Utenriksregnskap

Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet
Statistikken viser betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet utført via norske banker.
Utenriksregnskap
Utenriksregnskapet tallfester Norges økonomiske forbindelser med utlandet
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer
Statistikken måler utviklingen i volum og pris for eksporterte og importerte varer over tid

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 21 av 21
 1. Bankoverføringer til og fra utlandet gikk ned i 1. kvartal

  Sammenlignet med 1. kvartal 2023, gikk bankoverføringer inn og ut av Norge ned med henholdsvis 72,5 milliarder kroner og 41,0 milliarder kroner i 1. kvartal 2024 – en nedgang på 5,7¹ prosent og 3,6 prosent.

 2. Formidabel vekst i Noregs nettofordringar overfor utlandet

  I 2023 vart overskotet på driftsbalansen mot utlandet på 909 milliardar kroner, av dette 235 milliardar kroner i 4. kvartal. Noregs nettofordringar overfor utlandet utgjorde heile 15 284 milliardar kroner ved utgangen av 2023.

 3. Oppgang i bankoverføringer til og fra utlandet

  Sammenlignet med 3. kvartal 2023 gikk bankoverføringer til Norge opp med 264 milliarder kroner i 4. kvartal 2023, det er en oppgang på 24,5 prosent. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 293 milliarder kroner, en oppgang på 29,3 prosent.

 4. Fortsatt høyt overskudd på driftsbalansen

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 3. kvartal 2023 var på 193 milliarder kroner. Fallet på 427 milliarder kroner siden 3. kvartal i fjor er betydelig.

 5. Nedgangen fortsetter i bankoverføringer til og fra utlandet

  Sammenlignet med 2. kvartal 2023, gikk bankoverføinger til Norge ned med 117 milliarder kroner i 3. kvartal 2023. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 105 milliarder kroner.

 6. Normalisering av handelsbalansen

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 2. kvartal 2023 var på 171 milliarder kroner. Det tilsvarer en halvering av overskuddet siden 2. kvartal 2022. Den viktigste årsaken til det betydelige fallet er lavere eksportinntekter på råolje og naturgass.

 7. Fortsatt nedgang i bankoverføringer til og fra utlandet

  Sammenlignet med 1. kvartal 2023, gikk bankoverføringer inn til Norge ned med 87,5 milliarder kroner i 2. kvartal 2023. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 45,4 milliarder kroner.

 8. Høye inntekter og enorme gevinster økte Norges formue overfor utlandet

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i første kvartal av 2023 ble på 280 milliarder kroner, 112 milliarder kroner lavere enn første kvartal i fjor, særlig grunnet lavere eksportinntekter på råolje og naturgass. Nettofordringene i finansregnskapet økte kraftig i 1. kvartal 2023, som følge av svakere krone og børsoppgang.

 9. Nedgang i bankoverføringer til og fra utlandet

  Sammenlignet med 4. kvartal 2022, gikk bankoverføringer inn til Norge ned med 177,9 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 194,5 milliarder kroner.

 10. Eksepsjonelt overskudd for handelsbalansen i 2022

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 2022 nådde et nivå som aldri tidligere er observert. Nettofinansinvestering var rekordhøy, med høyeste investeringsaktivitet i utlandet noensinne.

 11. Oppgang i bankoverføringer til og fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 2 milliarder kroner fra 3.kvartal 2022 til 4.kvartal 2022. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 125 milliarder kroner.

 12. Markant styrket handelsbalanse i tredje kvartal 2022

  Norges driftsbalanse overfor utlandet skjøt i været i tredje kvartal av 2022. Overskuddet endte på 570 milliarder kroner, en økning på 248 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i år. Økte eksportinntekter fra råolje og naturgass er den altoverskyggende årsaken til det store overskuddet på driftsbalansen. Særlig har prisen på naturgass vært historisk høy. I tillegg er inntektene fra petroleumseksporten revidert markant opp for årets to første kvartaler. Norges nettofordringer overfor utlandet økte med 7 prosent i tredje kvartal 2022. Utviklingen forklares av rekordhøye nettofinansinvesteringer overfor utlandet, samt svak kronekurs.

 13. Bankoverføringer fra utlandet fortsetter å øke

  Sammenlignet med 2. kvartal 2022, gikk bankoverføringene inn til Norge opp med 256 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. I samme periode gikk verdien av utgående bankoverføringer opp med 193 milliarder kroner.

 14. Bankoverføringer fra utlandet øker

  Overføringene inn til Norge gikk opp med 84 milliarder kroner fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 873 millioner kroner.

 15. Fortsatt høyt handelsbalanseoverskudd i andre kvartal 2022

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste tegn til normalisering i andre kvartal av 2022. Overskuddet endte på 277 milliarder kroner, et fall på 58 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal. Nordmenns økte reisevirksomhet i utlandet ga et viktig bidrag til importveksten og derved et lavere driftsbalanseoverskudd, lavere inntekter fra petroleumseksport førte til lavere eksportinntekter.

 16. Styrket handelsbalanse i første kvartal 2022

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 341 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Norges eksportinntekter ble særlig drevet av høyere priser på råolje og naturgass.

 17. Høye olje- og gasspriser ga stort overskudd i utenriksregnskapet for 2021

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 659 milliarder kroner i 2021. Kraftig styrking gjennom året endte i et rekordhøyt overskudd for året som helhet. Finansregnskapet viser at Norges nettofordringer overfor utlandet økte med tilnærmet 2000 milliarder kroner i løpet av året 2021, til hele 11 718 milliarder kroner.

 18. Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland

  Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.

 19. Rekordhøy driftsbalanse

  Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd på 158 milliarder kroner på driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det høyeste nivået som er målt på driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes særlig unormalt høy pris på naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var på nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen var på over 28 milliarder kroner.

 20. Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021

  Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

 21. Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal

  Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenriksregnskap.