Aksjer og kapitalutdelinger

Oppdatert: 21. juli 2021

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Utdelt utbytte
Utdelt utbytte
2020
458 564
mill.kr

Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

Aksjeselskaper, pålydende aksjekapital og utdelt utbytte, etter næring
Aksjeselskaper, pålydende aksjekapital og utdelt utbytte, etter næring
201920201
Antall aksjeselskaperPålydende aksjekapital. Mill. krUtdelt utbytte. Mill. krAntall aksjeselskaperPålydende aksjekapital. Mill. krUtdelt utbytte. Mill. kr
I alt328 060956 368539 936341 787965 888458 564
Jordbruk, skogbruk og fiske5 06015 63719 5155 30416 5658 551
Bergverksdrift og utvinning1 330113 142121 0691 302110 05387 687
Industri13 332109 37553 14113 375106 94545 486
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning1 61493 18427 5741 70195 32134 824
Vann, avløp, renovasjon8512 5066068762 487612
Bygge- og anleggsvirksomhet44 67236 06427 81645 93835 92337 606
Varehandel, reparasjon av motorvogner44 61250 54935 35744 70550 94633 846
Transport og lagring10 08790 54925 08910 11486 06517 656
Overnattings- og serveringsvirksomhet10 5676 2971 67510 7506 4751 509
Informasjon og kommunikasjon16 11936 29954 85316 88533 24239 164
Finansierings- og forsikringsvirksomhet21 237186 58652 06020 636194 91035 033
Omsetning og drift av fast eiendom67 623136 30466 05369 354133 32961 686
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting39 42538 94420 22440 75634 27716 398
Forretningsmessig tjenesteyting13 70218 87914 20513 95319 65821 753
Undervisning4 1767538994 364761428
Helse- og sosialtjenester9 7553 0682 73010 1442 9462 553
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter5 3493 7509465 5413 488748
Annen tjenesteyting5 1011 7348565 3371 609560
Uoppgitt13 44812 74815 26720 75230 89012 462
1Foreløpige tall.
Standardtegn i tabeller
Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter eiersektor. Millioner kroner
Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter eiersektor. Millioner kroner
201920201
Pålydende aksjekapitalMottatt utbyttePålydende aksjekapitalMottatt utbytte
Sum alle eiersektorer956 367539 934965 889458 564
Ikke-finansielle foretak505 857270 734505 255216 353
Finansielle foretak134 95934 995135 07231 435
Offentlig forvaltning58 89247 55561 18334 654
Ideelle organisasjoner14 6433 22614 4831 518
Husholdninger70 63463 56169 65465 439
Utlandet166 110113 682177 646105 549
Ufordelt sektor5 2736 1812 5963 616
1Foreløpige tall.
Standardtegn i tabeller
Personer som eide aksjer, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs, etter kjønn og alder
Personer som eide aksjer, mottatt utbytte og mottatt tidligere innbetalt aksjekapital og overkurs, etter kjønn og alder
201920201
Antall personer som eide aksjer per 31.12Pålydende aksjekapital. Mill. krMottatt utbytte. Mill. krMottatt aksjekapital. Mill. kr2 Mottatt overkurs. Mill. kr2 Antall personer som eide aksjer per 31.12Pålydende aksjekapital. Mill. krMottatt utbytte. Mill. krMottatt aksjekapital. Mill. kr2 Mottatt overkurs. Mill. kr2
Begge kjønn
I alt700 81570 43363 3461 0215 040785 65069 48865 2771 6164 204
0-19 år8 967498146151012 5084711791410
20-29 år53 8222 1161 241106780 1492 3611 3994847
30-39 år107 8386 5005 15068217130 1816 3255 243112153
40-49 år138 13213 71314 153292425149 94112 91813 903547752
50-59 år151 14219 65819 6752151 531161 68319 77420 1021771 311
60-69 år122 92916 75015 1091962 323127 56416 33916 3113541 029
70-79 år83 9288 6736 75119238987 8118 6506 958321712
80 år eller eldre34 0572 5231 121337835 8132 6511 18042188
Menn
I alt485 52054 02551 7196924 323547 28553 25953 2691 3833 213
0-19 år5 683241106..48 805226130135
