangsten til strukturstatistikkene eller ved kobling mot administrative registre. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som kan føre til at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Noen foretak er mangelfullt registrert mht. til inndeling i virksomheter etter beliggenhet og næring (foretak som reelt driver fysisk atskilte virksomheter kan være registrert med bare en bedrift). Ansatterapporteringen kan også være mangelfull ved at alle ansatte i foretak med flere virksomheter meldes på en virksomhet og ved forsinket utmelding av ansatte.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB