Ferske tall for statistikken utenrikshandel med varer viser et kraftig fall i Norges eksportinntekter mot fjoråret. Vareeksporten endte på 140,3 milliarder kroner, 56,2 prosent lavere enn i august 2022.

– Året 2022 var ekstraordinært med skyhøye gasspriser som toppet seg med rekordnotering for eksportinntekten i august. Verdien av vareeksporten er nå tilbake på nivået vi så høsten 2021, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Fra toppnivået i august i fjor har eksportinntektene falt gjennom våren 2023 og flatet ut i sommermånedene. Fra juli til august i år ser vi imidlertid en økning i eksportverdien på 5,2 prosent.  

Norges Banks importveide kronekurs (norges-bank-no) (I44) viser at kronen har svekket seg med 8,3 prosent mot våre viktigste importpartnere fra august i fjor. En svekket norsk krone virker positivt inn for eksportrettet industri, men bidrar isolert sett til å gjøre importvarene dyrere.

Vareimporten endte på 79,0 milliarder kroner i august, en nedgang på 12,3 prosent fra i fjor. Dette resulterte i et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen på 61,4 milliarder kroner, 73,3 prosent lavere enn i august i fjor, men på nivå med juli i år.

Figur 1. Handelsbalansen

Verdien av naturgasseksporten øker fra juli

Verdien av naturgasseksporten endte på 40,7 milliarder kroner i august, en nedgang på hele 80,3 prosent fra august 2022. Naturgassinntektene i august i fjor var imidlertid rekordhøy grunnet skyhøye priser. Sammenlignet med foregående måned har eksportverdien for naturgass styrket seg med 15,4 prosent. Oppgangen kan tilskrives høyere SSB estimerer en foreløpig gasspris basert på utviklingen i spotprisene fra europeiske markedsplasser for gass

– Australia er en av verdens største eksportører av flytende naturgass, og endringer i produksjonen påvirker det globale tilbudet av gass. Frykten for streik ved de australske LNG-anleggene bidro til en økning i gassprisen i august, sier seksjonssjef Therese Vestre.  

Det ble utført 9,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i august, en nedgang på 9,5 prosent fra august i fjor og en nedgang på 3,0 prosent fra juli i år.

– Så langt i år er det eksportert 8 prosent færre standard kubikkmeter naturgass i gassform sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen kan forklares med at gassproduksjonen i fjor ble trappet opp for å kunne levere nok gass til Europa og at planlagt vedlikehold ble utsatt til i år, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Lavere eksportverdi for råolje

Gjennomsnittlig SSB estimerer en foreløpig oljepris basert på månedssnittet av referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden i august ble redusert med 11,5 prosent fra i fjor. Eksportverdien endte da på 42,3 milliarder kroner, 12,0 prosent lavere enn i samme måned i 2022. Volumet er tilnærmet likt.  

Til tross for oppgang i oljeprisen fra juli i år, endte eksportverdien for råolje 7,0 prosent lavere enn i foregående måned. Nedgangen skyldes at eksportvolumet ble redusert med 14 prosent.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 3. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 600 kroner per fat i august 2018 til 871 kroner per fat i august 2023. Det ble utført 39 millioner fat råolje i august 2018 mot 49 millioner fat i august 2023.

Oppgang i fastlandseksporten fra juli

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer ble redusert med 12,7 prosent mot august 2022, men økte med 8,0 prosent fra juli. Størst oppgang var det i fiskeeksporten som styrket seg med 13,7 prosent fra foregående måned.

Fiskeeksporten endte på 13,5 milliarder kroner i august, en økning på 12,1 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen kan i hovedsak tilskrives en svekket norsk krone. Høyere etterspørsel i restaurantmarkedet som følge av økt turisme bidrar også.  

Lakseeksporten utgjør omtrent tre fjerdedeler av norsk fiskeeksport, og bidrar dermed mest til verdiøkningen. Det ble eksportert fersk hel laks for 8,0 milliarder kroner, en oppgang på 20,2 prosent fra i fjor.

Nesten 8 000 tonn makrell ble utført i august, en betraktelig nedgang sammenlignet med august i de to foregående årene. Som følge av Brexit mistet norske fiskere muligheten til å lande makrell i britisk sone, og de to foregående årene ble derfor makrellen landet tidligere enn før. Med en ny handelsavtale (regjeringen.no) på plass fra juni 2023, kan makrellen igjen landes i Storbritannia. Avtalen innebærer også en lavere norsk makrellkvote.

Figur 4. Fastlandseksport

Fortsatt nedgang i bilimporten

I august ble det innført 8 500 personbiler, en nedgang på 37,7 prosent fra i fjor. Biler med elektrisk motor utgjorde 77,5 prosent av bilimporten.

– Økte renter og uforutsigbare fremtidsutsikter, samt avgiftsøkning, kan trekkes frem som hovedårsaker til nedgangen, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Nedgang i importen fra Kina

Så langt i år ser vi at importen fra Kina utgjør en mindre andel av totalimporten sammenlignet med tilsvarende periode i 2021 og 2022. Importen fra Kina i august, målt i verdi og volum, hadde en nedgang på henholdsvis 18,0 og 22,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Varegruppa med størst nedgang fra fjorårets august er maskiner og transportmidler, etterfulgt av bearbeidde varer og forskjellige ferdigvarer.

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Til tross for at det ble utført et rekordhøyt antall terrawattimer endte verdien av strømeksporten på 2,5 milliarder kroner i august, hele 64,9 prosent mindre enn for 12 måneder siden. Nedgangen skyldes lavere priser.
  • Importverdien av dyrefett og oljer økte med 75,5 prosent mot august i fjor. Det er i hovedsakelig økt pris på fett og oljer til dyrefor som drar opp verdien.
  • Eksportverdien av raffinerte mineraloljeprodukter halverte seg fra august 2022. Nedgangen skyldes lavere pris og volum.

SSB har identifisert feil i volumtallene for eksport av naturgass fra juli 2021 til mai 2023.

I 2021 er volumet nedjustert med 1,9 milliarder sm3. Dette medfører at verdien av naturgasseksporten er nedjustert med 6,0 milliarder kroner, som tilsvarer 1,1 prosent av den totale verdien av naturgasseksporten i 2021.

I 2022 er volumet oppjustert med 2,6 milliarder sm3. Dette medfører at verdien av naturgasseksporten øker med 30,7 milliarder kroner eller 2,2 prosent av den totale verdien av naturgasseksporten i 2022.

I perioden januar til mai 2023 er volumet oppjustert med 0,8 milliarder sm3. Verdien av naturgasseksporten er dermed oppjustert med 4,5 milliarder kroner, noe som utgjør 1,7 prosent av den totale naturgasseksporten i denne perioden.