20-29 år40 2001 46986064660 6411 6411 0142425
30-39 år77 5984 6723 7374812993 2664 5073 825101105
40-49 år97 88510 05511 453104265106 1069 52211 075503304
50-59 år104 26014 88716 3461761 352111 49014 95916 6091471 167
60-69 år84 97114 05112 7721512 16088 07513 65213 851293849
70-79 år55 6167 1445 68416230758 4457 1625 943263586
80 år eller eldre19 3071 506760..6020 4571 59082240172
Kvinner
I alt215 29516 40911 627328717238 36516 23012 007233991
0-19 år3 28425740..63 70324550..6
20-29 år13 62264838142119 5087203852522
30-39 år30 2401 8281 413208836 9151 8181 4191148
40-49 år40 2473 6582 69918715943 8353 3962 82844448
50-59 år46 8824 7713 3293917950 1934 8153 49431144
60-69 år37 9582 7002 3374416339 4892 6872 46060180
70-79 år28 3121 5291 067308329 3661 4871 01558126
80 år eller eldre14 7501 018361..1815 3561 061357..16
1Foreløpige tall.
2Omfatter ikke tilbakebetalt kapital ved sletting av aksjer i forbindelse med likvidasjon eller partiell likvidasjon av aksjeselskaper.
Standardtegn i tabeller
Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte for utenlandske aksjonærer, etter utvalgte land. Millioner kroner
Pålydende aksjekapital og mottatt utbytte for utenlandske aksjonærer, etter utvalgte land. Millioner kroner
201920201
Pålydende aksjekapitalMottatt utbyttePålydende aksjekapitalMottatt utbytte
I alt166 110113 682177 646105 549
Sverige21 05127 43420 68225 115
Storbritannia24 3789 50923 7288 581
USA10 9349 5379 1336 196
Danmark5 7223 9596 1573 550
Frankrike8 0029 4776 7976 754
Nederland13 61526 06314 19431 742
Luxembourg10 6594 86818 3813 383
Tyskland8 0501 2427 9162 048
Kypros1 6822011 5011 025
Spania..1 272..217
Sveits3 4242 9623 5011 895
Belgia2 7999522 361712
1Foreløpige tall.
Standardtegn i tabeller
Personer som eide aksjer, pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter fylke, kjønn og alder
Personer som eide aksjer, pålydende aksjekapital og mottatt utbytte, etter fylke, kjønn og alder
20201
Antall personer som eide aksjer 31.12Pålydende aksjekapital (mill. kr)Prosentandel av befolkningen som eide aksjer per 31.12Antall personer som mottok utbytteMottatt utbytte (mill. kr)Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte
I alt785 65069 48814,6378 41265 2777,0
Fylker
Oslo120 11612 75717,257 01715 7318,2
Rogaland75 2017 88815,641 1615 6468,5
Møre og Romsdal37 2924 07614,018 6842 4497,0
Nordland - Nordlánnda32 2512 17913,416 2001 9056,7
Viken180 05914 76914,485 89616 9636,9
Innlandet47 0763 56012,723 4732 6816,3
Vestfold og Telemark59 1734 60814,028 4724 1476,7
Agder38 5844 34612,515 8242 9115,1
Vestland101 8048 04415,949 5827 0117,8
Trøndelag - Trööndelage65 2554 71813,930 1904 3086,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku28 8392 54411,911 9131 5254,9
Menn
I alt547 28553 25920,1264 80453 2699,7
0-19 år8 8052261,43 9981300,6
20-29 år60 6411 64116,726 9211 0147,4
30-39 år93 2664 50724,739 1943 82510,4
40-49 år106 1069 52228,747 31111 07512,8
50-59 år111 49014 95930,553 80616 60914,7
60-69 år88 07513 65229,847 20013 85116,0
70-79 år58 4457 16226,833 9645 94315,6
80 år eller eldre20 4571 59021,812 41082213,2
Kvinner
I alt238 36516 2308,9113 60812 0074,3
0-19 år3 7032450,61 906500,3
20-29 år19 5087205,78 3703852,4
30-39 år36 9151 81810,214 8781 4194,1
40-49 år43 8353 39612,518 3662 8285,2
50-59 år50 1934 81514,423 4213 4946,7
60-69 år39 4892 68713,520 4222 4607,0
70-79 år29 3661 48712,716 9791 0157,3
80 år eller eldre15 3561 06110,89 2663576,5
1Foreløpige tall.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken gir oversikt over eierskap i norske aksje- og allmennaksjeselskaper, hvor mye selskapene deler ut i utbytte og hvem som mottar utbyttet.

