Populasjonen til barnehager har organisasjonsformen Stiftelser og Foreninger blitt definert som markedsrettet aktivitet og er dermed inkludert i statistikken. Tolkningen for markedsrettet aktivitet er at kommuner kjøper tjenester av selvstyrte enheter. Den tolkningen ekskluderer barnehager som kommunen drifter selv.

Den totale omsetning for næringshovedområdet helse og sosialtjenester var i 2021 på 113 milliarder kroner. Den totale verdiskapningen var på 75 milliarder kroner, her målt i bearbeidingsverdi. Sosiale omsorgstjenester uten botilbud omsatte for 39 milliarder kroner i 2021. Barnehager, som er en del av denne næringen, utgjorde 65 prosent av omsetningen. De bidro med en samlet omsetning på nærmere 26 milliarder kroner i 2021.

Totalt for helse- og sosialtjenester utgjorde barnehager dermed 23 prosent av den totale omsetningen. Omsetning i barnehager består i all hovedsak av offentlig tilskudd, som utgjorde nærmere 80 prosent av den totale omsetningen til barnehagene i 2021.

Inkludering av nye næringer

I næringenes økonomiske utvikling for 2021 inkluderes for første gang næringshovedområdene undervisning (P), helse- og sosialtjenester (Q), og kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (R). Inkluderingen av næringshovedområdene skyldes nye krav fra Eurostat. P og Q skiller seg fra andre næringshovedområder gjennom inkluderingen av offentlige tilskudd i omsetningsberegningen. Tilbud som dekkes av privatskoler eller private helseforetak vil eksempelvis måtte erstattes av statlige alternativer. Derfor anses offentlige tilskudd for disse hovedområdene som offentlig kjøp av tjenester.

Den totale omsetningen i de tre næringshovedområdene var på 216 milliarder kroner. Dette tilsvarer 3,1 prosent av den totale omsetningen i næringenes økonomiske utvikling i 2021, som vi ser i figuren nedenfor.

Det er viktig å presisere at tallene for næringshovedområdene P, Q og R ikke har et sammenligningsgrunnlag fra tidligere årgang da dette er første året det publiseres. Et slikt sammenligningsgrunnlag er viktig for kvalitetssikringen av data, men vil første være tilgjengelig for fremtidige årganger.

Figur 1. Omsetningen for næringenes økonomiske utvikling i 2021. Prosent

Undervisningsnæringene omsatte for 32 milliarder

Undervisningsnæringene omsatte for om lag 32 milliarder og av disse var 2,7 milliarder offentlig tilskudd. Dette utgjør en andel på 8,4 prosent. Næringene sysselsatte gjennomsnittlig 31 500 personer dette året.

Den største undernæringen er 85.5 - annen undervisning. Her sysselsettes om lag 15 300 som tilsvarer 50 prosent av den totale sysselsettingen. Undernæringen utgjør også 47 prosent av den totale omsetningen. Her inkluderes næringer som trafikkskoleundervisning, folkehøgskoleundervisning, voksenopplæringssentre og annen undervisning ikke nevnt annet sted. 

Kultur bidro med 19 milliarder i verdiskapning

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter omsatte for nærmere 72 milliarder kroner i 2021. Verdiskaping utgjorde nærmere 19 milliarder kroner. En femtedel av omsetningen tilhørte sport- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer. Nærmere halvparten, rundt 14 500 av de sysselsatte tilhørte denne næringen.

Næringene kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet samt sport og fritid bidro hver til 30 prosent av verdiskapingen. Den største bidragsyteren her var utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innenfor musikk, som bidro til en fjerdedel av verdiskapningen.

Toppfotball dominerer idrettsnæringen

Eliteserielagene omsatte for nærmere 1,4 milliarder kroner og bidro dermed til nesten 70 prosent av omsetningen i næringen idrettslag og klubber. Nesten 84 prosent av verdiskapingen innenfor idretten ble skapt av toppfotballklubbene.