370204
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/sts/aar
370204
statistikk
2019-08-29T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Svalbard
no
sts, Næringer på Svalbard, omsetning, offentlige tilskudd, investeringer, sysselsatte, lønnskostnader, gruvedrift, bedrifterVirksomheter, foretak og regnskap, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Svalbard
true

Næringer på Svalbard

Oppdatert

Rettet:

Neste oppdatering

Nøkkeltall

11,4 %

økt omsetning i 2018

Svalbard. Strukturstatistikk, etter næring (SN2007)
ÅrsverkOmsetning (1 000 kr)
2018Prosentvis endring fra foregående år2018Prosentvis endring fra foregående år
Svalbard i alt1 625,31,63 589 52511,4
Bergverksdrift og utvinning113,412,4161 06756,6
Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet59,218,2204 80822,8
Bygge- og anleggsvirksomhet182,315,9588 53823,5
Varehandel, reparasjon av motorvogner109,9-3,7381 008-6,9
Transport og lagring96,110,5303 83712,1
Overnattings- og serveringsvirksomhet273,7-3,3415 5566,6
Informasjon og kommunikasjon60,911,5615 07418,7
Omsetning og drift av fast eiendom10,917,285 650-23,3
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting63,9-2,636 541-1,3
Forretningsmessig tjenesteyting180,4-9,1413 1265,9
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning120,113,4197 15825,3
Undervisning166,3-11,061 9623,2
Helse- og sosialtjenester60,43,213 19613,8
Kultur, underholdning og fritid119,02,5106 704-5,8
Annen tjenesteyting8,9-26,45 3001,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Bedrifter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.

Bedrifter på Svalbard. Hovedtall etter næringshovedområder.
BedrifterÅrsverkOmsetning (1 000 kr)Offentlig tilskudd (1 000 kr)Lønnskostnader (1 000 kr)Investeringer (1 000 kr)
201720182017201820172018201720182017201820172018
Svalbard i alt3393591 599,71 625,33 221 0703 589 525744 090856 735978 9031 080 914425 670428 779
B Bergverksdrift og utvinning54100,9113,4102 836161 067-161 64492 306124 7542 2672 613
C+D+E Industri; Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning; Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet131750,159,2166 828204 80819 26957050 00859 5128 4603 394
F Bygge- og anleggsvirksomhet2021157,3182,3476 572588 5386 836933106 629126 26540 26025 012
G Varehandel, reparasjon av motorvogner2929114,1109,9409 267381 0086114060 84863 81515 78418 331
H Transport og lagring232487,096,1271 079303 837600-70 20875 25627 33536 473
I Overnattings- og serveringsvirksomhet2023283,0273,7389 790415 55651 51951 223118 868122 52260 15698 958
J+K Informasjon og kommunikasjon. Finansierings- og forsikringsvirksomhet171654,660,9518 340615 0741 8801 58040 75045 94584 67096 623
L Omsetning og drift av fast eiendom35339,310,9111 61385 6502942 7655 5416 70618 04175 418
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting505465,663,937 01836 541105 84065 31943 25744 33335 8422 251
N Forretningsmessig tjenesteyting6677198,5180,4390 266413 12631 06929 36182 05585 24463 61531 514
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning99105,9120,1157 296197 158311 774327 41493 647113 18853 05428 099
P Undervisning98186,8166,360 04861 962166 667165 059109 814111 0231 7136 692
Q Helse- og sosialtjenester9958,560,411 59613 19618 43819 72345 13546 5612353
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter2627116,1119,0113 286106 70423 97925 21354 07351 36114 2743 130
S Annen tjenesteyting8812,18,95 2355 3005 3145 8915 7644 429176218
Uoppgitt000,00,000000000

Tabell 2 
Kulldriften. Svalbard (SÅ 379)

Kulldriften. Svalbard (SÅ 379)
 Skipet kull i alt, tonnSkipet kull - russiske gruver, tonn1Norske gruver
 KullproduksjonSkipet kullAntall syssel­satte2Lønns­kostnader, 1 000 kr
 Mengde, tonnVerdi, 1 000 krI alt, tonnTil Norge, tonn
1Det har ikke vært skipping fra gruvene i Barentsburg i 2009 og 2010, grunnet brann i gruva våren 2008.
2Medregnet anleggsarbeidere.
1991770 183482 798329 84990 112287 38559 19735890 849
1992665 171438 000358 87877 104227 17139 640339107 593
1993691 948414 000266 73471 553277 94860 900299106 464
1994776 932485 600301 19079 566291 332136 600296114 368
1995674 060412 488292 09473 275261 572100 740287106 334
1996610 670378 171229 63658 863232 49993 24126993 559
1997618 077362 834386 44076 954255 24388 66024699 503
1998601 998245 835328 170113 799356 16379 59820190 437
1999755 477355 538403 94072 208399 939122 43622691 156
20001 050 928361 002631 926169 828689 92691 87022398 506
20011 717 184151 6821 787 784530 4421 565 50284 413248141 812
20022 243 448110 0002 131 691683 2632 133 44898 905225130 839
20033 186 765377 5332 943 548935 7722 809 232116 399233158 668
20042 991 166132 0772 904 3011 303 5022 859 089125 612265230 530
20051 863 33795 0771 470 818871 1561 768 260101 211314221 557
20062 419 74588 1402 394 9401 096 6722 331 60562 451315256 309
20073 690 075106 9234 073 3451 871 5273 583 152178 106396338 777
20083 468 90139 7563 430 2433 353 4873 429 14553 084387495 293
20092 436 821-2 640 5212 012 8092 436 82148 701368440 002
20101 684 513-1 934 0001 477 0701 684 51366 423337369 038
20111 749 617110 0001 386 0001 415 7361 639 61739 998370277 391
20121 370 35566 4781 229 000877 2481 303 87717 733396391 931
20132 221 073111 9131 855 0001 266 6792 109 16041 638336376 818
20141 747 145112 0381 675 000959 1271 635 10723 501356333 300
20151 272 49467 9211 098 000554 2821 204 57377 200207290 154
20161 049 361117 528818 328484 856931 8330106171 346
2017183 99066 794133 60294 981117 1962 66310590 911
2018145 99565 030142 500118 32880 965010180 484

Om statistikken

Statistikken gir innsikt i utviklingen og strukturen i de forskjellige næringene på Svalbard. Tallene omfatter blant annet årsverk, sysselsetting, omsetning, kostnader og investering, basert på innrapporterte data fra alle virksomheter lokalisert på Svalbard.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Virksomhet
I Standard for næringsgruppering (SN 2007) er en virksomhet definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe. Den juridiske enheten er foretaket, og et foretak kan drive en eller flere virksomheter.

Antall utførte timeverk
Omfatter det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med. Timene utførte av sesongarbeidere telles med så lenge arbeidere er ansatt eller engasjert direkte, dvs. ikke gjennom et vikarbyrå. Innleid arbeidskraft fra vikarbyråer er dermed ikke inkludert i sysselsettingstallene.

Sysselsetting
Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. I forhold til den registerbaserte sysselsettingsstatistikken, hvor en person kun telles med i hovedjobben, kan samme person her ha flere arbeidsforhold samtidig.

Omsetning
Omsetning er definert som foretakets driftsinntekter, fratrukket både offentlig tilskudd og gevinst ved salg av anleggsmidler. Spesielle offentlige avgifter vedrørende salget, og skatter og avgifter er inkludert i omsetningen, mens merverdiavgift ikke er inkludert.

Summen av Næringsoppgavepostene:

  Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig P3000
+ Salgsinntekt og uttak, avgiftsfritt p3100
+ Salgsinntekt og uttak, utenfor avgiftsområdet p3200
+ Uopptjent inntekt p3500
+ Leieinntekt fast eiendom p3600
+ Leieinntekt av rettigheter, jakt, fiske mv. p3650
+ Annen leieinntekt p3695
+ Provisjonsinntekt p3700
+ Annen driftsinntekt p3900
= Omsetning  

Leieinntekter av rettigheter, jakt, fiske mv. post 3650 er kun næringsoppgavepost i NO1

 

Lønnskostnader
Lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader for arbeid utført på Svalbard. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap.

Offentlige tilskudd

Gjelder mottatte bevilgninger til drift og investering fra staten, Longyearbyen lokalstyre, Svalbard samfunnsdrift eller andre offentlige organer (for eksempel Innovasjon Norge). Rapporteres separat i eget felt, legges ikke sammen med omsetningen.

Handelsvarer
Handelsvarer er varer som kjøpes inn i løpet av året som videreselges uten ytterligere bearbeiding (med unntak av merking og innpakning).

Totale kjøp av varer og tjenester
Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Investeringer er ikke inkludert i disse tallene.

