Kommunale boliggebyrer

Oppdatert: 15. mars 2024

Neste oppdatering: 17. juni 2024

Årsgebyr vannforsyning, Oslo
Årsgebyr vannforsyning, Oslo
2024
4 137
kroner
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva (NOK). Ti største kommuner.
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva (NOK). Ti største kommuner.1
2024
Fredrikstad3 341
Bærum3 780
Asker5 870
Lillestrøm5 030
Drammen4 441
Oslo4 137
Kristiansand2 658
Stavanger2 544
Bergen2 464
Trondheim - Tråante3 343
1Kommunene blir bedt om å oppgis den pris som en husholdning med en 120 m2 enebolig betaler, inkludert eventuelt fast gebyr.
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken dekker kommunale gebyrer eksklusive merverdiavgift knyttet til tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing. For å få sammenlignbare tall er gebyrene for vann og avløp knyttet til en standard bolig på 120 kvadratmeter med stipulert vannforbruk etter kommunens satser eller et vannforbruk på 150 kubikkmeter i året der det er vanligst å betale etter faktisk forbruk målt med vannmåler. Tallene er samlet inn via KOSTRA for alle landets kommuner.

Definisjon av de viktigste begrepene:

Årsgebyr på vann- og avløp: Årsgebyret er beregnet på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk.

Renovasjonsavgift: Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårsabonnement. Utviklingen av særlig renovasjonstjenesten de siste årene gjør at tjenesten varierer noe fra kommune til kommune og gjør det vanskelig å foreta en eksakt sammenligning av gebyrene for denne tjenesten.

Feie- og tilsynsavgift: Feie- og tilsynsavgiften måles ut fra feiing og tilsyn av et pipeløp. De fleste kommuner utfører i dag feiing og tilsyn etter behov, mot tidligere i faste tidsintervaller. Det er derfor forsøkt å standardisere dette gebyret ved å be om en årlig sats for dette, uavhengig av hyppighet på tjenesten. Det har vist seg vanskelig å måle dette presist for alle kommunene og dette gebyret vil derfor være det som vil ha størst avvik i innhold og kvalitet mellom kommunene.

Standard grupperinger:

Region, fylke og kommune

Kommunale gebyrer

17. juni 2024

240 Seksjon for prisstatistikk

Endringstall publiseres på regions- og nasjonalt nivå. Nivåtall har tidligere blitt publisert på kommunenivå i eget notat, men fra 2002 publiseres nivåtall på kommunenivå gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering).

Årlig

Ikke relevant

Grunnmaterialet lagres i SAS og Oracel-databaser, i tillegg til i excel.

Formålet med denne statistikken er å kartlegge utviklingen og nivået på brukerbetalingen på tekniske tjenester knyttet til egen bolig som private husholdninger står ovenfor. Resultatet av undersøkelsene inngår også som grunnlagsmateriale for å forklare endringer i bolig- og vedlikeholdsutgifter i konsumprisindeksen. Statistikken ble etablert i 1990.

Statistisk sentralbyrå utarbeider årlig en oversikt til Huseiernes Landsforbund som kartlegger de kommunale gebyrene innen alle kommuner i Norge. Huseiernes Landsforbund utarbeider en egen rapport hvor dette datamaterialet presenteres på kommunenivå.

Ikke relevant

Resultatene av undersøkelsen inngår som grunnlagsmateriale for å forklare endringer i bolig- og vedlikeholdsutgifter i konsumprisindeksen.

Opplysningene hentes inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Finansdepartementet, Miljøverndepartementet og Sosial- og helsedepartementet med hjemmel i forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, jf. lov av 25. september 1992 nr. 107 §49. Statistisk sentralbyrå vil i medhold av lov av 21. juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå §10 og §20 benytte oppgavene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Ikke relevant

Undersøkelsen omfatter alle landets kommuner. Kommunene har gitt opplysninger for følgende tjenester;

  • vann
  • avløp
  • renovasjon
  • feiing/tilsyn

Statistikken benytter elektroniske data som kommunene rapporterer inn gjennom KOSTRA.

Totaltelling

Datainnsamlingen skjer i all hovedsak i regi av KOSTRA. Kommuner rapporterer inn data til KOSTRA i perioden januar til mai. Data sendes til Statistisk sentralbyrå og mottas i KOSTRA SMT (sentral mottakstjener). Etter innsjekking og kontroll i SMT, overføres dataene til revisjonssystemet. Bearbeidingen av datamaterialet avsluttes i mai/juni. Purring ved frafall skjer sentralt gjennom KOSTRA, men enkelte data innhentes også gjennom e-post og kommunenes internettsider.

Materialet revideres gjennom et generelt revisjonssystem "DynaRev/ISEE" der observasjoner blant annet blir kontrollert mot store avvik fra foregående år i tillegg til kontroller mot gjennomsnittsverdier. I tillegg blir det utført kontroller mot punchefeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra foregående år. Ingen dokumentasjon fra kommunene innhentes, men ved store avvik i forhold til foregående år, kontaktes den enkelte kommune per telefon eller e-post. Kommunenes internettsider blir også benyttet for bekreftelse av satser. I tillegg har kommunene selv anledning gjennom KOSTRA-prosjektet, til å rette feil og mangler i sine data før publisering av reviderte tall.

Analyse: For endringstallene blir det laget vektede gjennomsnittstall på regions- og nasjonalt nivå. Tall blir kontrollert mot tidligere publiserte tall, og i enkelte tilfeller revideres disse til bruk i den gjeldende årgangens endringstall.

Beregning av årsgebyr for vann og avløp:

Formel:

For kommuner der andelen av husholdningene som benytter seg av vannmåler er over 50 %: årlig abonnementsgebyr + (gebyr per m3 * 150) + leie for vannmåler

For kommuner der andelen av husholdningene som benytter seg av vannmåler er under 50%: årlig abonnementsgebyr + (gebyr per m3 * stipulert forbruk (angitt av kommunene))

Ikke relevant
Ikke relevant

Statistikken startet opp 1990. Fram til 2000 var undersøkelsen skjemabasert. Fra 2000 bygget undersøkelsen delvis på KOSTRA data og fra 2002 er undersøkelsen kun basert på elektroniske KOSTRA data. Fra 2010 er i tillegg endringstallene vektet på bakgrunn av gebyrinntekter knyttet til de omtalte tjenesteområdene.

Det er ikke gjort noen kartlegging av mulige feilkilder i statistikken, men feil kan oppstå ved manuell utfylling av elektroniske skjemaer. Punchefeil er imidlertid ofte åpenbare feil slik at disse kan rettes opp under revidering. Oppgavegiver skal oppgi satsene på de kommunale avgiftene eksklusive merverdiavgift. Det forekommer feil i form av at satsene er rapportert inkludert merverdiavgift. Omfanget av denne type feilkilde er ikke blitt kartlagt. I artikkelen knyttet til tallene brukes satser inklusive mva.

Statistikken bygger på en totaltelling og dermed unngår man denne type feilkilder.

Ikke relevant

Faktasider

Kontakt

Trym Kristian Økland

trym.okland@ssb.no

46 81 09 15