Ferske tall for statistikken utenrikshandel med varer viser en kraftig nedgang i eksporten fra ekstremverdiene i fjor. De siste tre månedene har derimot eksporten stabilisert seg på i overkant av 130 milliarder kroner. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen endte på 61,3 milliarder kroner i juli, en nedgang på over 60 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.  

– Lavere eksport av naturgass er hovedårsaken til fallet i eksporten. Denne nedgangen er forårsaket av lavere gasspriser i år sammenlignet med 2022 – da prisene var veldig høye, påpeker seksjonsleder Therese Vestre.

Tyskland vår største handelspartner 

Fjorårets høye gasspriser førte til at Tyskland gikk forbi Storbritannia som Norges viktigste eksportdestinasjon i 2022. Til tross for fallende gasspriser i år har Tyskland beholdt denne posisjonen så langt i år. Hittil i 2023 er det utført varer for 207,8 milliarder kroner hit, eller en femtedel av Norges totaleksport.

Tyskland er hittil i år også det viktigste landet på importsiden – med en verdi på 69,5 milliarder kroner. Dermed passerer Tyskland både Sverige og Kina.

Styrket krone 

Den importveide kronekursindeksen (norges-bank.no) Norges Banks valutakursindeks er en nominell effektiv kursindeks som viser utviklingen til NOK mot valutaene til Norges viktigste handelspartnere. Indeksen er satt lik 100 i 1995. Stigende indeksverdi betyr en svekket krone. viser at kronen den siste måneden styrket seg med 4,2 prosent mot våre viktigste importpartnere. At kronen har styrket seg den siste måneden bidrar til å gjøre importvarene billigere sammenlignet med juni.

Figur 1. Handelsbalansen

Mindre vedlikehold ga økt gasseksport

Naturgass til en verdi av 34,8 milliarder kroner ble eksportert i juli, en oppgang på 13,0 prosent fra måneden før. I fjorårets juli, da gassprisene var svært høye, var eksportverdien 153,4 milliarder kroner, fire ganger så høy som årets verdi. Det ble utført 9,5 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform, en økning på 30,4 prosent sammenlignet med forrige måned.

– Mindre vedlikehold i juli sammenlignet med juni gav betydelig høyere produksjonsvolum av gass, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Gassprisen falt med 57 øre per standardkubikkmeter fra juni til juli 2023, etter å ha vist en oppgang for første gang på et halvt år i juni i år.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høyeste antall eksporterte fat siden 2009

Antall eksporterte fat råolje økte med 21,6 prosent til 56,7 millioner fat sammenlignet med juli i fjor. Dette er det høyeste volumet siden oktober 2009. Hovedforklaringen er økt produksjon på Johan Sverdrup feltet, som følge av at en ny prosessplattform ble satt i drift høsten 2022. Råoljeeksporten beløp seg til 45,5 milliarder kroner i juli i år.

Oljeprisen endte på 803 kroner per fat, som er 8 kroner høyere sammenlignet med måneden før. Prisoppgangen forklares i stor grad av OPEC+ sitt varslede produksjonskutt fra starten av august.

Figur 3. Eksport av råolje

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2018 til 2023. Oljeprisen økte fra 591 kroner per fat i juli 2018 til 803 kroner per fat i juli 2023. Det ble utført 39 millioner fat råolje i juli 2018 mot 57 millioner fat i juli 2023.

Økt fiskeeksport

Verdien av fiskeeksporten endte på 11,8 milliarder kroner i juli, en økning på 7,1 prosent sammenlignet med i fjor. Sjømatrådet (seafood.no) viser til at verdiøkningen i stor grad kan tilskrives en svekket norsk krone fra fjoråret. Fiskeeksporten endte 16,4 prosent lavere enn i juni.

Det ble eksportert fersk hel laks for 7,3 milliarder kroner, en oppgang på 12,1 prosent. I årets syv første måneder er verdien av eksportert fersk hel laks 17,3 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Den omstridte pukkellaksen hører naturlig hjemme i Stillehavet, men har de siste årene dukket opp i norske elver etter å ha blitt satt ut i russiske vassdrag. Fisket av stillehavslaks førte til at norsk eksport av denne laksetypen beløp seg til i underkant av 2 millioner kroner i juli. Dette utgjør en liten andel av norsk fiskeeksport, men vitner samtidig om omfanget av stillehavslaks i norske elver. 

Figur 4. Fastlandseksport

Liten bilimport 

De siste to månedene har bilimporten vært lav, og i juli ble det innført 9 400 personbiler mot 11 000 i fjor. Verdien beløp seg til 4,0 milliarder kroner, en nedgang på 5,1 prosent fra tilsvarende måned i fjor.   

Ut av landet ble det eksportert personbiler til en verdi av 485 millioner kroner i juli, over en tredobling sammenlignet med i fjor.

– Bileksporten har vært høy hele året og kan knyttes til svak krone samt et avgiftssystem som gjør det gunstig å eksportere biler med høye avgifter, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Den lave aktiviteten i bygg og anleggsnæringen gjenspeiles i innførselen av trelast og prefabrikkerte bygninger. Hittil i år er det en vektnedgang i importen på 21,5 prosent for skåret og høvlet trelast og 35,9 prosent for prefabrikkerte bygninger.
  • Det ble eksportert metaller til en verdi av 7,3 milliarder kroner i juli, en nedgang på 12,1 prosent fra samme måned i fjor. Fallet skyldes i all hovedsak en svekkelse av metallprisene sammenlignet med fjoråret, volumet har økt med 7,4 kilo.

SSB har identifisert mangler i volumtallene for eksport av naturgass fra juli 2021 til mai 2023. Dette påvirker noen av tallene i Utenrikshandel med varer og energibalansen og tabellene vil oppdateres 15. september.