Utenriksregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10
Markant styrket handelsbalanse i tredje kvartal 2022

Norges driftsbalanse overfor utlandet skjøt i været i tredje kvartal av 2022. Overskuddet endte på 570 milliarder kroner, en økning på 248 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i år. Økte eksportinntekter fra råolje og naturgass er den altoverskyggende årsaken til det store overskuddet på driftsbalansen. Særlig har prisen på naturgass vært historisk høy. I tillegg er inntektene fra petroleumseksporten revidert markant opp for årets to første kvartaler. Norges nettofordringer overfor utlandet økte med 7 prosent i tredje kvartal 2022. Utviklingen forklares av rekordhøye nettofinansinvesteringer overfor utlandet, samt svak kronekurs.

Bankoverføringer fra utlandet fortsetter å øke

Sammenlignet med 2. kvartal 2022, gikk bankoverføringene inn til Norge opp med 256 milliarder kroner i 3. kvartal 2022. I samme periode gikk verdien av utgående bankoverføringer opp med 193 milliarder kroner.

Bankoverføringer fra utlandet øker

Overføringene inn til Norge gikk opp med 84 milliarder kroner fra 1. kvartal 2022 til 2. kvartal 2022. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode ned med 873 millioner kroner.

Fortsatt høyt handelsbalanseoverskudd i andre kvartal 2022

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste tegn til normalisering i andre kvartal av 2022. Overskuddet endte på 277 milliarder kroner, et fall på 58 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal. Nordmenns økte reisevirksomhet i utlandet ga et viktig bidrag til importveksten og derved et lavere driftsbalanseoverskudd, lavere inntekter fra petroleumseksport førte til lavere eksportinntekter.

Styrket handelsbalanse i første kvartal 2022

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 341 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Norges eksportinntekter ble særlig drevet av høyere priser på råolje og naturgass.

Høye olje- og gasspriser ga stort overskudd i utenriksregnskapet for 2021

Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 659 milliarder kroner i 2021. Kraftig styrking gjennom året endte i et rekordhøyt overskudd for året som helhet. Finansregnskapet viser at Norges nettofordringer overfor utlandet økte med tilnærmet 2000 milliarder kroner i løpet av året 2021, til hele 11 718 milliarder kroner.

Statistikk og data som beskriver finansielle strømmer fra Norge til utviklingsland

Statistisk sentralbyrå publiserer regelmessig Utenriksregnskapet. Denne statistikken dekker i prinsippet alle transaksjoner mot utlandet og gir dermed et totalbilde av pengestrømmer mot utlandet.

Rekordhøy driftsbalanse

Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd på 158 milliarder kroner på driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det høyeste nivået som er målt på driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes særlig unormalt høy pris på naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var på nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen var på over 28 milliarder kroner.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021

Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal

Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenriksregnskap.