Høsten 2023 var det registrert 299 000 Personer som er registrert som studenter ved universiteter og høgskoler per 1. oktober. Tallene inkluderer ikke doktorgradsstudenter. ved norske universiteter og høgskoler – 118 000 menn og 181 000 kvinner. Det viser nye tall fra den årlige statistikken Studenter i universitets- og høgskoleutdanning.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge. 2000-2023. Antall

Færre studenter på lærerutdanningene

Til tross for 1 300 flere studenter høsten 2023 sammenlignet med 2022, så var det drøye 2 700 færre studenter på de største lærerutdanningene sammenlignet med året før. Det var også en nedgang på 1 000 studenter på bachelorutdanning i sykepleie.

– Det er særlig lærerutdanningene og bachelorutdanningen i sykepleie som har færre studenter høsten 2023 sammenlignet med året før, sier seniorrådgiver Geir Nygård.

Allerede i april 2023 kunne Samordna opptak vise til færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene i forkant av studieåret 2023/24 (samordnaopptak.no, PDF), og den tendensen endret seg ikke nevneverdig inn mot studiestart.

Figur 2: Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge, fordelt på utvalgte lærerutdanninger og bachelor i sykepleie. 2014-2023. Antall

1 I 2019 ble det innført krav om mastergrad for opptak til PPU.
2 Inkluderer fireårig grunnskolelærerutdanning.

Selv om det er en nedgang i antall lærerstudenter fra 2022 til 2023, er utviklingen over tid en annen. I et tiårsperspektiv har lektorutdanningen og grunnskolelærerutdanningen flere studenter i 2023 enn i 2014. For sykepleierutdanningen var det like mange studenter i 2023 som det var i 2014.

Barnehagelærerutdanningen hadde stabile studenttall på rundt 8 500 studenter i perioden 2017-2021, men de siste to årene har det vært en nedgang på over 2 000 studenter.

– I 2023 ser vi altså det laveste antallet barnehagelærerstudenter de siste ti årene, påpeker Nygård.

Færre studenter i utlandet

I motsetning til studenttallene i Norge, var det en nedgang i antall Gradsstudenter er studenter som tar sikte på å fullføre hele utdanningen/graden i utlandet.] i utlandet i 2023 sammenlignet med 2022. Høsten 2023 var det 12 700 gradsstudenter fra Norge i utlandet, en nedgang på 450 studenter fra året før.

– Vi må helt tilbake til 2009 for å finne et like lavt antall gradsstudenter i utlandet, sier Nygård.

Det kan være flere forklaringer på hvorfor antall gradsstudenter i utlandet har gått ned over en lengre periode. Koronapandemien hadde størst innvirkning på antallet En utvekslingsstudent er en student ved et universitet eller høyskole i Norge som tar deler av studiene i utlandet. Som regel er utvekslingen organisert av læreinstitusjonen, med en varighet på 1-2 semester. i utlandet, men rammet også antallet gradsstudenter. Den norske kronen har i perioder vært svak, noe som igjen kan ha hindret noen studenter i å dra til land med høye skolepenger. Det at gradsstudenter i utlandet i gjennomsnitt ender opp med høyere studiegjeld enn de som studerer i Norge, kan også spille inn. Et ønske om å studere i utlandet kan også bli påvirket av uro og krig i Europa (Lånekassen, PDF).