De over 80 lever sunnere

Publisert:

Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere er fysisk aktive.

Dagens eldre lever lenger og er mer aktive enn før. Resultater fra Levekårsundersøkelsen om helse (EHIS), som ble gjennomført i 2019, viser at eldre også spiser sunnere enn andre aldersgrupper. Siden tall basert på utvalgsundersøkelser kan være forbundet med en viss usikkerhet, beskrives dette nærmere under artikkelen.

Dette er levekårsundersøkelsen om helse

Levekårsundersøkelsen om helse er en landsrepresentativ spørreundersøkelse, hvor data samles inn via telefon. Ca. 7900 personer 16 år og eldre har svart på en rekke spørsmål om blant annet helsetilstand, symptomer, bruk av helsetjenester, omsorg, funksjonsevne og levevaner. Svarprosenten for 2019 undersøkelsen ligger på 57 prosent. I 2015 ble undersøkelsen slått sammen med den europeiske helseundersøkelsen (EHIS). Resultater fra ulike europeiske land vil bli lagt ut på nettsidene til det europeiske statistikkbyrået Eurostat.

Nytt i år er at SSB legger ut tall også for 80 år og eldre gruppen i statistikkbanken, tidligere har det kun vært publisert tall for 67 år og over.

Mer fisk, frukt og grønnsaker

Flere av de eldste eldre spiser fisk daglig (12 prosent), både sammenliknet med yngre eldre 67 til 79 år (7 prosent) og befolkningen generelt (6 prosent). 80 år og over-gruppen spiser også frukt og grønnsaker daglig i større grad enn yngre aldersgrupper.

Men denne gruppen drikker brus og saft med sukker daglig i like stor grad som andre aldersgrupper. Både blant 80 år og over-gruppen og i andre aldersgrupper har det imidlertid vært en nedgang i andelen som drikker sukkerholdige drikker daglig – fra 16 til 7 prosent for gruppen 80+ og fra 15 til 7 prosent for hele befolkningen – i perioden 2015 til 2019.

Figur 1. Kosthold, røyking og alkoholbruk, etter utvalgte aldersgrupper. Prosent. 2019

Alle aldre 67-79 år 80 år og over
Drikker alkohol en gang per uke eller oftere 37 49 29
Røyker daglig 10 12 6
Spiser fisk eller sjømat daglig som pålegg eller middag. En eller flere ganger 6 7 12
Spiser frisk frukt og bær daglig. En eller flere ganger 51 65 68
Spiser grønnsaker eller salat daglig. En eller flere ganger 58 64 65
Drikker sukkerholdige drikker daglig. En eller flere ganger 7 5 7

Færre røyker

Færre i gruppen 80+ røyker daglig, og færre drikker alkohol hver uke sammenliknet med dem i aldersgruppen 67-79 år. Andelen som røyker, er omtrent uendret i begge aldersgrupper, mens andelen som drikker alkohol hver uke har økt både blant de aller eldste og blant yngre eldre fra 2015 til 2019.

Mange eldre er tidligere dagligrøykere. 48 prosent i aldersgruppen 67-79 år og 40 prosent i gruppen 80+ har sluttet å røyke. Tidligere dagligrøykere hadde røykt i drøyt 20 år i gjennomsnitt før de sluttet.

Flere trener

Eldre er mer aktive enn før. 41 prosent av 67-79-åringer og 28 prosent av eldre 80+ går en halv time eller mer hver dag. I begge gruppene har det vært en økning med nesten 10 prosentpoeng fra 2015. Samtidig er det færre som sier at de aldri trener.

Flere i 80 år og over-gruppen trener ukentlig i 2019 enn i 2015, en økning fra 54 til 60 prosent. Det er også langt flere som trener styrke i 2019 sammenliknet med 2015, 18 mot 10 prosent.

Tall på overvekt og fedme blant eldre er derimot uendret i perioden 2015-2019. Mens 15 prosent av 67-79-åringer har fedme (BMI>30), gjelder det 9 prosent av de eldste.

Figur 2. Mosjon og trening. Etter utvalgte aldersgrupper. Prosent. 2019

Mosjonerer ukentlig eller oftere Mosjonerer aldri Trener styrke en gang i uken eller oftere
Alle aldre 74 13 40
67-79 år 75 13 27
80 år og over 60 29 18

Usikkerhet i tallene.

Utvalget til Levekårsundersøkelsen om helse omfatter befolkningen som bor i privathusholdninger. Eldre med dårligst helse – de som bor i sykehjem – er ikke med i utvalget. Det gjelder 11 prosent av alle personer 80 år og over. Det er større frafall i denne aldersgruppen, det er dermed grunn til å anta at de som har svart på undersøkelsen er blant de friskeste av de eldre. At antallet respondenter i denne gruppen er lavere enn for de øvrige aldersgruppene, medfører økt usikkerhet knyttet til tallene. I 2019 deltok 370 eldre 80 år og over.

Faktaside