Bolig og boforhold

Region A Statistikker

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
Hver femte småbarnsfamilie bor trangt

Over 6 prosent av alle husholdninger bor trangt i Norge. Det er særlig barnefamilier og bosatte i de største byene og studiesteder som bor trangt.

Leietakere mindre fornøyd med livet

Å leie bolig en periode i løpet av livet er svært vanlig. Samtidig har personer som leier bolig oftere levekårsproblemer og dårligere boforhold enn eiere. Dette er særlig tilfellet for personer som leier senere i livet og for barnefamilier. Disse gruppene leieboere har også lavere opplevd livskvalitet enn eiere.

Hvilke personer er ikke i boforholdsregisteret?

Dette notatet ser på gruppene som er utelatt fra Register over husholdninger og boliger (kalt boforholdsregisteret).

Størst kapitalgevinster i boligeierskap i Oslo-regionen mellom 2010 og 2018

Det er store regionale forskjeller både i boligverdi og verdiendring over tid, og primær- og sekundærboliger har hatt en ulik verdiutvikling de senere årene. Den absolutte verdistigningen for boliger har vært størst i Oslo-regionen, og det er i Oslo vi finner den største andelen sekundærboliger av de større kommunene.

Færre midlertidige botilbud i storbyene

Antallet kommunalt disponerte boliger i 2020 var 108 360, noe som er en svak nedgang fra 2019. I samme periode har antallet midlertidige botilbud i storbyene blitt redusert.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg, bolig og eiendom.

faktasider