Variabeldefinisjon

Beregnet realkapital

 
Navn Beregnet realkapital
Definisjon Omfatter beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger, næringseiendommer og skog- og gårdsbruk. For annen fast eiendom, driftsløsøre og andre eiendeler utenfor næring, samt innbo og løsøre er det skattemessige verdier som ligger til grunn.
Gyldig fra 2017-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Fra og med inntektsåret 2017 er det beregnede markedsverdier av primærboligen, sekundærboliger, næringseiendommer og skog- og gårdsbruk som utgjør forskjellen mellom den beregnede realkapitalen og den skattepliktige realkapitalen. Fra og med inntektsåret 2013 til og med inntektsåret 2016, ble det beregnet markedsverdi for primær- og sekundærbolig og næringseiendom, men ikke for skog- og gårdsbruk. For inntektsårene 2010-2012, ble det kun beregnet markedsverdi av primær- og sekundærboliger, og ikke for skog- og gårdsbruk og næringseiendom. SSB har videre justert for eiendeler som får verdsettingsrabatter fra og med inntektsåret 2017. Eiendeler med verdsettingsrabatter i skattestatistikken er dermed justert opp til verdi før denne rabatten. Som primærbolig regnes i utgangspunktet den bolig hvor eier har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Skatteyter kan bare eie én primærbolig. Som sekundærbolig regnes annen boligeiendom enn primærbolig. Dette gjelder blant annet pendlerbolig, utleiebolig og helårsbolig brukt som fritidsbolig. Fritidseiendom er ikke sekundærbolig. Som fritidseiendom regnes typiske hytter, sommerhus og leilighetskompleks bygget utelukkende for fritidsformål. Markedsverdi er beregnet ut i fra eiendommens ligningsverdi, som kan endre seg fra år til år. Vi henviser til Skatteetatens sider for mer informasjon om formuesverdsettelse på boligeiendom i ulike år.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01.20 - Formue
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller