Ferske tall fra Utenrikshandel med varer viser at vareeksporten endte på 171,3 milliarder kroner i mars 2023, en nedgang på 31,3 prosent fra mars i fjor. Eksportverdien er imidlertid 8,9 prosent høyere enn i februar i år. I historisk sammenheng er eksporten fortsatt ekstraordinær høy, og både olje, gass og fastlandseksporten bidrar til dette – selv om de svinger en del mot tidligere perioder. Både råolje og naturgass kan vise til lavere eksportverdier sammenlignet med mars i fjor.

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. styrket seg med 14,2 prosent i samme periode og endte på 72,0 milliarder kroner. Økte laksepriser og store enkelttransaksjoner trekker opp fastlandseksporten i mars.

Importen av varer endte på rekordhøye 100,2 milliarder kroner. Dette er 11,5 prosent høyere enn i mars i fjor og 26,2 prosent høyere enn i februar.

– Generell prisstigning og svekket kronekurs bidrar til den høye importverdien i mars, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Norges Banks importveide kronekurs (I44) (norges-bank.no) viser en kronesvekkelse på 13,9 prosent fra mars 2022, mens SSBs prisindeks for førstegangsomsetning innenlands viser en økning i importprisene for samme måned på 12,3 prosent.

Rekordhøy import av malmer, samt kunstverk og antikviteter, var også med på å trekke opp importverdien i mars.  

Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte dermed på 71,1 milliarder kroner i mars, en nedgang på 55,4 fra mars i fjor og 8,7 prosent lavere enn i februar.

Figur 1. Handelsbalansen

Laveste gasspris siden august 2021

Verdien av naturgasseksporten falt for tredje måned på rad og endte på 57,6 milliarder kroner i mars, en nedgang på 6,9 prosent fra foregående måned. Nedgangen på 55,5 prosent fra mars i fjor skyldes at gassprisen har mer enn halvert seg. Prisen på naturgass tiltok i andre halvdel av 2021 og var eksepsjonelt høy gjennom 2022.

– I mars var gassprisen på sitt laveste nivå på over 18 måneder. Nedgangen kan forklares med god tilgang på flytende naturgass i Europa, fylte gasslagre og lavere etterspørsel, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble utført 10,4 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i mars, som er en nedgang på 1,3 prosent fra mars 2022.  

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Nedgang i oljeeksporten

Eksportverdien av råolje utgjorde 41,2 milliarder kroner i mars 2023, en nedgang på 26,3 prosent fra året før. Nedgangen skyldes en reduksjon i både pris og eksportert volum.

– Oljeprisen endte på 842 kroner per fat i mars, mot 1 034 kroner per fat i mars i fjor. Dette til tross for at kronen har svekket seg ytterligere mot dollaren i perioden, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Det ble utført 48,9 millioner fat råolje i mars, 9,6 prosent mindre enn i tilsvarende periode året før.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 2. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 514 kroner per fat i mars 2018 til 842 kroner per fat i mars 2023. Det ble utført 44 millioner fat råolje i mars 2018 mot 49 millioner fat i mars 2023.

Rekordhøy fiskeeksport

Fastlandseksporten styrket seg med 14,2 prosent fra mars i fjor og endte på 72,0 milliarder kroner i mars 2023.

Størst økning var det i verdien av fiskeeksporten. I mars utgjorde verdien rekordhøye 15,3 milliarder kroner, en økning på 26,3 prosent sammenlignet med mars året før. En stor del av oppgangen skyldes skyhøye laksepriser.

– Lakseprisen øker for sjette måneden på rad. I mars endte prisen på fersk hel laks på rekordhøye 118 kroner per kilo, 43 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Jevnt stigende etterspørsel og mindre tilgjengelig laks i markedet er med på å presse opp lakseprisen, sier seksjonssjef Therese Vestre. 

Det ble utført 5,5 prosent mindre fisk i mars sammenlignet med mars i fjor. Eksporten av fersk hel laks ble redusert med 7,6 prosent i samme periode.  

I årets tre første måneder er det eksportert i overkant av 3 500 tonn skrei til en verdi av 243 millioner kroner. Volumet ligger 7,6 prosent lavere enn i første kvartal og kan forklares med dårlig vær, lavere kvoter og senere innsig av skrei sammenlignet med i fjor. Høyere priser gjør at skreieksporten så langt i år ligger 18,1 prosent høyere enn i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre viktige tolvmånedsendringer

  • Verdien av personbilimporten økte med 31,4 prosent til 9,8 milliarder kroner i mars. Det ble innført i overkant av 23 000 personbiler, hele 86,4 prosent av disse var elektriske.

  • Importen av kunstverk og antikviteter beløp seg til 1,4 milliarder kroner i mars, en mer enn seksdobling fra mars i fjor.

  • Malmimporten endte på 8,0 milliarder kroner i mars, 56,2 prosent høyere enn i mars 2022. Oppgangen skyldes høyere priser.

  • Det ble utført og innført elektrisk strøm for henholdsvis 2,6 milliarder kroner og 1,2 milliarder kroner i mars. Målt i megawatt-timer ble eksporten redusert med 23,9 prosent, mens importen økte med 55,9 prosent.

  • Verdien av aluminiumseksporten endte på 5,0 milliarder kroner i mars, 14,4 prosent lavere enn i mars 2022. Nedgangen skyldes både lavere volum og pris.