Aksjeselskap er eit selskap der ingen av deltakarane har personleg ansvar for selskapets forpliktingar, utover det deltakarane har investert i selskapet. Selskapet vert sett på som ein sjølvstendig (juridisk) eining. Selskapet må ha eit stiftingsdokument, aksjekapital må skytast inn og selskapet skal meldes til Føretaksregisteret. Eit aksjeselskap er eit allmennaksjeselskap dersom det nemner seg slik i vedtektene og registrerast med same nemning i Føretaksregisteret. Alle eller ein stor del av aksjane skal vere fritt omsetjelege og desse skal registrerast i Verdipapirsentralen. Meir utfyllande informasjon om krava til aksjeselskap finst i Lov om aksjeselskap og Lov om allmennaksjeselskap.

Aksje er ein eigardel i eit selskap med avgrensa ansvar.

Eigenkapitalbevis (tidlegare kalla grunnfondsbevis) vert ferda ut av sparebankar og har klare likskapstrekk med aksjar. Ulikskapen er hovudsakleg at eigaren av eit grunnfondsbevis kun har ein avgrensa eigarrett til banken, og avgrensa innverknad på banken. Høve til å fordele utbytte er også avgrensa.

Aksjeklasse. Styret kan avgjere å dele selskapets aksjar inn i ulike klassar. Klassane kan ha ulik utbytte- og/eller stemmerett, eller andre skilnader som vert gjort meir utfyllande rede for ved utferding.

Aksjonær eller aksjeeigar er ein fysisk eller juridisk person eller annan samanslutning som eig aksjar i eit aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Dersom ein person eller samanslutning eig aksjar i fleire selskap, vil dei teljast for kvart selskap dei eig aksjar i.

Aksjekapital. Ved stiftinga av eit aksjeselskap må stiftarane (aksjonærane) skyte inn kapital. Minstekravet til aksjekapital er 30 000 kroner. For allmennaksjeselskap er minstekravet til aksjekapital 1 million kroner. Aksjekapitalen kan aukast på eit seinare tidspunkt ved å auke pålydande verdi eller ved å teikne nye aksjar. Om ein aksjonær betalar inn meir enn pålydande verdi, har det vorte betala ein overkurs. Aksjeselskapet kan seinare betala tilbake både aksjekapital og overkurs til aksjonærane. Statistikk på aksjekapital famnar om aksjeselskap som var til per 31.12 i teljeåret.

Pålydande verdi er aksjens verdi da den vart utferda. Aksjens pålydande verdi multiplisert med talet på aksjar skal vere lik aksjekapitalen. Pålydande verdi kan endrast ved aksjesplitt eller omvendt splitt.

Utdelt utbytte er utdelt utbytte frå aksjeselskap til aksjonærar i teljeåret. Statistikk på utdelt utbytte famnar om alt utbytte utdelt av aksjeselskap i løpet av teljeåret, uavhengig om aksjeselskapet var til per 31.12 eller var opphøyrt.

Motteke utbytte er utbytte som er motteke av aksjonærane i teljeåret.

Motteke aksjekapital er aksjekapital som aksjeselskapet har nedsett og betala tilbake til aksjonærane. Dette er ei skattefri overføring.

Motteke overkurs er overkurs som aksjeselskapet har nedsett og betala tilbake til aksjonærane. Dette er ei skattefri overføring.

Motteke annan innskutt eigenkapital er annan innskutt eigenkapital som aksjeselskapet har nedsett og betala tilbake til aksjonærane. Dette er ei skattefri overføring.

Vinst ved sal av aksjar. Dersom ein aksjonær sel ein eller fleire aksjar og salgsprisen overstiger prisen aksjen vart kjøpt for, oppstår ein skattemessig vinst.

