Statistikken Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak viste i 2. kvartal 2023 en oppgang i både eksportverdier og importverdier, og endte på henholdsvis på 105,1 milliarder kroner og 92,1 milliarder kroner. Differansen mellom tjenesteeksport og tjenesteimport for utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak (eksport av tjenester minus import av tjenester) for 2. kvartal 2023 endte dermed på 12,9 milliarder, omtrent på nivå med kvartalet før.

Figur 1. Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak. Milliarder kroner.

Sjøtransporteksporten dominerer tjenesteeksporten

Eksporten av sjøtransporttjenester endte på 38,9 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. Sammenlignet med forrige kvartal er dette en økning på 628 millioner, men en nedgang på 865 millioner kroner målt mot samme kvartal i fjor. Sjøtransporttjenester inkluderer blant annet passasjertransport, godstransport til sjøs og leie av sjøfartøy for godsfrakt.

– Den norske kronen har svekket seg mot både amerikansk dollar og euro over lengre tid, og er en viktig bidragsyter til det høye nivået på tjenestehandelen, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet ble målt til 5,2 milliarder kroner i 2. kvartal 2023, en økning på 570 millioner kroner mot forrige kvartal og en større økning på 1,2 milliarder målt samme kvartal i fjor. Disse tjenestene består blant annet av lasting og lossing av varegods, tjenester tilknyttet sjø- og lufttransport utenom passasjer- og godsfrakt, og reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørtjenester.

Eksporten av bygg- og anleggstjenester økte betydelig i 2. kvartal 2023 sammenlignet med kvartalet før. Den endte på 4,0 milliarder kroner, som er en økning på 2,7 milliarder sammenlignet med 1. kvartal 2023. Målt mot samme kvartal i fjor var det en økning på 3,7 milliarder kroner. Bygg- og anleggstjenester omfatter tjenester i både utlandet og i Norge.

Figur 2. Utenrikshandel med tjenester, etter tjenestetype, 2. kvartal 2023. Millioner kroner.

Forretningstjenester driver fremdeles importen opp

I 2. kvartal 2023 importerte norske ikke-finansielle foretak mest av forretnings-, profesjonstjenester og tekniske tjenester til en verdi på 19,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,5 milliarder målt mot forrige kvartal og hele 4,6 milliarder fra samme kvartal i fjor.

Importverdien  av petroleumstjenester steg i 2. kvartal 2023 til 9,3 milliarder kroner, en økning på 1,5 milliarder kroner mot forrige kvartal. Petroleumstjenester inkluderer boretjenester og generelle tjenester tilknyttet olje og gassutvinning.

Norge selger mest med Norden og EU

Omtrent halvparten av norsk tjenesteeksport går til EU-land og Norden. Det ble eksportert tjenester verdt 25,6 milliarder kroner til EU utenom Norden. Til de nordiske landene ble det eksportert tjenester til en verdi på 17,2 milliarder kroner.

Norske ikke-finansielle foretak importerte mest tjenester fra EU utenom Norden, til en verdi på 29,6 milliarder kroner i 2. kvartal. Videre importerte Norge tjenester for 20,2 milliarder kroner fra de nordiske landene.

Figur 3. Landfordelt tjenestehandel 2. kvartal 2023. Millioner kroner.