Variabeldefinisjon

Beregnet bruttoformue

  English
Navn Beregnet bruttoformue
Definisjon Omfatter summen av beregnet realkapital og beregnet bruttofinanskapital.
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Det er beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger næringseiendommer og skog- og gårdsbruk som utgjør forskjellen mellom den beregnede realkapitalen og den skattepliktige realkapitalen. For primærboligen utgjør skatteverdien 25 prosent av markedsverdien i hele perioden. Det innebærer at vi fra og med inntektsåret 2010 har multiplisert skatteverdien med 4 for å få markedsverdien. Skatteverdien av sekundærboliger har endret seg over tid, og vi henviser til Skatteetaten for reglene i enkeltår. Fra og med 2013 har vi også beregnet markedsverdi av næringseiendommer, og fra og med 2017 markedsverdi av skog- og gårdsbruk. Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Som sekundærbolig ved formuesligningen regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Fritidseiendom er ikke sekundærbolig. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Beregnet bruttofinanskapital omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer, justert til antatt omsetningsverdi eller markedsverdi. For inntektsårene før 2017 var dette det samme som skattepliktig bruttofinanskapital.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller