Artikler om utenriksregnskap

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Høye utbytteinntekter i første kvartal Artikkel 5. juni

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 1. kvartal 2024 var på 249 milliarder kroner, 56 milliarder kroner lavere enn samme kvartal i fjor. Handelsbalansen viste et overskudd på 163 milliarder kroner. Norges nettofordringer overfor utlandet utgjorde hele 17 382 milliarder kroner ved utgangen av årets første kvartal.

 2. Formidabel vekst i Noregs nettofordringar overfor utlandet Artikkel 6. mars

  I 2023 vart overskotet på driftsbalansen mot utlandet på 909 milliardar kroner, av dette 235 milliardar kroner i 4. kvartal. Noregs nettofordringar overfor utlandet utgjorde heile 15 284 milliardar kroner ved utgangen av 2023.

2023

 1. Fortsatt høyt overskudd på driftsbalansen Artikkel 6. desember

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 3. kvartal 2023 var på 193 milliarder kroner. Fallet på 427 milliarder kroner siden 3. kvartal i fjor er betydelig.

 2. Normalisering av handelsbalansen Artikkel 6. september

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 2. kvartal 2023 var på 171 milliarder kroner. Det tilsvarer en halvering av overskuddet siden 2. kvartal 2022. Den viktigste årsaken til det betydelige fallet er lavere eksportinntekter på råolje og naturgass.

 3. Høye inntekter og enorme gevinster økte Norges formue overfor utlandet Artikkel 8. juni

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i første kvartal av 2023 ble på 280 milliarder kroner, 112 milliarder kroner lavere enn første kvartal i fjor, særlig grunnet lavere eksportinntekter på råolje og naturgass. Nettofordringene i finansregnskapet økte kraftig i 1. kvartal 2023, som følge av svakere krone og børsoppgang.

 4. Eksepsjonelt overskudd for handelsbalansen i 2022 Artikkel 1. mars

  Norges overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 2022 nådde et nivå som aldri tidligere er observert. Nettofinansinvestering var rekordhøy, med høyeste investeringsaktivitet i utlandet noensinne.

2022

 1. Markant styrket handelsbalanse i tredje kvartal 2022 Artikkel 7. desember

  Norges driftsbalanse overfor utlandet skjøt i været i tredje kvartal av 2022. Overskuddet endte på 570 milliarder kroner, en økning på 248 milliarder kroner sammenlignet med andre kvartal i år. Økte eksportinntekter fra råolje og naturgass er den altoverskyggende årsaken til det store overskuddet på driftsbalansen. Særlig har prisen på naturgass vært historisk høy. I tillegg er inntektene fra petroleumseksporten revidert markant opp for årets to første kvartaler. Norges nettofordringer overfor utlandet økte med 7 prosent i tredje kvartal 2022. Utviklingen forklares av rekordhøye nettofinansinvesteringer overfor utlandet, samt svak kronekurs.

 2. Fortsatt høyt handelsbalanseoverskudd i andre kvartal 2022 Artikkel 7. september

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste tegn til normalisering i andre kvartal av 2022. Overskuddet endte på 277 milliarder kroner, et fall på 58 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal. Nordmenns økte reisevirksomhet i utlandet ga et viktig bidrag til importveksten og derved et lavere driftsbalanseoverskudd, lavere inntekter fra petroleumseksport førte til lavere eksportinntekter.

 3. Styrket handelsbalanse i første kvartal 2022 Artikkel 1. juni

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 341 milliarder kroner i første kvartal av 2022. Norges eksportinntekter ble særlig drevet av høyere priser på råolje og naturgass.

 4. Høye olje- og gasspriser ga stort overskudd i utenriksregnskapet for 2021 Artikkel 2. mars

  Norges driftsbalanse overfor utlandet viste et overskudd på 659 milliarder kroner i 2021. Kraftig styrking gjennom året endte i et rekordhøyt overskudd for året som helhet. Finansregnskapet viser at Norges nettofordringer overfor utlandet økte med tilnærmet 2000 milliarder kroner i løpet av året 2021, til hele 11 718 milliarder kroner.

2021

 1. Rekordhøy driftsbalanse Artikkel 1. desember

  Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd på 158 milliarder kroner på driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det høyeste nivået som er målt på driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes særlig unormalt høy pris på naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var på nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen var på over 28 milliarder kroner.

 2. Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021 Artikkel 1. september

  Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

 3. Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal Artikkel 2. juni

  Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.