Rapporten er delt inn i tre kapitler.

Kapittel 1 handler om befolkning. Hovedkilden er SSBs statistikk Befolkningen på Svalbard.

Den samlede befolkningen på Svalbard øker. Hele økningen siden 2016 skyldes at det er blitt flere folk i Longyearbyen i arbeidsfør alder. Andelen av befolkningen med norsk statsborgerskap i Longyearbyen og Ny-Ålesund har falt fra 85 prosent i 2009 til 63 prosent i 2023. Gjennomsnittsbotid for norske statsborgere var 7,4 år i 2022, mens median botid var 3,6 år. Særlig sistnevnte har falt en del de siste årene. Kvinneandelen i Longyearbyen og Ny-Ålesund har økt i mange år, og var i andre halvår 2023 på 47 prosent, det høyeste noen gang.

Kapittel 2 handler om økonomiske forhold. Hovedkildene er statistikkene Næringer på Svalbard og Offentlig sektor på Svalbard. Skattestatistikk, lønnsstatistikk, strukturstatistikk og fylkesfordelt nasjonalregnskap er andre viktige SSB-kilder.

Skattereglene på Svalbard skiller seg mye fra fastlandet, og er beskrevet i kapittel 2.

Offentlig sektor – inkludert statseide selskap som Store Norske – er fortsatt en viktig arbeidsgiver på Svalbard. Omtrent 50 prosent av de sysselsatte jobber i privat sektor, mot 65 prosent på fastlandet. Bergverksdriften ved Store Norske har en mindre dominerende rolle i næringslivet i Longyearbyen enn tidligere, noe som forklarer at andelen ansatte i privat sektor er høyere enn før. Siden 2016 har den likevel falt noe tilbake igjen, i takt med at forvaltningen er blitt en viktigere arbeidsgiver. Andelen sysselsatte i bergverksdriften falt fra 19,5 prosent i 2008 til 3,2 prosent i 2022, som tilsvarer at 330 sysselsatte ikke lenger jobbet i næringen. Det samlede antall sysselsatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund har likevel økt i perioden. Overnatting og servering var i 2022 næringen som sysselsatte flest. Sysselsettingen har økt mer enn timeverkene. Det skyldes at andelen som jobber deltid har gått opp.

Omsetningen på Svalbard steg mye i 2022, og var på sitt høyeste nivå siden 2009. Det er særlig i transport og lagring at omsetningen har økt de siste årene, opp 380 prosent siden 2015. Andelen av omsetningen på Svalbard fra salg til lokale personer eller virksomheter har lenge tiltatt, men falt tilbake i 2022.

Kapittel 3 handler om levekår. De viktigste kildene i dette kapittelet er ikke særskilt Svalbard-statistikk, men statistikker som lages for alle fylker/kommuner, og der Svalbard/Longyearbyen er inkludert.

De som bor i Longyearbyen har relativt god helse og økonomi. Sykefraværet er mye lavere enn på fastlandet. Det er blitt større likhet mellom kvinners og menns økonomiske situasjon. Antall boliger per innbygger endret seg lite fra 2015 til 2022. Det er relativt lite kriminalitet i Longyearbyen. Elevene på skolen ser ut til å gjøre det like bra som andre steder. I det store og hele virker levekårene i Longyearbyen å være noe over snittet for et norsk lokalsamfunn, selv om det naturligvis er stor variasjon mellom grupper. Konklusjonen gis med forbehold om at datamaterialet er begrenset.

Oppdragsgiver: Nærings- og fiskeridepartementet og Justisdepartementet.