Nye tall fra statistikken utenrikshandel med varer viser at eksportverdien av norske varer i mai er høyere sammenlignet med samme måned i fjor.

– Økte eksportpriser på råolje hittil i år trekker eksportinntektene opp, til tross for at oljeprisen falt i mai, sier seniorrådgiver i Statistisk Sentralbyrå, Jan Olav Rørhus.

Verdien på Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på 58,7 milliarder kroner i mai. Handelsoverskuddet er 22,9 prosent lavere for de fem første månedene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i 2023. Dette skyldes i stor grad at eksporten av naturgass totalt sett har vært lavere hittil i år. I samme periode har importverdien holdt seg på omtrent samme nivå som i fjor. I mai endte verdien av importen på 94,6 milliarder kroner.

Norges Banks importveide kursindeks mot valutaene for Norges viktigste handelspartnere (I44) viser at kronen har styrket seg med 3,0 prosent fra mai i fjor. Kronestyrkelsen vil isolert sett ha en negativ innvirkning på verdien av norsk eksport.

Figur 1. Handelsbalansen

Fall i oljeprisen

Etter tre måneder med oppgang, falt oljeprisen i mai. SSB estimerer en foreløpig oljepris basert på månedssnittet av referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden endte på 917 kroner fatet, og er redusert med 7,9 prosent fra april.  

– Markedet priser inn forventninger om lavere etterspørsel i verdensmarkedene, samt mindre kutt fra handelsorganisasjonen OPEC enn tidligere antatt, sier Jan Olav Rørhus i SSB.

Det ble utført 56,7 millioner fat råolje i mai – en økning på 13,5 prosent fra samme måned i 2023.

Eksportverdien utgjorde 52,0 milliarder kroner, som er 9,4 prosent mindre enn rekorden i forrige måned. Verdien er likevel 26,8 prosent større enn den var i mai i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje

Økte inntekter fra naturgasseksport

Verdien av naturgasseksporten beløp seg til 40,8 milliarder kroner i mai og var dermed 5,2 prosent høyere enn i foregående måned. Oppgangen skyldes høyere SSB estimerer en foreløpig gasspris basert på utviklingen i spotprisene fra europeiske markedsplasser for gass.

Fra i fjor har eksportverdien på naturgass økt med 6,6 prosent. Så langt i 2024 har verdien av naturgasseksport vært lavere enn i samme periode i 2023. Dette har gjort at handelsoverskuddet har vært lavere for samtlige måneder så langt i år sammenlignet med i fjor, før økningen i mai.

Eksportvolumet endte på 9,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Det tilsvarer en økning på 11,5 prosent fra samme måned i fjor.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Redusert fastlandseksport

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer endte på 60,2 milliarder kroner i mai. Dette er en nedgang på 5,0 prosent fra april i år, men likevel 1,4 prosent høyere enn mai i fjor.

Nedgangen fra foregående måned drives blant annet av lavere inntekter fra eksport av SITC 7 Eksportverdien for varegruppen utgjorde 10,8 milliarder kroner i mai, som er 22,6 prosent lavere enn i april.

Figur 4. Fastlandseksport

Økt fiskeeksport

Til tross for lavere eksportert volum i mai, økte eksportverdien for fisk med 7,1 prosent målt mot fjorårets mai. Verdien endte på 13,4 milliarder kroner. Oppgangen skyldes i all hovedsak vekst i eksportvolumet for laks og ørret, samt høyere laksepris.

– Reduserte kvoter for villfangede arter trekker ned eksportvolumet i mai, sier Jan Olav Rørhus i SSB.

Stor nedgang i eksport av bensin

Eksportverdien av bensin beløp seg til 1,5 milliarder kroner i mai, hele 61,1 prosent lavere enn mai i fjor. Nedgangen skyldes lavere volum. For SITC 334 i sin helhet er reduksjonen på 49,4 prosent fra i fjor.

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Nettoeksporten av  SITC 351 beløp seg til 1,5 milliarder kroner i mai. Eksportprisen var omtrent tre ganger så høy som importprisen, og utgjorde den høyeste prisdifferansen så langt i 2024.
  • Det ble importert omtrent 13 000 biler til en verdi av 4,6 milliarder kroner i mai. Sammenlignet med mai i fjor er det en nedgang på 24,7 prosent målt i antall biler og 40,2 prosent målt i verdi.