Norges overskudd på driftsbalansen er fortsatt historisk sterkt, selv om det ikke når samme høyde som under perioden med svært høye priser på naturgass i perioden rundt utbruddet av krigen i Ukraina. I første kvartal var utbyttebetalinger fra utlandet til Norge høye.

  • Driftsbalanseoverskuddet er 18 prosent lavere enn i første kvartal i fjor
  • Handelsbalansen er tilsvarende redusert med 34 prosent
  • Norges nettofordringer overfor utlandet økte med 14 prosent, eller 2 163 milliarder kroner i første kvartal
  • Kursgevinster i aksjemarkedene og svakere kronekurs var viktige årsaker til at nettofordringene økte i verdi

Handelsbalansen viste et overskudd på 163 milliarder kroner i 1. kvartal, ned fra 248 milliarder i samme periode året før. Fallet i overskuddet på handelsbalansen skyldes i all hovedsak lavere inntekter fra eksport av petroleum. Handelsbalanseoverskuddet tilsvarer 16,5 prosent av BNP Fastlands-Norge.

Samlet eksporterte Norge varer og tjenester for 558 milliarder kroner i 1. kvartal av 2024. Dette er en reduksjon på 86 milliarder sammenlignet med samme periode året før, og en nedgang på 13 prosent. Vareeksporten gikk ned med 18 prosent, mens tjenesteeksporten økte med 6 prosent.

Samlet import av varer og tjenester til Norge utgjorde 395 milliarder kroner i 1. kvartal av 2024, nær uendret fra året før. Vareimporten falt med 4 prosent, mens tjenesteimporten økte med 8 prosent sammenliknet med samme periode året før. Oppgangen i tjenesteimporten skyldes i stor grad økt reisetrafikk.

For informasjon om volum- og prisutvikling i eksport og import samt sesongjusterte tall, se Kvartalsvis nasjonalregnskap.

Figur 1. Driftsbalansen overfor utlandet. Milliarder kroner

Økt overskudd på rente- og stønadsbalansen¹

Rente- og stønadsbalansen viste et overskudd på 86 milliarder kroner i 1. kvartal av 2024, 29 milliarder kroner høyere enn i 1. kvartal 2023. Overskuddet på rente- og stønadsbalansen utgjorde 8,7 prosent av BNP Fastlands-Norge i 1. kvartal av 2024.

Aksjeutbytte mv bidrar med en økning på inntektssiden på 32 milliarder kroner. Økningen er knyttet til et lite antall selskapsspesifikke transaksjoner. Et økt rentenivå gjør at både renteinntekter og -utgifter øker sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Finansregnskapet

Norges nettofordringer overfor utlandet har i det første kvartalet i 2024 økt til vel 17 400 milliarder kroner. Dette er en økning fra utgangen av 2023 på tilnærmet 14 prosent, eller i overkant av 2 000 milliarder kroner. Vekst i globale aksjemarkeder og svakere norsk krone bidro mest til den sterke veksten.

Fortsatt vekst i Norges nettofordringer

Statens pensjonsfond Utlands (SPU) investeringer i utenlandske aksjemarkeder og svekkelse i den norske kronen sørget for at nettofordringene fortsatte å være høye.  Sett bort fra SPU, bidro også lavere vekst i utenlandske investeringer i Norge enn veksten i norske investeringer i utlandet til økte nettofordringer. Det vil si at Norges fordringer på utlandet øker mer enn Norges gjeld mot utlandet.

Som vist i figur 2, var det i hovedsak andre endringer som bidro til økningen i nettofordringene overfor utlandet.

Figur 2. Utvikling i Norges finansregnskap overfor utlandet. Milliarder kroner

Andre endringer

Over 90 prosent av økningen av Norges nettofordringer kom fra andre endringer, mens resten kom fra netto finanstransaksjoner. Andre endringer består av både markedspris- og valutakursendringer. Hovedvekten av endringene i første kvartal 2024 kom fra markedsprisendringer, mens omtrent en tredjedel av omvurderingene kom fra valutakursendring.

Finanstransaksjoner

Nettofinanstransaksjoner, eller nettofinansinvestering, endte på 173 milliarder kroner dette kvartalet, hvor det i hovedsak var SPUs investeringer i rentebærende - og andre verdipapirer som bidro.

Drifts- og kapitalregnskapet

I denne publiseringen er perioden 1. kvartal 2022 til 4 kvartal 2023 revidert.

 

Finansregnskapet 

Finansregnskapet er revidert tilbake til og med 1. kvartal 2023.

Nasjonalregnskapet revideres i 2024

Statistisk sentralbyrå (SSB) er i gang med en omfattende revidering av tidsseriene i nasjonalregnskapet og planlegger publiseringer i november og desember 2024. Statistikk om utenriksregnskap er en integrert del av nasjonalregnskapet og det vil derfor gjennomføres en tilsvarende revisjon her. Revisjonen skal innarbeide ny eller oppdatert statistikk, samt forbedre metoder. Les mer om revisjonen i eigen artikkel.

 

¹ Overskriften er rettet 5. juni 2024 kl. 08.57