Investeringer
Årets investeringer i driftsmidler med levetid mer enn 1 år. Det kan være investeringer i nye og brukte kapitalvarer, og omfatter all påbygging, endringer, forbedringer og reparasjoner som forlenger kapitalvarers levetid eller øker deres produksjonskapasitet. Kostnader til design, transport, installering og eventuelle særavgifter medregnes også.

Fratrekkbar merverdiavgift, finanskostnader og oppnådde skattefordeler (for eksempel investering i mer miljøvennlig utstyr) skal ikke medregnes, heller ikke varige driftsmidler ervervet gjennom omstrukturering (for eksempel fusjon, overtakelse, deling).

Kjøpte varer verdsettes til innkjøpspris, egenproduserte varer verdsettes til produksjonskostnader.

Offentlig sektor
Offentlig sektor kan deles inn i en forvaltningsdel og en foretaksdel. Forvaltningen består av myndighetene og andre virksomheter som ivaretar et bredt spekter av fellesoppgaver. Kommunene, sykehusene og skolene er eksempler på institusjoner som inngår i forvaltningen. Den delen som kalles offentlige foretak, består av markedsbaserte virksomheter som eies eller på annen måte kontrolleres av det offentlige. Blant de offentlige foretakene finner vi kommunalt eide virksomheter som vannverk og avfallsdeponi, og store børsnoterte selskaper hvor stat og kommune eier mer enn halvparten av aksjene.

Standard klassifikasjoner

Næringsgrupperingen er i samsvar med norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2 og FNs næringsstandard ISIC Rev 4.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Foreløpige hovedtall publiseres 8 måneder etter statistikkårets utløp. Endelige tall frigis sammen med siste års publisering, innen 20 måneder.

Internasjonal rapportering

Ingen internasjonal rapportering.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Den årlige næringsstatistikken for Svalbard produseres med bakgrunn i skjemautsending til alle foretak med virksomheter på Svalbard. Dette gjelder også foretak med virksomheter på fastlandet som har deler av sin virksomhet på Svalbard. I og med at det er et fåtall virksomheter på Svalbard i hver hovednæring dekkes virksomhetspopulasjonen på Svalbard i sin helhet for å kunne gi kvalitativt gode data for Svalbard.

Innrapportering skjer i Altinn. Formålet med skjemaundersøkelsen er å skaffe til veie opplysninger som gir grunnlag for å lage statistikk som beskriver den økonomiske strukturen og utviklingen i de forskjellige næringene på Svalbard. Statistikken ble publisert første gang for statistikkåret 2008.

Brukere og bruksområder

Dataene er til nytte for både sentrale og lokale myndigheter, departementer og ulike bransjeforeninger som etterspør statistikk for Svalbard. Tallmaterialet som innhentes avidentifiseres og mikrodataene vil være tilgjengelig for forskere i henhold til SSBs ordinære vilkår. Samordnet datafangst innebærer at SSB står for datainnsamlingen fra Svalbard og databehovene til Samfunns- og næringsanalysen for Svalbard dekkes i datagrunnlaget. Aktualiteten i forhold til Lokalstyret for Longyearbyens tidligere frigivninger av dataene opprettholdes og frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal næringsstatistikk.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sysselsettingstall innhentes på virksomhetsnivå. Opplysninger om sysselsettingen i industrien finnes også i nasjonalregnskapet, og i sysselsettingsstatistikk basert på data fra Arbeidskraftsundersøkelse (AKU) og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.

Mens industristatistikken kan gi sysselsettingstall på detaljert næring og er konsistente med andre virksomhetsrelaterte variable, gir nasjonalregnskapet kvartalsvise tall med kort produksjonstid. AKU og den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir også tall på personrelaterte kjennemerker som f.eks. alder, kjønn, utdanning og arbeidstid. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken gir i tillegg tall ned på kommunenivå.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2, §2-3 og §3-2.

EØS-referanse

Ingen EU-rettsakt.

Produksjon

Omfang

Næringsundersøkelsen for Svalbard er inndelt etter standard for næringsgruppering SN2007 og omfatter næringene:

05-09 - Bergverksdrift og utvinning

10-33 - Industri

35 - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning

36-39 - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet

41-43 - Bygg- og anleggsvirksomhet

45-47 - Varehandel; reparasjon av motorvogner

49-53 - Transport og lagring

55-56 - Overnattings- og serveringsvirksomhet

58-63 - Informasjon og kommunikasjon

64-66 - Finansierings- og forsikringsvirksomhet

68 - Omsetning og drift av fast eiendom

69-75 - Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting

77-82 - Forretningsmessig tjenesteyting

84 - Offentlig administrasjon og forsvar, trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

85 - Undervisning

86-88 - Helse- og sosialtjenester

90-93 - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

94-96 - Annen tjenesteyting

Populasjonen er definert ved Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) og omfatter alle aktive virksomheter innenfor næringene omtalt ovenfor. Noe frafall kan imidlertid skje (se punkt 5) .

