Innbyggerne i store kommuner venter lengst på omsorgstjenester

Publisert:

Innbyggerne i store kommuner må vente klart lenger på omsorgstjenester enn dem bosatt i små. Ventetiden er særlig lang for plass på institusjon.

Kommunene har et generelt ansvar for at de som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. De skal blant annet sørge for at det finnes tilbud om helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand og plass i institusjon for dem som trenger det, for å ivareta pleie- og omsorgsbehov.

Vi har sett på hvor mange som venter mer enn 15 dager fra søknadsdato til følgende tjenester er på plass:

  • Langtidsopphold i institusjon (sykehjemsplass)
  • Helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie)
  • Praktisk bistand – daglige gjøremål (hjemmehjelp)  

Hvordan er ventetiden målt?

Ventetid er beregnet som tiden fra den datoen søknad om tjenesten ble registrert, og til datoen da tjenesten startet for brukeren. Vi har tatt utgangspunkt i tjenester med søknad levert i løpet av 2015 og 2016 hvor tjenester ble startet opp eller endret i løpet av 2016.

Søknader med avslag er holdt utenfor. Av i alt vel 287 000 søknader i 2016 endte noe over 2 000 med avslag (i underkant av 1 prosent). Andelen med avslag var 1 prosent for søknader om praktisk bistand, 0,6 prosent for søknader om helsetjenester i hjemmet og 3,5 prosent for søknader om langtidsopphold i institusjon. http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/kommunale-helse-og-omsorgstjenester-2016 (se side 16).

Negativ ventetid

Er hjelpebehovet akutt hender det at tjenesten settes i verk umiddelbart, og at kommunen først i ettertid får registrert søknaden. I statistikken vil dette framstå som negativ ventetid. Negativ ventetid er når datoen for iverksatt tiltak kommer før datoen da søknaden ble registrert. Dette kan skyldes at hjelpen blir gitt umiddelbart i en akuttsituasjon, og at kommunene handler raskt. Det kan også skyldes at de administrative rutinene er forsinket, slik at hjelpen kommer til brukeren før søknad og vedtak blir registrert i systemet. I begge tilfelle har brukeren fått hjelp uten noe ventetid. Derfor er søknader med negativ ventetid slått sammen med dem med ventetid på 0–15 dager i omtalen av figurene.

Mange må vente lenge på sykehjemsplass

I alt blir 50 prosent av alle søknader om langtidsopphold i institusjon (sykehjem) som norske kommuner innvilger, iverksatt i løpet av 15 dager fra søknaden er registrert. Det er betydelige forskjeller mellom små og store kommuner.

I kommuner med færre enn 5 000 innbyggere får åtte av ti sykehjemsplass innen 15 dager. I kommunene med 50 000 eller flere innbyggere er tallet fire av ti.

Figur 1 Ventetid: Langtidsopphold i institusjon i 2016

Negativ V-tid 0-15 dager 16 dager +
50000- 2.60 35.99 61
30000-49999 7.27 35.00 58
20000-29999 4.61 43.02 52
10000-19999 11.44 44.07 44
5000-9999 14.07 48.93 37
2000-4999 23.67 48.62 28
0-1999 33.20 47.40 19
K-Størrelse¹
Landet 9 41 50

Relativt kort ventetid for helsetjenester i hjemmet

Hele 77 prosent av søknadene om helsetjenester i hjemmet (tidligere kalt hjemmesykepleie) blir iverksatt før det er gått 15 dager. Det er klare forskjeller i ventetid etter kommunestørrelse.

I små kommuner blir om lag 90 prosent av søknadene som er innvilget iverksatt raskt. I de store kommunene gjelder dette om lag 70 prosent av søknadene.

Figur 2. Ventetid: Helsetjenester i hjemmet i 2016

Negativ V-tid 0-15 dager 16 dager +
50000- 16.03 54.30 30
30000-49999 23.29 49.93 27
20000-29999 24.38 49.88 26
10000-19999 36.63 44.44 19
5000-9999 33.68 48.66 18
2000-4999 48.29 39.97 12
0-1999 56.16 33.54 10
K-Størrelse¹
Landet 28 49 23

Noe lengre ventetid for hjemmehjelp

Om lag 60 prosent av søknadene om praktisk bistand til daglige gjøremål (tidligere kalt hjemmehjelp) blir iverksatt før det er gått 15 dager. Her er det også forskjeller mellom små og store kommuner i hvor mange som må vente lenge på å få hjelp.

Nær 76 prosent av søknadene om praktisk bistand til daglige gjøremål som er innvilget i de minste kommunene, blir iverksatt innen 15 dager, mens tallet er 54 prosent i de største kommunene.

Figur 3. Ventetid: Praktisk bistand i 2016

Negativ V-tid 0-15 dager 16 dager +
50000- 9.53 44.44 46
30000-49999 16.33 44.05 40
20000-29999 17.79 37.78 44
10000-19999 27.34 39.37 33
5000-9999 21.66 46.41 32
2000-4999 31.44 39.62 29
0-1999 40.82 34.85 24
K-Størrelsen¹
Landet 19 42 39

Figur 4. Kommunegrupper: kommuner fordelt etter kommunestørrelse. 2016 (antall)

Antall kommuner i kommunegruppene
0-1999 94
2000-4999 131
5000-9999 89
10000-19999 57
20000-29999 25
30000-49999 17
50000- 15

Figur 5. Kommunegrupper: befolkning fordelt etter kommunestørrelse. 2016 (prosent)

Andel av befolkningen
0-1999 2
2000-4999 8
5000-9999 12
10000-19999 15
20000-29999 11
30000-49999 12
50000- 39

 

Faktaside

Kontakt