Flest fastleger per innbygger i små kommuner

Publisert:

I 2018 hadde de minste kommunene klart flest fastleger i forhold til innbyggertallet. Fastlegetettheten i disse kommunene har dessuten økt betydelig siden ordningen ble innført.

Antall fastleger i Norge har økt hvert år siden ordningen med fastlege ble innført i 2001. I 2018 var det i underkant av 4 800 fastleger, godt over tusen flere fastleger enn det var de første årene med ordningen. I samme tidsrom har antall innbyggere i Norge økt, men ikke i samme grad.

Resultatet er at antall fastleger per innbygger øker, fra 8,3 fastleger per 10 000 innbyggere i 2008 til 9,0 i 2018. Denne økningen kan til dels tillegges flere fastleger per innbygger i mindre kommuner.

Figur 1. Antall fastleger per 10 000 innbyggere etter antall innbyggere i kommunen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 - 1999 innbyggere 11.03 10.889 11.002 11.019 11.307 11.301 11.961 11.316 11.859 11.9379 11.9794 12.7899 12.82139538 13.39555786 12.60413519 13.12828207 13.17466331
2000 - 4999 innbyggere 9.0601 9.3625 9.2836 9.2373 9.5043 9.6981 9.6803 10.06 9.7578 10.0277 10.1974 10.2355 10.39860531 10.68504873 10.63581416 10.82601289 11.54696811
5000 - 9999 innbyggere 8.2887 8.2435 8.4273 8.4019 8.629 8.482 8.6426 9.2529 8.9153 8.95849 9.08397 9.10859 9.265599135 9.350353687 9.588440835 9.665294434 9.956741885
10000 - 19999 innbyggere 8.0214 7.9931 8.0106 7.9706 8.1725 8.1185 8.1063 8.3868 8.2761 8.2589 8.36969 8.66776 8.857056221 8.74589466 8.777503876 8.961173061 8.988652964
20000 - 29999 innbyggere 7.9081 7.8772 7.9339 7.917 8.0433 8.189 8.3652 8.2165 8.3329 8.36854 8.36372 8.46861 8.577303925 8.716220542 8.764676699 8.639906529 8.866766601
30000 - 49999 innbyggere 7.2588 7.2295 7.238 7.1936 7.2993 7.2767 7.3649 6.9668 7.7281 7.79904 8.08966 8.20923 8.342109535 8.446484885 8.629616845 8.667396257 8.547662364
50000 innbyggere eller flere 7.9518 7.8663 7.9168 7.814 7.7811 7.8142 7.8003 7.7843 7.8114 7.85465 7.85027 7.90938 8.084110591 8.109247148 8.122215744 8.157968965 8.160070764
Alle kommuner 8.1349 8.1119 8.1524 8.0966 8.2053 8.2138 8.27 8.3344 8.3511 8.40174 8.47113 8.58476 8.732429156 8.791739907 8.831723154 8.886590973 8.984252128

Fastlegetetthet stabilt lavere i større kommuner

Kommunene med 50 000 eller flere innbyggere utgjorde over 40 prosent av befolkningen i 2018. Kommunene av denne størrelsen hadde 8 fastleger per 10 000 innbyggere i hele perioden 2002-2018.

For mellomstore kommuner med 10 – 30 000 innbyggere var forholdstallet i 2018 rett under 9. Kommuner i denne størrelsesgruppen har hatt omtrent samme legetetthet som landssnittet siden fastlegeordningen ble innført.

For de minste kommunene, det vil si kommuner med færre enn 2 000 innbyggere, var det 13,2 fastleger per 10 000 innbyggere i 2018. Tilsvarende tall var omkring 11 i årene rett etter at fastlegeordningens innført.

Figur 2. Antall fastleger per 10 000 innbyggere, etter fylke

Fastleger per 10000 innbygger per 31/12-2008 Fastleger per 10000 innbygger per 31/12-2018
Alle fylker 8.3 9.0
Oslo 7.8 7.7
Akershus 7.5 7.8
Vestfold 7.3 8.2
Rogaland 7.4 8.3
Østfold 8.2 8.5
Buskerud 8.1 8.9
Hordaland 8.3 9.0
Trøndelag 8.2 9.2
Hedmark 8.8 9.3
Telemark 8.7 9.3
Aust-Agder 8.8 9.4
Vest-Agder 9.1 9.4
Møre og Romsdal 8.6 9.7
Oppland 9.0 9.9
Nordland 9.2 10.8
Troms - Romsa 9.3 11.7
Sogn og Fjordane 10.1 12.5
Finnmark - Finnmárku 11.0 13.0

Størst fastlegetetthet i Finnmark

Fastlegetettheten fordelt etter fylker følger samme mønster som fastlegetettheten etter kommunestørrelse. Fylker som omfatter mange små kommuner har den største fastlegetettheten. Finnmark og Sogn og Fjordane har høyest fastlegetetthet, mens Oslo og Akershus har den laveste. Spesielt for Oslo er at det er en nedgang i fastlegetettheten siden oppstarten av fastlegeordningen.

Figur 3. Fastlegeavtaler per 10 000 innbyggere i Oslo og landet i alt. 31.12.2004 – 31.12.2018

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oslo - fastlegeavtaler per 10000 innbyggere 8.4 8.2 8.0 7.9 7.84 7.80 7.76 7.81 7.82 7.79 7.94 7.93 7.83 7.78 7.74
Landet - fastlegeavtaler per 10000 innbyggere 8.3 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.9 8.9 9.0 9.1 9.1

Færre bor i små kommuner

Befolkningen i de små kommunene har gått ned i perioden. Antall innbyggere i de 220 kommunene med færre enn 5 000 innbyggere var litt over en halv million i 2018, og utgjorde i underkant av 10 prosent av de bosatte i Norge. Dette er om lag 100 000 færre personer enn det bodde i kommuner av tilsvarende størrelse i tiden da fastlegeordningen ble innført.

Det kan være ulike grunner til at små kommuner har den største fastlegetettheten. En grunn kan være at det krever et minimum antall fastleger for å opprettholde et forsvarlig helsetilbud i en kommune uavhengig av kommunestørrelse. Det vil da være behov for like mange fastleger i kommunen selv om innbyggertallet går ned.

En annen forklaring kan være at fastleger utfører mange oppgaver i små kommuner som utføres av leger som ikke er fastleger i større kommuner. Da trengs det flere fastleger per innbygger i småkommunene, siden hver lege har mindre avsatt tid knyttet til ren fastlegeaktivitet.

Når flere kommuner etter hvert slår seg sammen kan det gi behov for færre (nye) fastleger enn hva tilfelle ville vært uten sammenslåing. Det samlede behovet for leger innen kommunens ansvarsområde trenger nødvendigvis ikke bli påvirket.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen i Norge ble innført i 2001. Alle innbyggerne i Norge fikk da tildelt en fastlege, men kan i ettertid bytte til en annen fastlege med ledig plass. Det er kommunene som er ansvarlige for at innbyggerne har et forsvarlig legetilbud. Avtalen mellom kommunen og fastlegen omfatter som regel mer enn kun fastlegetilbudet som man som pasient vanligvis møter. I tillegg kan avtalen blant annet omfatte legevakter, oppfølging av sykehjem og ulike oppgaver knyttet til organisering av helsetilbudet i kommunen.

Faktaside

Kontakt