I opplegget ser vi på:

  • sysselsetting
  • arbeidsløyse
  • arbeidsstyrken
  • skilnader mellom kvinner og menn i den norske arbeidsmarknaden
  • korleis arbeidsmarknaden har endra seg

De får øving i å bruke offisiell statistikk om arbeidsmarknaden gjennom oppgåveløysing.  

De finn også eit undervisningsopplegg om dei unges utdanningsval og lønn på skolesidene våre. Undervisningsopplegga om den norske arbeidsmarknaden og om dei unges utdanningsval og lønn fortel begge om skilnader mellom kvinner og menn, og om endringar over tid i arbeidsmarknaden, men opplegget om utdanningsval og lønn tek opp meir om dei to temaa og samanhengen mellom dei. 

De kan velje å bruke berre delar av opplegget.

Lærarar kan få fasit til taloppgåver ved å skrive til skole@ssb.no.

De vurderer sjølve når de ber elevane om å løyse oppgåver aleine, i par, i grupper og i heil klasse.

Viss de har innspel på kva vi kan gjere betre i dette undervisningsopplegget, eller har andre tema de gjerne ser at SSB lager opplegg om, så skriv til oss på skole@ssb.no.

Etter å ha gjennomført undervisningsopplegget kan elevane:

  • gjere greie for viktige trekk ved den norske arbeidsmarknaden før og no
  • forklare omgrep som vi bruker når vi snakkar om arbeidsmarknaden
  • finne fram i offisiell statistikk om den norske arbeidsmarknaden

Meld deg på nyhendebrev og få tips om relevant innhald på ssb.no.