Populasjonen i denne rapporten omfattes ikke av endringene som ble innført gjennom den nye integreringsloven (lov av 11.juli 2020 nr. 127).

Totalt sett har over 61 500 personer gjennomført introduksjonsprogrammet fra 2005 til og med 2019, og av disse er fremdeles 95 prosent bosatt i landet. Mer enn halvparten av deltakerne har kommet fra Eritrea, Syria og Somalia, og siden 2017 er det Syria som har dominert blant de som har gjennomført introduksjonsprogrammet.

De tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet er en sammensatt gruppe. Både individuelle egenskaper hos deltakerne, tiden etter avsluttet program og en rekke andre forhold påvirker deres grad av deltakelse på arbeidsmarkedet. Andelen yrkesaktive varierer mellom avgangskohortene, og det er relativt store forskjeller mellom kvinner og menn. Utdanningsnivået er generelt lavt, og hele syv av ti har sitt høyest utdanningsnivå på enten grunnskole eller videregående skole nivå.

Fra og med 2010 har det vært en nasjonal målsetting at minst 70 prosent skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt introduksjonsprogram. Likevel finner vi i denne rapporten at ingen av avgangskohortene i perioden 2005 til og med 2019 kommer opp i denne andelen i 2020, selv om det har gått så mye som inntil 15 år siden avsluttet introduksjonsprogram.

I gjennomsnitt var 43 prosent av alle som hadde avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2005-2019 sysselsatt i 2020. Andelen varierer fra kohort til kohort, og høyest gjennomsnitt (60 prosent) finner vi for dem som avsluttet i 2009, dvs. 11 år før måletidspunktet i 2020. For samtlige kohorter øker andelen sysselsatte i årene etter avsluttet introduksjonsprogram, men veksten er avtagende og flater ut etter 8 til 10 år. For kvinner er sysselsettingsandelen klart lavere enn for menn, men forskjellene minker jo lengre tid det går etter avsluttet program.

Inntektsforholdene for de tidligere deltakerne i introduksjonsordningen henger tett sammen med resultatene på arbeidsmarkedet. Inntektssituasjonen er klart dårligere enn for sammenlignbare grupper i befolkningen, og det generelle inntektsnivået er bare 60 prosent av nivået i befolkningen. Overføringer utgjør 60 prosent av husholdningsinntekten, mot under 20 prosent i befolkningen. I tillegg er andel med vedvarende lavinntekt svært høy (50 prosent), sammenlignet med hele befolkningen (10 prosent).

Det er til dels forskjeller etter landbakgrunn, både når det gjelder arbeidsmarkedsstatus og inntektssituasjon i årene etter avsluttet introduksjons­program. Som i tidligere rapporter finner vi at det er blant personer med bakgrunn fra Somalia og Irak som i gjennomsnitt har minst andel i arbeid og utdanning og svakest inntektssituasjon. Klart bedre resultater finner vi for tidligere deltakere fra blant annet Myanmar, Eritrea og Etiopia, med større andel sysselsatte, høyere inntektsnivå og færre med vedvarende lavinntekt.

I denne rapporten har vi sett at personer som har gjennomført introduksjonsprogrammet i større grad enn befolkningen generelt sliter med å få en fast tilknytning til arbeidslivet. Blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet mellom 2005 og 2009, har om lag 1 av 4 vært sysselsatt i alle årene mellom 2010 og 2020. Samtidig er det om lag 1 av 5 som ikke har vært sysselsatt i det hele tatt denne perioden.