Variabeldefinisjon

Beregnet bruttofinanskapital

  English
Navn Beregnet bruttofinanskapital
Definisjon Omfatter bankinnskudd, andeler i aksjefond, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, formue i aksjesparekonto, obligasjoner og andre verdipapirer.
Gyldig fra 2017-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Før 2017 var denne variabelen lik skattepliktig bruttofinanskapital. Fra og med inntektsåret 2017 har en del finansprodukter, som aksjer og aksjeandeler i verdipapirfond, fått verdsettelsesrabatt i den skattemessige vurderingen. I inntekts- og formuesstatistikken for husholdninger er disse produktene justert til markedsverdi eller antatt omsetningsverdi.
 
Statistisk enhet Husholdning
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller