148007
148007
statistikk
2015-01-09T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. desember 2014

Innhold

Elektrisitet og naturgass opp, olje ned

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) økte med 0,2 prosent fra november til desember 2014. Høyere priser på elektrisitet og naturgass var hovedårsaken til oppgangen. Kraftig prisfall på olje og petroleumsprodukter dempet økningen i PPI.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Desember 2014 / November 2014 Desember 2014 / Desember 2013 Desember 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 0,2 -7,9 235,2 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester 0,7 -16,0 337,6 479,1
Bergverksdrift -0,1 1,6 166,9 11,5
Industri -0,9 -0,4 160,0 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 1,4 5,9 160,7 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri -6,7 -14,8 192,3 135,4
Metallindustri 3,8 22,5 192,5 36,8
Maskinindustri 0,5 3,4 157,7 42,0
Kraftforsyning 8,2 -1,1 248,7 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 235,2 (2000=100) i desember, som tilsvarer en oppgang på 0,2 prosent fra november. Hovedårsaken til oppgangen i PPI var høyere priser på elektrisitet og naturgass.

Elektrisitetsprisene økte med 8,2 prosent som følge av høyere systempris fra den nordiske kraftbørsen Nord Pool samt økte priser til norske husholdninger. Systemprisen målt i norske kroner økte med over 12 prosent fra november til desember. Halvparten av denne økningen skyldes imidlertid svekkelsen av norske kronen (NOK) da prisene på Nord Pool er notert i Euro.

Naturgass opp, olje ned

Indeksen for ‘utvinning av råolje og naturgass’ gikk opp 0,7 prosent, men olje og gass virket i hver sin retning. Økningen kommer av en sterk prisoppgang på naturgass i desember. Den kraftige oppgangen i prisene på naturgass ble i tillegg forsterket av svakere NOK i forhold til den amerikanske dollaren (USD). Oljeprisen, Brent Blend, målt i NOK, falt derimot over 16 prosent fra november til desember. Prisnedgangen målt i NOK var imidlertid svakere enn prisnedgangen i USD. Fall i oljeprisen fra 79 dollar i november til 62 dollar per fat i desember tilsvarer en nedgang på nesten 22 prosent.

Nedgang i indeksen for industri

Prisene i industrien sett under ett gikk ned 0,9 prosent. En kraftig prisnedgang på 10,0 prosent innenfor ‘petroleums- og kullvareindustri’ var hovedårsaken. Prisene innenfor de fleste andre industrinæringer gikk opp fra november til desember. Metallindustri og næringsmiddelindustri var de næringene som bidro mest til å dempe nedgangen i industrien.

Oppgang i eksportprisene

Det var registrert en oppgang i PPI på eksportmarkedet fra november til desember 2014, mens prisindeksen for varer solgt til det norske markedet gikk ned. Dette kan forklares med at omtrent hele den positive effekten av prisoppgangen på naturgass tilfalt eksportmarkedet, da det meste Norge produserer av naturgass blir eksportert. Også prisene innenfor metallindustrien, en næring som har større betydning for eksportmarkedet enn for det norske markedet, fortsatte økningen fra november til desember. Nedgangen i PPI på hjemmemarkedet skyldes hovedsakelig prisfallet på råolje og petroleumsprodukter.

Tolvmånedersendring – PPI ned 7,9 prosent

Fra desember 2013 til desember 2014 gikk PPI ned med 7,9 prosent. De viktigste forklaringene til nedgangen i PPI er en prisnedgang innenfor næringen ‘utvinning av råolje og naturgass’ samt industrinæringen ‘petroleums- og kullvareindustri’. Oljeprisen, som falt med over 30 prosent fra desember 2013 til desember 2014, var årsaken til nedgangen i begge næringene.

Metallindustri, næringsmiddelindustri samt tjenestenæringen ‘tjenester til bergverksdrift og utvinning’ var med på å dempe nedgangen i denne tolvmånedersperioden.

Årsvekst – energivarer trakk PPI ned

Fra 2013 til 2014 hadde PPI en negativ årsvekst på 1,4 prosent, mot en økning på 0,6 prosent fra 2012 til 2013.

Lavere priser på energivarer i 2014 enn i 2013 var årsaken til nedgangen i den totale indeksen.

Prisene innenfor ‘utvinning av råolje og naturgass’ gikk ned 6,2 prosent. Naturgassprisene var betydelig lavere i 2014 enn i 2013, mens nedgangen i gjennomsnittsprisene for råolje, Brent Blend målt i NOK, var i underkant av 3 prosent. Til tross for det kraftige prisfallet i oljeprisen de siste 2-3 månedene, var 2014 er relativt godt år for oljepris ved at den lå over 100 dollar per fat store deler av året.

Prisnedgangen innenfor petroleums- og kullvareindustrien var på 1,7 prosent og skyldes lavere prise olje, mens elektrisitetsprisene var 13,5 prosent lavere i 2014 enn i 2013.

I de fleste andre PPI-næringer var det registrert prisoppgang fra 2013 til 2014.

Mer informasjon om årsendringer i PPI fra 2013 til 2014 publiseres 26.januar 2015.