Skjermingsfrådrag. Med innføringa av aksjonærmodellen frå 1. januar 2006 vert det utlikna skatt på utbytte og vinst ved sal av aksjar/partar til personar dersom utbyttet/vinsten overstiger ei berekna risikofri avkastning, kalt skjermingsfrådrag. Skjermingsfrådraget vert som hovudregel utrekna ved å ta aksjens/partens kostpris (skjermingsgrunnlag) multiplisert med ei rente (skjermingsrente). Det er personen som eig aksjen då skjermingsfrådraget vert utrekna (31.12 kvart år) som har krav på frådraget. Dersom heile eller delar av skjermingsfrådraget ikkje vert nytta eit år, kan det framførast til seinare år og nyttegjerast då.

Skattepliktig utbytte er den delen av motteke utbytte som overstig skjermingsfrådraget.

Skattepliktig vinst er den delen av vinsten ved sal av aksjar/partar som overstig skjermingsfrådraget.

Børsnotert / unotert. Børsnoterte aksjar er aksjar som er notert og omsett på Oslo Børs per 31.12 i teljeåret. Unoterte aksjar er ikkje notert på Oslo Børs per 31.12 i teljeåret. Frå og med statistikken for 2007 er også aksjar notert på Oslo Axess inkludert i gruppa for børsnoterte.

Næringsgrupperinga som nyttast i statistikken er i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN94) som byggjer på EUs næringsstandard NACE Rev. 1 og FNs næringsstandard ISIC Rev. 3. Frå og med statistikken for inntektsåret 2004 nyttast versjon SN2002 som byggjer på EUs standard NACE Rev. 1.1, og frå og med inntektsåret 2008 nyttast versjon SN2007 som byggjer på EUs standard NACE Rev. 2. Selskap som driv verksemd i fleire bransjar, er prinsipielt gruppert etter den verksemd som medverkar mest til selskapets samla omarbeidingsverdi.

Institusjonell sektor er ei statistisk gruppering av aktørane i fyrste rekkje etter samfunnsøkonomisk funksjon, men og etter organisasjonsform og eigarskap. Institusjonell sektorgruppering byggjer på FNs standard "System of National Accounts" (SNA) frå 1993. Frå og med inntektsåret 2012 nyttast ny institusjonell sektorgruppering som byggjer på FNs standard "System of National Accounts" (SNA) frå 2008 og EUs "European System of National Accounts" (ESA) frå 2010.

Grupperinga etter land og verdensdel byggjer på ISO standard 3166 og FNs standard for land- og regionsgruppering (M49). Statistikken landfordelast etter landet kor eigaren av aksjen er registrert. Dersom til dømes eit amerikansk selskap eig eit holdingselskap i Nederland, og holdingselskapet eig aksjar i eit norsk aksjeselskap, vil aksjonæren i det norske aksjeselskapet framstå som nederlandsk i statistikken, sjølv om den ultimate eigaren er amerikansk.

Navn: Aksjer og kapitalutdelinger

Emne: Virksomheter, foretak og regnskap

Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for regnskapsstatistikk og VoF

Nasjonalt nivå

Frekvens: Årleg, førebelse og endelege tal.

Aktualitet: Førebelse tal 26 veker etter teljeåret.

Ikke relevant

Den endelege statistikkfila vert dokumentert og lagra.

Føremålet med statistikken er å presentere aksjeverdiar og utdelingar frå norske aksjeselskap og allmennaksjeselskap til eigarane.

Statistisk sentralbyrå har publisert årleg aksjestatistikk sidan 1984, med unntak av åra 1991-1993 og 2000-2003.

Sentrale brukarar er Finansdepartementet og forskingsmiljø både internt og eksternt, samt Nasjonalrekneskapet og Noregs Bank.

Statistikken kan brukast til å studere konsernstrukturar, eigarforhold i aksjeselskap og fordeling av utbytte frå aksjeselskapa til aksjonærane med meir.

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på www.ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen. Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Statistikken dekkjer tilnærma same populasjon som Rekneskapsstatistikk for ikkje- finansielle aksjeselskap. Rekneskapsstatistikken famnar om resultatrekneskap og balanse, og kan såleis gje fleire opplysningar om selskapa.

