Person og sirklar, illustrasjon

Gå til «tabellvisning»  for figur 1 og last gjerne tala ned i eit rekneark.

Figur 1. Sysselsetting i aldersgruppa 25-54 år

Svar på dei fire spørsmåla ved å bruke tala du har lasta ned eller ved å lese dei av direkte frå tabellen:

  1. Kva var den høgaste og lågaste sysselsettingsandelen for høvesvis kvinner og menn?
  2. I kva år var andelen høgast og lågast for kvinner? Og for menn?
  3. Når var skilnaden mellom sysselsettinga til menn og kvinner minst, og størst?
  4. Kor mykje har andelen sysselsette endra seg for menn frå det første til det siste året du finn tal for? Og for kvinner?