Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 46
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkning

  Statistikken viser tal for befolkninga for Noreg og alle norske fylke og kommunar

 3. Befolkningens utdanningsnivå

  Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning. Andel som har utdanning på universitets- og høgskolenivå Utdanningsnivå for personer 16

 4. Befolkningen på Svalbard

  Statistikken gir oversikt over befolkningen i bosetningene på Svalbard Innbyggere i Longyearbyen og Ny

 5. Tettsteders befolkning og areal

  Statistikken gir tall for befolkning, areal og befolkningstetthet i tettsteder

 6. Nasjonale befolkningsframskrivinger

  . Framskrevne befolkningstall 2020-2100 Framskrevne befolkningstall 2020-2100 2022 2040 2060 2080 2100 Befolkning

 7. Regionale befolkningsframskrivinger

  Beregninger av hvordan befolkningen i Norges kommuner vil utvikle seg framover Kommuner med vekst i befolkningen (hovedalternativet

 8. Samiske forhold

  10,2 5,1 9,3 1Definisjonene av de ulike utdanningsnivåene som brukes i statistikken om befolkningens utdanningsnivå, ble endret i 2006

 9. Voksnes læring

  opplæring siste 12 måneder i befolkningen 25-64 år, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Prosent. Deltakelse i formell utdanning eller ikke-formell

 10. Arbeidskraftundersøkelsen

  Arbeidskraftundersøkelsen viser hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken Arbeidsledighet og sysselsetting for personer 15-74 år

 11. Livskvalitet

  Statistikken kartlegger den subjektive livskvaliteten i befolkningen og belyser forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper

 12. Døde

  levealder kan leses som indikasjoner på den generelle helsetilstanden i befolkningen.

 13. Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen

  øvrige befolkningen 9,5 17,0 42,7 20,5 10,4 10,2 20,5 38,8 21,2 9,3 10,9 20,4 38,7 20,7 9,3 Gutter Innvandrere 19,9 21,3 35,8 14,4 8,5 32,8 30,1 24,6 9,1 3,3 19,5 25,5 32,2 15,0 7,8

 14. Forskerpersonale

  Norskfødte med innvandrerforeldre 96 119 127 190 269 Befolkningen ellers 21 694 23 090 23 630 25 520 26 262 Instituttsektoren I alt 6 861 7 506 7 414 7 332 7 864 Innvandrere 1 154 1 599 1 860 2 096 2 492

 15. Bruk av IKT i husholdningene

  . Andel (16-79 år) som har kjøpt/bestilt film eller musikk siste tre måneder IKT-bruk i befolkningen IKT-bruk i befolkningen 2017 2019 2021 2023 Andel av befolkningen 16-79

 16. Kommunalt avløp

  , avløpsanlegg Fosfor sluppet ut årlig fra avløpsanlegg 50 pe eller mer Kommunalt avløp Kommunalt avløp 2017 2021 2022 Endring i prosent 2017 - 2022 2021 - 2022 Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal