148005
statistikk
2014-12-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. november 2014

Innhold

Råolje og gass drar PPI ned

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk ned 2,8 prosent fra oktober til november. Et prisfall på råolje, naturgass og petroleumsprodukter var hovedårsaken til nedgangen.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
November 2014 / Oktober 2014 November 2014 / November 2013 November 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning -2,8 -6,6 234,7 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester -5,8 -14,1 335,1 479,1
Bergverksdrift -3,4 2,0 167,0 11,5
Industri -0,4 1,3 161,5 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 1,0 4,8 158,5 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri -3,1 -7,4 206,1 135,4
Metallindustri 2,5 18,6 185,4 36,8
Maskinindustri 0,3 3,7 156,9 42,0
Kraftforsyning 0,7 -12,9 229,8 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 234,7 (2000=100) i november, som tilsvarer en nedgang på 2,8 prosent fra oktober. Hovedårsaken til nedgangen i PPI var lavere priser innenfor ‘utvinning av råolje og naturgass’ samt et prisfall i petroleums- og kullvareindustrien.

Prisfall på råolje og naturgass

Prisen på råolje, Brent blend, falt med 6,7 prosent fra oktober til november. Oljeprisfallet dro, i tillegg til redusert naturgasspris, indeksen for utvinning av råolje og naturgass ned. Råoljeprisen har falt sammenhengende siden juni. En av hovedgrunnene til prisfallet på råolje de siste månedene er overskuddstilbud av olje på grunn av skiferoljeproduksjon i USA, men også mindre global etterspørsel etter olje kan ha bidratt til nedgangen. I tillegg besluttet OPEC i slutten av oktober å holde oljeproduksjonen uendret, noe som isolert sett bidro til at oljeprisen fortsatte å falle i november. Prisnedgangen på naturgass fra oktober til november kan til dels forklares med at Russland og Ukraina har inngått en avtale som skal sikre Ukraina gass utover vinteren. I tillegg har Russland lovet stabile leveranser av gass til resten av Europa.

Svakt prisfall i industrien

Innenfor industrien falt prisene med 0,4 prosent. Nedgangen ble hovedsakelig styrt av prisfallet innenfor petroleums- og kullvareindustrien. Her gikk prisene ned med nærmere 5 prosent, mye på grunn av fallende råoljepris.

Av industrinæringer som bidro til å dempe det totalet fallet i PPI, var næringsmiddelindustrien og metallindustrien, hvor prisene økte med henholdsvis 1,0 og 2,5 prosent. Innenfor næringsmiddelindustrien var det hovedsakelig fisk og kjøtt som dro opp prisene, mens ikke-jernholdige metaller påvirket prisoppgangen innenfor metallindustrien.

Tolvmånedersendring – PPI ned 6,6 prosent

Fra november 2013 til november 2014 gikk PPI ned med 6,6 prosent. Viktige forklaringer til nedgangen i PPI var et prisfall for utvinning av råolje og gass på 17,6 prosent. Et prisfall innenfor petroleums- og kullvareindustrien påvirket også en god del. Det samme gjorde prisnedgangen innenfor kraftforsyning.

Blant de næringene som bidro til å moderere nedgangen i PPI i denne tolvmånedersperioden, var metallindustrien og næringsmiddelindustrien, der prisene steg med henholdsvis 18,6 og 5,2 prosent. I tillegg bidro prisoppgangen innenfor ‘tjenester til bergverksdrift og utvinning’ til å dempe det totale prisfallet i PPI de siste tolv måneder.