Nye tall for Utenrikshandel med varer viser at handelsoverskuddet endte på 41,1 milliarder kroner for mai 2023, en nedgang på 61,7 prosent fra samme måned i fjor. Vareeksporten endte på 134,9 milliarder kroner som gir en nedgang på 12,3 prosent fra april i år.

Eksporten av naturgass spesielt, men også råolje har gått ned sammenlignet med i fjor. Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. derimot økte med 2,7 prosent. Den svake norske kronen er en faktor som virker positiv inn for den konkurranseutsatte fastlandsindustrien. Den importveide kronekursindeksen (norges-bank.no) Norges Banks valutakursindeks er en nominell effektiv kursindeks som viser utviklingen til NOK mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr en svekket krone. fra Norges Bank – viser at kronen har svekket seg med 11,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, som virker positivt inn for eksportrettet industri. 

Verdien av importen økte med 5,5 prosent sammenlignet med mai 2022 og endte på 93,8 milliarder kroner. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte dermed på 41,1 milliarder kroner i mai, en nedgang på 61,7 prosent fra i fjor og 45,0 prosent lavere enn i april. 

Figur 1. Handelsbalansen

Femte måned med fall i gassprisen 

Naturgasseksporten endte på 35,1 milliarder kroner i mai, som er godt over en halvering fra i fjor. Nedgangen skyldes primært lavere priser, og vi ser nå den femte sammenhengende måneden med prisnedgang. 

– Stor etterspørsel og høye priser har bidratt til skyhøye eksportverdier for naturgass i vinterhalvåret. Nå som sommeren står for tur er det helt vanlig at prisene synker, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre. 

Det ble utført 8,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i mai, en nedgang på 15,0 prosent fra samme måned i fjor. 
 

Lavere oljeeksport

Det ble utført råolje for i underkant av 40 milliarder kroner i mai, en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med mai 2022. Prisen per fat råolje endte på 799 kroner, nesten 30 prosent lavere sammenlignet med samme måned i fjor.

– I juni 2022 var prisen på råolje rekordhøy. I etterkant av dette er prisen gradvis sunket til et lavere nivå, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre. 

Det ble eksportert 50 millioner fat råolje, en nedgang på 1,3 prosent fra mai 2022.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Økt fiskeeksport

Fastlandseksporten endte på 59,1 milliarder kroner i mai 2023, en økning på 2,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Det ble utført fisk til 12,5 milliarder kroner i mai, en økning på 5,8 prosent. De tre største mottagerlandene av norsk fisk er Danmark, Polen og USA, mens Kina rangerte som den sjette største mottageren.

Hittil i år har Norge eksportert 6 prosent mindre fersk hel laks sammenlignet med året før. Det er imidlertid en sterk økning i etterspørselen etter norsk laks til Kina. I årets fem første måneder er eksportvolumet hit 63,0 prosent høyere enn tilsvarende periode året før.

Figur 3. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 614 kroner per fat i mai 2018 til nesten 800 kroner per fat i mai 2023. Det ble utført 36 millioner fat råolje i mai 2018 mot 50 millioner fat i mai 2023.

Økt importverdi for matvarer

Matvareimporten endte på 6,3 milliarder kroner i mai, opp 4,0 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Alle varer kjøpt i utlandet, påvirkes av den svake norske kronen. De siste tallene fra konsumprisindeksen viser at prisene på matvarer økte med 12,7 prosent sammenlignet med for 12 måneder siden, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Konsumprisindeksen (KPI) viste i alt 6,7 prosent prisøkning for mai 2023. 

Matvareslaget vi importerer mest av er dyrefor, som utgjorde omtrent 20 prosent av importen målt i verdi. Ellers importerer vi mye friske frukter og grønnsaker. Disse to gruppene stod for nesten en fjerdedel av importen i mai. Kjøttprodukter derimot utgjorde kun 3 prosent av matimporten.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Eksporten av metaller unntatt jern og stål gikk tilbake med 1,8 milliarder kroner fra fjoråret, og endte på 7,8 milliarder kroner.
  • Biler til en verdi av 7,7 milliarder kroner ble innført i mai. Biler med elektrisk motor utgjorde 6,5 milliarder kroner av dette.