199115
199115
Olje og elektrisitet trakk i hver sin retning
statistikk
2015-07-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2015

Innhold

Olje og elektrisitet trakk i hver sin retning

PPI økte med 0,3 prosent fra mai til juni. Prisoppgang på olje og gass samt vekst i eksportprisene i industrien trakk totalen opp. Kraftig prisfall på elektrisitet modererte derimot veksten i PPI.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Juni 2015 / Mai 2015Juni 2015 / Juni 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning0,3-4,9232,91 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester1,7-9,3338,3460,7
Bergverksdrift0,91,2173,29,0
Industri0,2-0,4161,1488,6
Næringsmiddelindustri-0,86,3165,399,6
Petroleums- og kullvareindustri0,6-19,6195,186,9
Metallindustri-0,413,4192,839,1
Maskinindustri0,1-0,3152,652,8
Kraftforsyning-16,9-17,4162,841,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

Hovedårsaken til oppgangen i den samlede produsentprisindeksen var høyere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Prisene på både råolje og naturgass gikk opp fra mai til juni, og hele prisøkningen skyldes svekkelsen av den norske kronen mot den amerikanske dollaren. Målt i amerikanske dollar gikk prisene på olje og gass faktisk ned i denne perioden. Samtidig har prisene innenfor flere industrinæringer økt fra mai til juni. Høyere eksportpriser på raffinerte petroleumsprodukter har i tillegg til en prisoppgang innenfor data og elektrisk utstyr ført til en positiv vekst i indeksen for industrien samlet sett.

Prisene innenfor oljetjenester hadde derimot en liten nedgang i juni. Tar vi med nedgangen i mai og april, har prisene i denne næringen falt med 3,5 prosent siden mars.

Billigere elektrisitet enn i fjor

Kraftig prisfall på elektrisitet, på nesten 17 prosent, dempet veksten i PPI totalt. Ifølge NVE var lavere strømforbruk, som følge av varmere vær på Østlandet, og rask fylling av vannmagasiner, som skyldes nedbør og snøsmelting i høyfjellet, hovedårsakene til prisfallet på strøm. Elektrisitetsprisene var mer enn 17 prosent lavere i juni i år enn i juni 2014. Det at prisene holdt seg på et høyere nivå i fjor, kan trolig forklares med lavere vannstand i magasinene i 2014.

Eksportprisene ga oppgang i norsk industri

Samlet sett gikk prisene i industrien opp 0,2 prosent fra mai til juni. Størst prisøkning ble registrert innenfor data- og elektrisk utstyrsindustri som økte med 2,5 prosent som følge av høyere eksportpriser. Prisutviklingen i denne næringen sammenfaller godt med svekkelsen av den norske kronen i juni. Kursfallet har ført til at eksportører av varer som prises i utenlandsk valuta, fikk mer for sine varer, målt i norske kroner. I tillegg bidro også eksportprisene på raffinerte petroleumsprodukter til en oppgang i petroleums- og kullvareindustrien. Det kan også merkes at prisene på petroleumsprodukter har steget mer enn prisøkningen på råolje i samme periode. Dette kan trolig forklares med større etterspørsel etter drivstoff i markedet som følge av lave drivstofflagre og kjøresesongen i USA.

Industrinæringene som dempet veksten i industrien i juni, var næringsmiddelindustrien og metallindustrien. Prisene i næringsmiddelindustrien gikk svakt ned som følge av lavere priser på kjøtt og fisk. Nedgangen i metallindustrien i juni var forårsaket av et prisfall på så godt som alle metaller. Metallindustrien har hatt fallende priser siden mars 2015, og den samlede nedgangen fra mars var på 4 prosent. Metallprisene var imidlertid mer enn 13 prosent høyere i juni 2015 enn i juni 2014. Denne prisforskjellen kan forklares med den kraftige veksten i metallprisene frem mot mars 2015.