Denne gruppen kaller vi «aktive» fordi de enten er i arbeidsmarkedet eller forbereder seg på arbeidsmarkedet (under utdanning). Det er tre befolkningsgrupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene
  3. Personer uten innvandrerbakgrunn, også omtalt som majoritetsbefolkningen.

Rapporten bygger på registerbaserte sysselsettingsstatistikker per 4. kvartal 2020.

Innvandrergruppen som vi ser på, består av innvandrere i samme alder som norskfødte med innvandrerforeldre. På den måten ønsker vi å se forskjellen mellom å være født i Norge av innvandrerforeldre og ha innvandret selv. Vi tar med andre ord ikke for oss forskjeller mellom generasjoner.

Alle tre befolkningsgruppene hadde en liten nedgang i andel aktive fra 2019 til 2020. Den gikk mest ned i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre, 0,9 prosentpoeng, mens innvandrere hadde en nedgang på 0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på forskjellene i andelene aktive mellom de tre befolkningsgruppene. I 2020 hadde norskfødte med innvandrerforeldre en differanse i forhold til majoriteten på 4,1 prosentpoeng, mens tilsvarende differanse for innvandrerne var 19,1 prosentpoeng. I alle tre grupper ser vi at nedgangen i andel aktive fra 2019 til 2020 er størst blant dem med kun grunnskole.

Det er kun blant sysselsatte i alderen 20-39 år at vi ser en nedgang fra 2019 når vi betrakter de aktive statusene enkeltvis. Andelen under utdanning har på den annen side økt noe i alle tre grupper. Denne økningen har vært sterkere blant kvinner enn menn, slik at reduksjonen i andel aktive i alt ble mindre hos kvinner enn menn i alle tre befolkningsgrupper.

Gruppene med innvandrerbakgrunn hadde ved utgangen av 2019 større andeler sysselsatt i de næringene som ble mest rammet av koronakrisen i 2020. Sammenlagt hadde innvandrere i 4. kvartal 2019 en andel på 29 prosent sysselsatte i disse næringene og norskfødte med innvandrerforeldre hadde tilsvarende 22 prosent. Tilsvarende andel for dem uten innvandrerbakgrunn var 11 prosent.

Gruppene med innvandrerbakgrunn har også lavere gjennomsnittslønn. I 2020 tjente norskfødte med innvandrerforeldre 6 prosent mindre enn majoritetsbefolkningen. Innvandrere på sin side tjente ca. 11 prosent mindre. Mellom 2018 og 2020 har gjennomsnittslønna derimot økt mest for de med innvandrerbakgrunn, slik at lønnsforskjellen i forhold til majoritetsbefolkningen har blitt mindre.

Rapporten belyser også gruppen av registrerte helt ledige ved utgangen av mars 2020. Av disse ledige som var uten innvandrerbakgrunn, var 84,6 prosent i en aktiv status i november samme året. Tilsvarende andeler for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere var henholdsvis 79,4 og 66,5 prosent. Disse tre andelene lå mellom 3 og 5 prosentpoeng under andelene aktive i de respektive befolkningsgruppene i alt.