Statistikken for utenrikshandel med varer viser at eksporten økte med 75,7 prosent fra juli i fjor. Noe av veksten kan forklares med at prisene på råolje og naturgass har tatt seg kraftig opp etter lave nivåer i fjor. I årets julimåned beløp den samlede vareeksporten seg til 107,5 milliarder kroner – det høyest registrerte nivået noensinne målt i løpende kroner. Utførselen av råolje og naturgass utgjorde med 61,4 milliarder kroner i underkant av 60 prosent av eksporten. Ellers stod Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. for 42,6 milliarder kroner. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte på solide 42,2 milliarder kroner, som er det høyeste siden januar 2014. Importen økte med 8,0 prosent fra juli i fjor, og beløp seg til 65,2 milliarder kroner.

Figur 1. Handelsbalansen

Kraftig økning i oljeeksporten

Råoljeeksporten beløp seg til 31,7 milliarder kroner i juli - en økning på 63,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Prisen per fat råolje var 632 kroner, som er 60,0 prosent mer enn i fjor. Prisøkningen er hovedårsaken til den store verdioppgangen. Eksportert volum økte med 2,4 prosent til 50 millioner fat.

Nær firedobling av naturgasseksporten

Verdien av naturgasseksporten endte på 29,7 milliarder kroner i årets syvende måned. Dette er 293,0 prosent mer enn i fjor, da gasseksporten var spesielt lav. Prisen har styrket seg kraftig fra i fjor og dette er også hovedårsaken til den sterke oppgangen. Det ble utført 9,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 8,8 prosent mer enn i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Høy eksport av fastlandsvarer

Det ble utført fastlandsvarer til en verdi av 42,6 milliarder kroner i juli. Dette er en økning på 29,7 prosent fra i fjor, men en nedgang på nesten 10 prosent fra juni i år.

Fisk for 9,2 milliarder kroner ble utført i juli, en oppgang på over 20 prosent sammenlignet med i fjor. Hovedårsaken til økningen er høyere pris og eksportvolum for laks. Laks utgjør omkring 70 prosent av norsk fiskeeksport, målt i verdi, slik at dette får stor betydning for totalnivået. Lakseeksporten var på 6,9 milliarder kroner i juli, 22,7 prosent mer enn i fjor.

Eksporten av metaller unntatt jern og stål hadde en 12-måneders vekst på 29,2 prosent og beløp seg til 5,1 milliarder kroner. Spesielt kan det nevnes at eksporten av aluminium økte med nesten 50 prosent og beløp seg til 3,3 milliarder kroner i juli. I følge produsentprisindeksen var veksten i aluminiumsprisene det siste året på i underkant av 50 prosent.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-måneders endringer

  • Eksport av skip bidro til at verdien i varegruppen andre transportmidler mer enn tredoblet seg, og var på 5,2 milliarder kroner.
  • Importen av automatiske databehandlingsmaskiner i juli endte på 1,9 milliarder kroner, en økning på 66,1 prosent.
  • Importen av raffinerte petroleumsprodukter økte fra 1,4 milliarder kroner til 3,0 milliarder kroner, på grunn av økte priser.