Virksomhetspopulasjon kvalitetsikres hvert år. Dette gjøres som et samarbeid mellom VOF, Longyearbyen lokalstyre og virksomhetenes tilbakemelding under revisjonsperioden. Næringsstatistikken for Svalbard gir en oversikt over antall virksomheter, utførte timeverk, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, offentlige tilskudd, handelsvarer, kjøp av varer og tjenester, samt investeringer fordelt på hovednæringsområder (se punkt 4 for definisjon av begrepene).

Primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske (01 - 03: SN2007) dekkes ikke i næringsstatistikken for Svalbard, da det ikke forekommer jordbruk og skogbruk på Svalbard. Når det gjelder fiskeri i havområdene utenfor Svalbard inngår dette i den nasjonale statistikken for fiskeri: https://www.ssb.no/fiskeri. For detaljer om fangstvolum og -verdi i havområdene utenfor Svalbard henvises det til Fiskeridirektoratets statistikkbank: https://www.fiskeridir.no/Statistikk/Statistikkbank. Her finnes blant annet detaljer om disse variablene for Fiskevernsonen rundt Svalbard og andre nærliggende fangstsoner.

Datakilder og utvalg

For en virksomhet bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) eller eventuelt årsregnskap for foretaket. Næringsoppgaven blir rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet.

Kvalitetssikring av dataene skjer ved hjelp av følgende kilder:

  • Elektronisk innleverte næringsoppgaver til Skattedirektoratet
  • Regnskapsregisteret i Brønnøysund
  • Manntallet over merverdiavgiftspliktige (Momsregisteret)
  • Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret)

Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Virksomhets- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Registeret ajourføres jevnlig med opplysninger gjeldende for Svalbard i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre, Momsregisteret, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra det enkelte foretak.

Populasjonen består av alle aktive virksomheter innen ovennevnte næringsområder i statistikkåret. De detaljerte regnskapsopplysningene sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene. Til sammen danner dette informasjon som utgjør grunnlaget for beregninger, økonomiske analyser og strukturen i næringen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjemaene blir sendt ut i april/mai med omtrent 6 ukers svarfrist.

Virksomheter som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig inntil 3 måneder etter svarfristens utløp. Enhetene som fortsatt ikke svarer blir ilagt tvangsmulkt.

Det foretas kontroller og opprettinger av opplysninger som kommer fra virksomhetene mot næringsoppgaver og årsregnskap. Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Virksomhets- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.

Siden dataene frigis på et tidligere tidspunkt enn annen nasjonal statistikk, blir fjorårets tall grundig editert ved publisering av endelige tall.

Kontroll av sysselsettingstall gjøres mot Arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret. Sysselsettingstallene gjennomgår en maskinell og manuell editering før publisering.

Sesongjustering

Ikke relevant.

Konfidensialitet

Med bakgrunn i dominerende virksomheter på Svalbard, er det bedt om fritak fra konfidensialitet for Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Ellers gjelder regelen om at dersom det er færre enn tre enheter som ligger til grunn for en celle i en tabell, blir tallene ikke offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å prikke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ved sammenligning mot tidligere publiserte tall, bør brukerne være oppmerksomme på at eldre data kan ha blitt korrigert i forbindelse med publiseringen av siste års statistikk. I tillegg vil ajourføring av næringskoder i Virksomhets- og foretaksregisteret kunne medføre endringer for enkelte av næringene. Slike endringer vil ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren misforstår et eller flere av spørsmålene. Bearbeidingsfeil kan forekomme, men vi har et omfattende kontrollsystem for å unngå dette. 

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall ("ikke-svar") skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferie, feil i utsendingen, nekting og lignende. Delvis frafall (manglende svar på enkelte spørsmål) kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Virksomheter som ikke returnerer sine skjema ilegges tvangsmulkt. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten.

Variablene som inngår i statistikken er basert på en fulltelling. Utvalgsfeil er derfor ikke relevant.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med næringsstatistikken for Svalbard. Virksomhets- og foretaksregisteret (VOF) benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund (ER), Momsregisteret og Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB