Utdanning

Region A Statistikker

Statistikk

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6
Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020

Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus

Formålet med rapporten er å gjøre en deskriptiv studie av hvorvidt det er sammenheng mellom resultater på norskprøven for voksne innvandrere og graden av arbeidsmarkedsdeltakelse blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet.

Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?

Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt.

Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.

Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

Innvandrerelever har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre når vi inkluderer andre kjennetegn som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet innvandring og innvandrere; utdanning.