Statistikken Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak viste i 3. kvartal 2023 en eksportverdi på 106,7 milliarder kroner og en importverdi på 91 milliarder kroner. Dette gir en nedgang i tjenestehandelen på henholdsvis 0,1 prosent og 1,2 prosent fra forrige kvartal. Overskuddet på Differansen mellom tjenesteeksport og tjenesteimport for utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak (tjenesteeksport – tjenesteimport) økte fra 2. kvartal 2023 til 3. kvartal 2023 og endte på 15,7 milliarder kroner. Overskuddet på tjenestebalansen har ikke vært så høyt før. 

Figur 1. Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak. Milliarder kroner.

Svak nedgang i eksport av sjøtransporttjenester 

Norske ikke-finansielle foretak eksporterer mest sjøtransporttjenester som står for 35,9 prosent av total tjenesteeksport. Sjøtransporttjenester inkluderer blant annet passasjertransport, godstransport til sjøs og leie av sjøfartøy for godsfrakt. Eksporten av disse tjenestene endte på 38,3 milliarder kroner i 3. kvartal 2023. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en nedgang på 1,9 milliarder kroner, og en nedgang på 8,9 milliarder kroner målt mot samme kvartal i fjor.

– Svak kronekurs og fortsatt høye rater innen enkelte segmenter i utenriks sjøfart bidrar til et relativt høyt nivå for eksport av frakttjenester, selv om den har falt noe tilbake fra samme kvartal i fjor, sier seniorrådgiver Thomas Moen.

Tjenester tilknyttet forretnings- og profesjonstjenester og tekniske tjenester sto i 3. kvartal 2023 for 16,2 milliarder kroner av tjenesteeksporten, noe som utgjør 15,2 prosent av den totale tjenesteeksporten. Det er en økning på 0,8 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal. 

Eksporten av luft- og landtransportjenester økte betydelig i 3. kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før. Den endte på 6,3 milliarder kroner, som er en økning på 35,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2023. Luft- og landtransporttjenester inkluderer tjenester som passasjer- og godstransport på vei, jernbane og i luften.

Figur 2. Utenrikshandel med tjenester, etter tjenestetype, 3. kvartal 2023. Millioner kroner.

Mest import av forretningstjenester 

I 3. kvartal 2023 importerte norske ikke-finansielle foretak mest av forretnings-, profesjonstjenester og tekniske tjenester til en verdi på 19,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 0,5 milliarder kroner målt mot forrige kvartal og hele 4,4 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor.

Det ble importert IT-tjenester til en verdi av 12,9 milliarder kroner i 3. kvartal 2023. Dette utgjør 14,2 prosent av den samlede tjenesteimporten. Import av IT-tjenester falt med 5,1 prosent fra forrige kvartal, men økte med 11,1 prosent fra 3. kvartal i fjor. IT-tjenester inkluderer blant annet konsulenttjenester knyttet til maskinvare og programvare, drift av databaser og lisenskostnader.

Norge handler mest med Norden og EU

Det ble eksportert tjenester verdt 28,2 milliarder kroner til EU utenom Norden i 3. kvartal 2023. Til de nordiske landene ble det eksportert tjenester til en verdi av 17,4 milliarder kroner. 

Norske ikke-finansielle foretak importerte mest tjenester fra EU utenom Norden, til en verdi av 29,4 milliarder kroner. Det utgjør 32 prosent av all tjenesteimport. Fra de nordiske landene ble det importert tjenester til en verdi av 21,3 milliarder kroner.

Figur 3. Landfordelt tjenestehandel 3. kvartal 2023. Millioner kroner.