Skattestatistikken for etterskotspliktige rommar mellom anna alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Skattestatistikken er tufta på Skattedirektoratets likningsregister for etterskotspliktige skattytarar (etterskotsregisteret), og gjev mellom anna samla alminneleg inntekt.

Skattestatistikken for personar rommar alle personar som er likna. Denne statistikken gjev mellom anna data på mottekne aksjeutbytte som ligg til grunn for likninga. Dette vil vere utbytte både frå norske og utanlandske selskap.

Statistikklova § 3-2.

Ikke relevant

Statistikken dekkjer frå og med inntektsåret 2004 alle norske aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Frå og med endelege tall for 2006 dekkjer statistikken også eigenkapitalbevis (tidlegare kalla grunnfondsbevis).

Tidlegare famna statistikken om alle norske aksjeselskap registrert i Skattedirektoratets aksjedel av etterskotsregisteret. For årgangane 1997-1998 famna ikkje statistikken for unoterte selskap om selskap som vart skattlagt etter særskilde reglar for skattlegging av kraftføretak.

Frå og med 2004 vert statistikken danna på bakgrunn av opplysningar frå uttrekk av Skattedirektoratets Aksjonærregister. I statistikken over skattepliktig utbytte og vinst og skjermingsfrådrag, brukast i tillegg uttrekk frå Skattedirektoratet på elektronisk innleverte oppgåver over Aksjar og fondsdelar (RF-1059).

I perioden 1984 til 1999 vart statistikken danna på bakgrunn av Skattedirektoratets aksjeregister om unoterte aksjar og årleg statistikk for børsnoterte selskap frå Oslo Børs.

Data om kvart enkelt selskap er tilført opplysingar om næring og institusjonell sektor frå Statistisk sentralbyrås virksomhets- og føretaksregister.

Frå og med inntektsåret 2004 hentar Statistisk sentralbyrå årleg inn eit uttrekk frå Aksjonærregisteret i Skattedirektoratet. Registeret inneheld informasjon om talet på aksjar, aksjekapital, overkurs og utdelt utbytte m.m. for alle norske aksjeselskap. Registeret inneheld også informasjon om aksjonærane med aksjepostar og motteke utbytte. I tillegg hentar Statistisk sentralbyrå inn årlege uttrekk frå Skattedirektoratets SL-system med informasjon om utbytte.

Statistisk sentralbyrå henta frå 1984 til 1999 inn aksjeregisteret, ein del av Skattedirektoratets likningsregister for etterskotspliktige skattytarar. Aksjeregisteret inneheldt opplysingar om talet på aksjar og pålydande verdi for norske aksjeselskap, samt likningsverdi og avsett aksjeutbytte for ikkje-børsnoterte selskap. Opplysingar for børsnoterte selskap vart innhenta frå Oslo Børs, dels gjennom deira publiserte statistikk (pålydande verdi og marknadsverdi) og dels som bestilt elektronisk uttrekk (avsett utbytte).

Skatteetaten gjennomfører ei rekkje maskinelle kontrollar for å sikre at nødvendige opplysingar er rapportert inn og at data er rett registrert. Statistisk sentralbyrå gjennomfører i tillegg maskinelle og manuelle kontrollar for å sikre nødvendig intern konsistens i registeret og konsistens mot andre datakjelder.

Analyseeininga i statistikken er det enkelte aksjeselskap og den enkelte aksjonær. Statistikken vert rekna ut ved å telje alle einingar med ein bestemd eigenskap, f.eks. talet på aksjeselskap etter hovudnæring, og ved at ein bestemd eigenskap for alle einingar i statistikken summerast opp og eventuelt fordelast på klassifikasjonsvariable, til dømes motteke utbytte etter institusjonell sektor.

Ikke relevant

Om færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, eller ein eining står for 90 prosent av verdien, eller to står for 95 prosent av verdien, vert talet som hovudregel ikkje offentleggjort.

