Utdanning

Statistikk

Ansatte i barnehage og skole
Statistikk om ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.
Barnehager
Barnehagestatistikken gir informasjon om utviklingen i antall barnehager.
Befolkningens utdanningsnivå
Statistikken viser befolkningens høyeste fullførte utdanning.
Elevar i grunnskolen
Statistikken inneheld informasjon om grunnskoleopplæring.
Forskerpersonale
Statistikken gir oversikt over menneskelige ressurser til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.
Høyere yrkesfaglig utdanning
Statistikken omfatter opplysninger om høyere yrkesfaglig utdanning.
Gjennomføring i videregående opplæring
Statistikken viser hvor mange som fullfører videregående opplæring i løpet av fem/seks år.
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere
Statistikken viser deltakere og tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere
Karakterer og nasjonale prøver i grunnskolen
Statistikken inneholder resultater fra nasjonale prøver og karakterer ved avsluttet grunnskole.
Norskopplæring for voksne innvandrere
Statistikk over deltakelse i norskopplæring og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
Studenter i universitets- og høgskoleutdanning
Statistikken omfatter alle som er registrert som studenter ved universiteter og høgskoler.
Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning
Statistikk om studiepoeng og fullførte utdanninger ved norske universiteter og høgskoler.
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger
Statistikken viser befolkningens tilknytning til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger
Videregående opplæring og annen videregående utdanning
Statistikk over elever, lærlinger, lærekandidater samt deltakere i videregående opplæring.

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
 1. Innvandrere i distriktene fullførte videregående opplæring i mindre grad

  Innvandrerelever velger oftere yrkesfag når de begynner i videregående opplæring. Færre fullfører i distriktene, hvor en av fire slutter underveis.

 2. Innvandrere i by og land: Valg og gjennomføring i videregående opplæring blant innvandrere

  SSB ser i denne rapporten på innvandreres valg og gjennomføring i videre­gående i lys av hvor de var bosatt.

 3. Enslige mindreårige flyktninger 1996–2022

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 4. Utdanningsløp blant innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre oppnår færre grunnskolepoeng og har lavere fullføringsgrad i videregående opplæring enn den øvrige befolkningen. Norskfødte med innvandrerforeldre tar ofte høyere utdanning etter videregående. De har også høyest andel med universitet- og høgskoleutdanning blant dem som er 25 år eller eldre.

 5. Introduksjonsordningen i endring

  Introduksjonsordningen, som ble innført i 2004, omfatter både introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønaden. Da den nye integreringsloven kom i 2021 fikk vi en rekke endringer i programmet, med en målsetting om tidlig integrering av de nyankomne flyktningene via gode språkkunnskaper og formelle kvalifikasjoner.

 6. Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2019

  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

 7. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2020

  Enslige mindreårige flyktninger er personer som kom til Norge da de var under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som har søkt asyl som enslig mindreårig og fått opphold i Norge på dette grunnlaget.

 8. Norskprøveresultater og arbeidsmarkedsstatus

  Formålet med rapporten er å gjøre en deskriptiv studie av hvorvidt det er sammenheng mellom resultater på norskprøven for voksne innvandrere og graden av arbeidsmarkedsdeltakelse blant tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet.

 9. Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb og/eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år.

 10. Innvandrere – hvordan går det med dem i utdanningsløpet?

  Utdanning er en sentral kilde til kunnskap og ferdigheter. Riktig og tilstrekkelig utdanning kan gi bedre jobb og et bedre liv, og skape velstand og bedre sosial integrering. For dem som faller utenfor kan dette ha negative konsekvenser, både økonomisk og sosialt.

 11. Gratis kjernetid i barnehage i Oslo

  Denne rapporten er den tredje oppfølgingsrapporten i en longitudinell studie som Statistisk sentralbyrå gjennomfører for Utdanningsdirektoratet.

 12. Større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer blant innvandrerelever

  Innvandrerelever har i snitt større forskjeller mellom standpunkt- og eksamenskarakterer enn elever fra den øvrige befolkningen. Disse forskjellene blir imidlertid noe mindre når vi inkluderer andre kjennetegn som alder ved innvandring, skolestørrelse, kjønn og foreldres utdanningsnivå.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet innvandring og innvandrere; utdanning.