Hvor i arbeidslivet skjer de alvorlige ulykkene?

Publisert:

I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Det var i næringene elektrisitet, vann, og renovasjon det ble rapportert flest arbeidsulykker som gir langvarig fravær.

I 2016 ble det rapportert i alt 22 459 arbeidsulykker i Norge, eller 8,3 ulykker per 1 000 ansatte, ifølge nye tall fra statistikken om arbeidsulykker. Av alle rapporterte arbeidsulykker medførte 45 prosent langvarig fravær fra arbeid, en andel som har vært relativt stabil de tre siste årene.

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV som blir diskutert her, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Figur 1. Arbeidsulykker, etter fraværets lengde

2014 2015 2016
Kortvarig fravær 58.2 55.1 55.4
Langvarig fravær 41.8 44.9 44.6

Yrkesskadedekning

NAV forvalter ytelser og stønader til personer som er yrkesskadedekket etter folketrygdloven. Vanlige arbeidstakere er dekket gjennom sin arbeidsgiver, men selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å være yrkesskadedekket. I næringene jordbruk, skogbruk og fiske er det en relativt stor andel selvstendig næringsdrivende. Dette er næringer der risikoen for yrkesskader anses å være større enn i en del andre næringer, men disse ulykkene vil ikke komme med i statistikken dersom den skadede ikke er yrkesskadedekket og følgelig ikke rapporterer arbeidsulykken til NAV. En må derfor være noe varsom i tolkningen av resultatene for disse næringene.

Flest arbeidsulykker med langvarig fravær i elektrisitet, vann, og renovasjon

Det er stor variasjon på tvers av næringer med hensyn til antall rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i 2016, jf. figur 2. Rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte indikerer gjerne risikoen for å bli utsatt for en arbeidsulykke. Det er også forskjeller mellom næringer når det gjelder hvor langt fravær ulykkene medfører. Lengden på fraværet indikerer gjerne hvor alvorlig den enkelte arbeidsulykke er for den skadelidte.

Innen næringsgruppen elektrisitet, vann, og renovasjon – der vi for eksempel finner kommunal renovasjon og produksjon av strøm – var det over 7 arbeidsulykker per 1 000 ansatte i 2016 som medførte langvarig fravær. Til sammenligning var tilsvarende tall 3,7 per 1 000 ansatte i alle næringene sett under ett. Informasjon, finansiering, og faglig tjenesteyting var for øvrig den næringsgruppen i Norge med færrest (0,8) rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte som medførte langvarig fravær.

Figur 2. Arbeidsulykker per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. Antall. 2016

Ulykker per 1000 ansatte (kortvarig fravær) Ulykker per 1000 ansatte (langvarig fravær)
Informasjon, finansiering og faglig tjenesteyting 0.80 0.70
Overnattings- og serveringsvirksomhet 1.50 1.70
Varehandel, motorvognreparasjoner 2.00 1.80
Personlig tjenesteyting 1.50 1.90
Bergverksdrift og utvinning 3.30 2.40
Undervisning 6.60 3.10
Næringer i alt 4.60 3.70
Forretningsmessig tjenesteyting 3.40 3.90
Helse- og sosialtjenester 5.60 3.90
Industri 6.30 5.20
Bygge- og anleggsvirksomhet 5.50 5.80
Transport og lagring 5.70 5.90
Jordbruk, skogbruk og fiske 4.40 6.60
Offentlig administrasjon, sosialforsikring 9.20 6.60
Elektrisitet, vann og renovasjon 7.80 7.20

Offentlig sektor har flest med kortvarig fravær

For rapporterte arbeidsulykker som medfører kortvarig fravær er det andre næringsgrupper som dominerer. I offentlig administrasjon, forsvar, og sosialforsikring var det over 9 arbeidsulykker per 1 000 ansatte som medførte fravær fra arbeid i tre eller færre dager i 2016. Til sammenligning var tilsvarende tall 4,6 arbeidsulykker per 1 000 ansatte i alle næringene sett under ett, og forskjellen er stor på tvers av næringsgruppene.

Fall er stadig vanligste ulykkestype

Som i 2015 var «fall» den vanligste ulykkestypen som ble rapportert i 2016. For de fem næringsgruppene som rapporterer flest ulykker per 1 000 ansatte med langvarig fravær, er fall den dominerende ulykkestypen. Hvis man ser vekk fra ukjent ulykkestype er «støt/treff av gjenstand» den nest største. Denne typen ulykker er mest utbredt type i næringsgruppene bergverksdrift og utvinning, og industri.

Figur 3. Arbeidsulykker, etter type ulykke. Antall. 2016

Antall ulykker
Eksplosjon, sprenging, brann 151
Høy/lav temperatur 190
Kjemikalier 282
Velt 335
Elektrisk spenning 388
Trusler om vold 529
Sammenstøt/påkjørsel 856
Klemt/fanget 1248
Påført voldsskade 1342
Stukket/kuttet av skarp/spiss gjenstand 2207
Annet 2799
Støt/treff av gjenstand 3415
Fall 4614

 

 

Faktasider

Kontakt