Tala frå og med 2004 representerer eit brot med tidlegare årgangar av aksjestatistikken, då statistikken byggjer på ei anna kjelde. Dette har mellom anna medført at sentrale variablar har skifta innhald. Til dømes omfatta tidlegare årgangar berre avsett utbytte, medan statistikken få og med 2004 og rommar utdelt utbytte.

Statistikken er fullt ut mogleg å samanlikne frå 1994 til 1999.

For 1990 og tidlegare årgangar av aksjestatistikken vart det presentert ein berekna marknadsverdi for dei ikkje-børsnoterte selskapa. Berekninga vart gjort ved at marknadsverdi vart sett lik likningsverdi, og dersom likningsverdien var 0 vart marknadsverdi sett lik pålydande verdi. For perioden før 1990 vart det publisert tal for utbetalt utbytte. Denne verdien vart sett lik avsett utbytte frå året før. Frå 1994 og framover viser tal for utbytte, avsett utbytte som kan kome til utbetaling året etter.

Dei endringar som skattesystemet og rekneskapslovgivinga har gjennomgått i åras løp, vert reflektert i datagrunnlaget og har verknad på kontinuiteten i tidsseriane. Til dømes vil innføringa av fritaksmetoden frå og med 2004 og aksjonærmodellen frå og med 2006 kunne påverke statistikken.

Ved samanlikning av tal for ulike år vil endringar i næringsplassering og strukturelle endringar i ulike næringar kunne påverke tala.

Innføring av ny institusjonell sektorgruppering i 2012 medfører at den sektorfordelte statistikken ikkje er fult ut samanliknbar med tidlegare år. Dette påverkar særleg avgrensinga mellom finansielle og ikkje-finansielle føretak.

Feil i grunnlagsdata kan skuldast at aksjeselskapet har fylt ut aksjonæroppgåva på ein feilaktig, upresis eller ufullstendig måte. Dersom feilen ikkje vert retta under maskinelle eller manuelle kontroller, kan opplysningane i Aksjonærregisteret vere feil. Og i det vidare arbeidet med data kan det finnast feilaktige korreksjonar og feilregistreringar. I hovudsak vert kontrollarbeidet konsentrert om eventuelle feil som har mykje å sei for storleiken på totaltala. Opplysingar om enkeltselskap kan innehalde feil som har mindre å sei for totalen.

Ein del feil ved innsamling og vidare arbeide på data er ikkje til å unngå. Det kan vere kodefeil, editeringsfeil, feil i IT-handsaming etc. Det er utført eit omfattande arbeid for å avgrense desse feila, og vi reknar feil av denne typen for å vere få og utan vektig betyding.

Statistikken byggjer på eit administrativt register og er ei totalteljing. Likevel kan det vere aksjeselskap som av ulike årsaker ikkje finst i registeret. Dei siste åra har fråfallet vore på mellom 3 og 7 prosent av populasjonen. Det kan vere fleire årsaker til dette fråfallet. Blant anna ser vi at det er eit høgare fråfall blant selskap som er nyoppretta og selskap som er oppløyst i løpet av inntektsåret. Vi ser også eit større fråfall blant selskap som har aksjonærar som ikkje er underlagt aksjonærmodellen. Dette vil typisk vere selskap med ein eller to eigarar, der eigarane anten er eit utanlandsk selskap eller ein offentleg etat.

Kvaliteten på registergrunnlaget og dei påkopla data frå administrative register har innverknad på kvaliteten på det ferdige resultat. Både dei administrative og statistiske registra vert kontinuerleg oppdatert, og vil dermed endre seg undervegs i produksjonsprosessen.

Statistikken presenterar verdiar både for aksjeselskap og aksjonærar. Samanlikningar av aksjekapital og utdelt utbytte på dei to nivåa kan syne noko avvik.

Revisjon er planlagd endring av tal som allereie er publiserte (til dømes ved publisering av endelege tal der det tidlegare har vore publisert førebelse tal). I Aksjar og kapialutdelingar blir det kvart år publisert førebelse tal for siste inntektsår og endelige tal for føregåande inntektsår. Se også SSBs prinsipp for revisjon.

Kontakt

Caroline Wang Paulsen

caroline.paulsen@ssb.no

40 81 14 10

Hieu Minh Tran

hieu.tran@ssb.no

40 81 14 94