Den viktigaste årsaka til den høge auken i samla skatteinnbetalingar var auka innbetalingar av petroleumsskatt. Frå andre kvartal 2020 til andre kvartal i fjor blei det betalt ut meir i refusjonar av petroleumsskatt enn det blei betalt inn. Årsaka til dette var tiltak i samband med koronapandemien. I første kvartal i år blei det derimot betalt inn 71 milliardar kroner i petroleumsskatt. Det meste av petroleumsskatten i første kvartal blei betalt inn som terminskatt 1. februar, altså før krigen i Ukraina og auken i oljepris seinare denne månaden. Betalingar i første halvår er knytt til inntekter selskapa hadde i fjor.

Figur 1. Innbetalt skatt per kvartal. Milliardar kroner

Auke også utanom petroleumsskatt

Innbetalingar frå personlege skattytarar og bedrifter utanfor petroleumssektoren har også auka betrakteleg til no i år. Personlege skattytarar betalte inn 252,2 milliardar kroner i første kvartal, noko som er 10,2 prosent meir enn i første kvartal i fjor. Innbetalingar frå upersonlege skattytarar utanfor petroleumssektoren var på 36,4 milliardar kroner, som er ei auke på 7,7 prosent frå same periode i fjor.