Statistikken Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak viser i 1. kvartal 2023 en eksportverdi på 98,1 milliarder kroner og en importverdi på 85,2 milliarder kroner. Dette gir en prosentvis nedgang i tjenestehandelen på henholdsvis 7,4 prosent og 9,9 prosent fra forrige kvartal. Likevel er overskuddet på Differansen mellom tjenesteeksport og tjenesteimport for utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak (tjenesteeksport – tjenesteimport) det nest høyeste noensinne på 12,9 milliarder kroner. Tjenestebalansen har kun vært høyere i 3. kvartal 2022. Overskuddet på tjenestebalansen økte fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 med hele 111,6 prosent.

Figur 1. Utenrikshandel med tjenester for ikke-finansielle foretak. Milliarder kroner.

Sjøtransporteksporten er fremdeles sterk

Selv om samlet tjenesteeksport falt med 7,4 prosent fra forrige kvartal, er tjenesteeksporten fremdeles på et høyt nivå med en verdi på 98,1 milliarder kroner. Fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 har eksporten økt med 23,1 prosent.

– Stadig svakere krone bidrar til et fremdeles høyt nivå på tjenestehandelen hittil i år, sier seksjonssjef Therese Vestre.

At den norske kronen svekker seg mot både euro og amerikanske dollar gjør det gunstigere for norske foretak å selge sine varer og tjenester i utlandet.

Norske ikke-finansielle foretak eksporterer mest sjøtransporttjenester. I 1. kvartal 2023 ble det eksportert sjøtransporttjenester for 38,3 milliarder kroner, noe som utgjør hele 39 prosent av samlet tjenesteeksport i kvartalet. Fra forrige kvartal har eksport av sjøtransporttjenester falt med 7,3 prosent, men målt mot 1. kvartal 2022 har eksporten økt med 20,1 prosent. I 2022 bidro økende fraktrater på sjøfart med tiltakende verdi på tjenesteeksporten, mens både fraktrater og volum har falt noe i 1. kvartal 2023.

– Kvartalstallene viser fortsatt høy aktivitet innen sjøtransport, samtidig som at trenden med lavere verdier i første kvartal hvert år er noe vi har observert over lengre tid, sier seksjonssjef Therese Vestre.

Innen luft- og landtransporttjenester har tjenesteeksporten derimot falt fra samme kvartal i fjor med 20,7 prosent, og fra forrige kvartal med 24,7 prosent. Luft- og landtransporttjenester inkluderer tjenester som passasjer- og godstransport på vei, jernbane og i luften, samt flaskehalsinntekter på utenlandsforbindelsene (statnett.no).

Forretnings- og profesjonstjenester og tekniske tjenester stod i 1. kvartal 2023 for 15,8 milliarder kroner av tjenesteeksporten, som utgjør 16,1 prosent dette kvartalet. Det er en oppgang på 40,8 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2022. Disse tjenestene inkluderer blant annet administrative, regnskapsmessige og juridiske tjenester, annonse- og reklametjenester, arkitekttjenester og teknisk sertifisering.

Figur 2. Utenrikshandel med tjenester, etter tjenestetype, 1. kvartal 2023. Millioner kroner.

Mest import av forretningstjenester

I 1. kvartal 2023 importerte norske ikke-finansielle foretak tjenester for 85,2 milliarder norske kroner. Dette er en nedgang på 9,9 prosent fra forrige kvartal, men fra 1. kvartal i fjor har tjenesteimporten økt med 15,7 prosent.

Størst bidragsyter til den økte tjenesteimporten er forretnings- og profesjonstjenester og tekniske tjenester med en økning på 24,9 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. I 1. kvartal har de importerte tjenestene en verdi på 16,9 milliarder kroner, og utgjør 19,8 prosent av samlet tjenesteimport i kvartalet.

Videre er det importert IT-tjenester til en verdi av 13,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2023. Dette utgjør 15,9 prosent av den samlede tjenesteimporten. Import av IT-tjenester falt med kun 1 prosent fra forrige kvartal, men økte med 9,4 prosent fra 1. kvartal i fjor. IT-tjenester inkluderer blant annet konsulenttjenester knyttet til maskinvare og programvare, drift av databaser og lisenskostnader.

Tjenestehandel med Norden og EU

Over halvparten av all tjenesteimport til Norge kom fra EU og nordiske land. Fra EU utenom Norden importerte Norge tjenester for 27,5 milliarder kroner i 1. kvartal 2023, noe som utgjør en tredjedel av all tjenesteimport. Fra nordiske land ble det importert tjenester for 19,5 milliarder kroner. Dette utgjør 22,9 prosent av tjenesteimporten i kvartalet.

Fra Norge ble det eksportert tjenester til EU utenom Norden til en verdi av 25,6 milliarder kroner. Dette utgjorde hele 26,1 prosent av tjenesteeksporten i kvartalet. 16,9 prosent av all tjenesteeksport i 1. kvartal 2023 gikk til nordiske land.

Figur 3. Landfordelt tjenestehandel 1. kvartal 2023. Millioner kroner.