Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12937: Hovedtall for bedrifter, etter fylke, landsdel og næring (SN2007 hovedområde, 2- og 3-siffernivå) (F) 2017 - 2021

Jonas Eid Lauveng, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 95
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
15.06.2023 08:00
Antall bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Antall bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel
Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Næringene 06, 49.5 og 35 er ikke inkludert fra og med 2018 til og med 2020. Fra og med 2021 er 06 igjen inkludert, i tillegg til næring 35, 49.5 og næringshovedområdene P, Q og R. Næringene 68.201, 70.100 og 81.109 publiseres det ikke tall for. Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2. Tallene er uten merverdiavgift. Fra 2017 inngår tomter i bruttoinvesteringsbegrepet. Interne leveranser mellom bedrifter i samme foretak er ikke inkludert i næring C fra 2018. Fylkesfordelte tall for næring 53 ble korrigert 17.01.2023. 15. juni 2023 ble tallene for varehandel korrigert. På bakgrunn av endringer i statikkpopulasjonen er det etter denne korrigeringen en økning i tallene for næring 46 fra og med årgang 2017. Dette medførte også en korrigering av næring 47 årgang 2021, som gir en nedgang i tallene for denne næringen.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

L5 Vestlandet (-2019)

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.

næring (SN2007)

B Bergverksdrift og utvinning

Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.

C Industri

Fra 2018 inkluderer ikke omsetningstallene i B Bergverksdrift og utvinning og C Industri internleveranser.