Priskalkulator

Ingress

Vil du vite hvor mye 1 000 kroner i 1930 tilsvarer i 2011-kroner - eller hva 5 000 kroner i dag tilsvarte i 1930?
Hva var prisstigningen fra desember 1935 til oktober 1995?

Kalkulatoren

Beregn prisendring

Siste tilgjengelige tall er for november 2023. Tall for desember kommer ca. 10. januar.

Skriv inn beløp

Beregn prisendring fra

Beregn prisendring til

Kilde

 

Grunnlaget for beregningene er de månedlige konsumprisindeksene fra SSB, se statistikken Konsumprisindeksen

For å skrive ut beregningen klikk Ctrl+p for å få utskrift av denne siden.

Hvordan regne prosentvis endring?

Ved bruk av indeksene for justeringsformål, har en ofte behov for å få fram den prosentvise endring i indeksen over et gitt tidsrom. I eksempelet nedenfor har vi gitt endringen i prosent fra august 2018 til mars 2021 for konsumprisindeksen.

August 2018: 108,9 (indeks)

Mars 2021: 114,6 (indeks)

Stigning i poeng: 114,6 - 108,9 = 5,7

Stigning i prosent: ((114,6 / 108,9) - 1) * 100 = 5,23

Stigningen i konsumprisindeksen fra august 2018 til mars 2021 er tilnærmet 5,2 prosent.

Stigning i prosent: 5,2

Beløp for justering: kr. 1000,-

Økning i kroner: (1000 * 5,2) / 100 = 52

Nytt beløp er da kr. 1000 kr + kr. 52 = kr. 1052

Alternativ metode ved å bruke indeksene direkte: 1000 * 114,6 / 108,9 = 1052,34

Nytt beløp etter justeringer er tilnærmet 1052 kroner

I enkelte situasjoner har brukerne behov for å operere med en annen jevnføringsbasis enn konsumprisindeksens 2015 = 100. I eksempelet nedenfor har vi vist omregning fra indeks med 2015 = 100 til indeks med 2020 = 100 for indekstallet i mars 2021.

Gjennomsnitt 2020: 112,2 (indeks)

Mars 2021: 114,6 (indeks)

Indekstallet mars 2021 med 2020 = 100: (114,6 / 112,2) * 100 = 102,1