Person og sirklar, illustrasjon

Korleis vil du beskrive og forklare utviklinga i sysselsettinga til kvinner og menn frå det første til det siste året du finn tal for? Tala finn du i figuren.

Figur 1. Sysselsetting i aldersgruppa 25-54 år