Utenriksregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
Styrket handelsbalanse i første kvartal 2022

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 341 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Norges eksportinntekter ble særlig drevet av høyere priser på råolje og naturgass.

Høye olje- og gasspriser ga stort overskudd i utenriksregnskapet for 2021

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 659 milliarder kroner i 2021. Kraftig styrking gjennom året endte i et rekordhøyt overskudd for året som helhet. Finansregnskapet viser at Norges nettofordringer overfor utlandet økte med tilnærmet 2000 milliarder kroner i løpet av året 2021, til hele 11 718 milliarder kroner.

Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland

Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.

Rekordhøy driftsbalanse

Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd på 158 milliarder kroner på driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det høyeste nivået som er målt på driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes særlig unormalt høy pris på naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var på nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen var på over 28 milliarder kroner.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021

Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal

Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenriksregnskap.