Skatterekneskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07391: Skatterekneskapsstatistikk. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Akkumulerte tal (mill. kr) 2008M08 - 2024M03

June Solås, Statistisk sentralbyrå
+47 98874676
Bjørn Gran-Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 40 20 71
17.04.2024 08:00
Skatterekneskapsstatistikk:
mill. kr
Skatterekneskapsstatistikk:
Midten av måneden
Skatterekneskapsstatistikk:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M08 , 2008M09 , 2008M10 ,

Valgt 1 av totalt 188

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Ordinær skatt til staten , Ordinær skatt på utvinning av petroleum ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå januar 2015 er skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar korrigert på grunn av refusjonar til aksjonærar som er fritekne frå skatt på utbytte og aksjegevinst. 16.12.2022 blei det gjort mindre korrigeringar i variablane «Ordinær skatt på utvinning av petroleum» og «Særskatt på utvinning av petroleum» for oktober månad 2022.
Nemninger for Ordning vart endra 18.08:
'Forskotsordninga medrekna arbeidsgjevaravgift' endra til 'Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift'
'Etterskotsordninga' endra til 'Upersonlege skattytarar'.
Tvangsmulkt er inkludert i grunnlaget for beregninga frå og med januar 2018.