415069
/offentlig-sektor/statistikker/offseksvalbard/aar
415069
statistikk
2020-11-05T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
offseksvalbard, Offentlig sektor på SvalbardOffentlig forvaltning , Offentlig sektor, Offentlig sektor, Svalbard
true

Offentlig sektor på Svalbard

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

15,8 %

andel sysselsatte på Svalbard som jobber i statsforvaltningen

Andel sysselsatte per sektor i prosent, Svalbard
20182019
Andel av alle sysselsatte på Svalbard
Statsforvaltningen15,915,8
Fylkeskommuner0,00,0
Kommuner15,515,4
Statlig eide foretak/forretningsdrift17,818,6
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,30,0
Privat sektor50,450,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis

Andel av alle sysselsatte, på Svalbard og på landsbasis
20182019
Andel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasisAndel av alle sysselsatte på SvalbardAndel av alle sysselsatte på landsbasis
Statsforvaltningen15,911,015,811,0
Fylkeskommuner0,01,60,01,6
Kommuner15,518,115,418,0
Statlig eide foretak/forretningsdrift17,82,718,62,7
Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift0,31,30,01,3
Privat sektor50,465,350,265,4

Tabell 2 
Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner

Statens inntekter og utgifter knyttet til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
20042009201420182019
INNTEKTER I ALT79539-1 058181198
Skatter og avgifter73526-1 069174191
Andre inntekter6121277
 
UTGIFTER I ALT168241451499527
Sysselmannen2133466771
Statsbygg191924109
Andre statlige virksomheter1114162121
Sysselmannens transporttjeneste5875155207209
Tilskudd til Longyearbyen lokalstyre5293193177165
Andre utgifter77161653
 
OVERSKUDD-90298-1 508-318-329

Tabell 3 
Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner

Statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administrasjon av Svalbard. Millioner kroner
2009201420182019
INNTEKTER I ALT51607579
Statsbygg51597579
Andre inntekter0000
 
UTGIFTER I ALT3164839401 056
Forskningsrådet + forskningsfond44755561
Grunnskoler og barnehager11000
Meteorologisk institutt13171719
Norsk Polarinstitutt7391101123
Polarforsking og miljøovervåking1514423
Statens kartverk22856128
Svalbard lufthavn0011
Tilskudd Helse Nord RHF / Helsetjenesten på Svalbard24324752
Tilskudd Kings Bay AS16285132
Tilskudd Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS0000
Tilskudd Svalbard Samfunnsdrift AS0000
Universitetet på Svalbard82118138136
Andre utgifter1724427600
 
OVERSKUDD-264-423-865-976

Om statistikken

Statistikken viser statens inntekter og utgifter på Svalbard. Dessuten vises omfanget av offentlig sysselsetting både på Svalbard og for hele landet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Fylkeskommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av fylkeskommunale myndigheter.

Kommunal forvaltning

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av kommunale myndigheter.

Offentlig forvaltning

Virksomhet som enten er en del av statlige, fylkeskommunale eller kommunale myndigheter, eller er kontrollert av slik offentlig myndighet, og som samtidig i hovedsak får dekket sine utgifter av offentlige bevilgninger.

Offentlige foretak / forretningsvirksomhet

Virksomhet som er eid 50 % eller mer av instans innen offentlig forvaltning, og som i hovedsak dekker sine utgifter ved salg av tjenester i et marked.

Offentlig sektor

Offentlig sektor består av både offentlig forvaltning og offentlige foretak / forretningsvirksomhet.

Statsforvaltningen

Den del av offentlig forvaltning som kontrolleres av staten.

Standard klassifikasjoner

Populasjonen er basert på Enhetsregisteret / BoF og de enheter som der er klassifisert som delsektorer innen offentlig sektor. Utgiftstallene er basert på statsregnskapet og statsbudsjettet. Sysselsettingstallene er basert på SSBs sysselsettingsstatikk.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Statistikken er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er i en viss grad benyttet som sammenlikningsgrunnlag.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Nei

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Data som samles inn blir lagret hos Seksjon for offentlige finanser og benyttes kun til publisering av statistikk.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å bidra til spredning av informasjon og økt kunnskap om Svalbard og hvilke særtrekk som kjennetegner offentlig sektor på denne øygruppen. Første publisering av statistikken fant sted i november 2012.

Brukere og bruksområder

Statistikkbrukere som har interesse eller behov for informasjon om Svalbard.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling seneste tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken har sammenheng med en rekke ulike SSB statistikker som belyser Svalbard. I tillegg har statistikken sammenheng med SSB statistikker innen temaene offentlige finanser og arbeid / sysselsetting.

Lovhjemmel

Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 16. juni 1989 nr. 54 §§ 2-2 (opplysningsplikt) og 3-2 (administrative registre)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er begrenset til Svalbard, men nasjonalt nivå er benyttet som sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med tall for sysselsetting. Statistikken omfatter tall for sysselsetting, utgifter og inntekter.

Datakilder og utvalg

For sysselsettingstallene er datakilden aktuelle statistikkbanktabeller i SSB inkludert grunnlagstall for disse. Tallene som viser statens inntekter og utgifter knyttet til administreringen av Svalbard er basert på Svalbardregnskapet som igjen er et vedlegg i det årlige stortingsdokumentet St meld nr 3 Statsrekneskapen . Tallene som viser statens inntekter og utgifter som kommer i tillegg til administreringen av Svalbard, og som finansieres over andre kapitler enn Svalbardregnskapet, er basert på et vedlegg til det årlige stortingsdokumentet Prop 1 Svalbard .

Dette er en registerbasert statistikk med fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Sysselsettingstallene er basert på gjenbruk av tidligere innhentede data i forbindelse med sysselsettingsstatistikk. Inntekts- og utgiftstallene er innhentet direkte fra aktuelle steder på internett.

Både for sysselsettingstallene og inntekts-/utgiftstallene utføres rimelighetskontroller og kontroller opp mot datakildene.

Ingen beregninger foretas ut over enkelte prosentregninger og aggregeringer.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistikken inneholder ingen opplysninger som ikke er offentlig tilgjengelig andre steder.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Utgiftstallene har lange tidsserier som er basert på datakilder som etter det SSB kjenner til har vært konsistente i den tidsperioden som statistikken presenterer. Sysselsettingstallene har relativt kort tidsserie, også her er datakildene konsistente over aktuell tidsperiode.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Statistikken er basert på offentlige datakilder med forventet høy datakvalitet.

Det er en likevel en viss usikkerhet knyttet til enkelte av statens utgifter til Svalbard som er finansiert over andre kapitler i statsbudsjettet enn Svalbardregnskapet. Dette har sammenheng med at disse tallene er basert på fordelinger av større beløp der grunnlaget for fordelingene kan være noe mangelfullt. I tillegg er tallene for disse utgiftene noe ufullstendige, blant annet mangler enkelte beløp knyttet til ytelser fra NAV til personer bosatt på Svalbard.

Statistikken er basert på relativt enkle bearbeidinger og forholdene ligger godt til rette for kontroll direkte mot datakildene. Risikoen for bearbeidingsfeil anses derfor som liten.

Det kan være uklarheter og feil vedrørende institusjonell sektorgruppering for enkelte av enhetene . Dette gjelder spesielt Universitetssenteret Svalbard AS som er sektorklassifisert som statlig forretningsdrift mens tilsvarende virksomhet på fastlandet er klassifisert som statsforvaltning.

Ingen andre feilkilder er identifisert.

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB