Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13351: Formuesregnskap for innvandrerhusholdninger, etter landbakgrunn og botid 2018 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
22.12.2023 08:00
Sum (mill. kr):
mill. kr
Andel husholdninger med beløp (prosent):
prosent
Gjennomsnitt for husholdninger med beløp (kr):
kr
Antall husholdninger i alt:
antall
Antall personer i husholdningen, gjennomsnitt:
antall
Alder på hovedinntektstaker, gjennomsnitt:
år
Sum (mill. kr):
31.12.
Andel husholdninger med beløp (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt for husholdninger med beløp (kr):
31.12.
Antall husholdninger i alt:
31.12.
Antall personer i husholdningen, gjennomsnitt:
31.12.
Alder på hovedinntektstaker, gjennomsnitt:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Beregnet realkapital , Beregnet markedsverdi primærbolig , Beregnet markedsverdi sekundærbolig ,

Valgt 0 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Innvandrere i alt , Befolkningen ellers , Norden utenom Norge, EU/EFTA, Storbritannia, USA, Canada, Australia, New Zealand ,

Valgt 0 av totalt 50

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger er utelatt

formuesregnskap

Usikret gjeld

Tall for usikret gjeld viser situasjonen ved utgangen av inntektsåret, og er først tilgjengelig fra og med 2019.