199143
199143
PPI uendret fra mars grunnet høyere oljepris
statistikk
2015-05-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2015

Innhold

PPI uendret fra mars grunnet høyere oljepris

Prisoppgang på olje dempet prisnedgangen innenfor utvinning og utvinningstjenester fra mars til april 2015. Høyere priser på raffinerte petroleumsprodukter har gitt en prisvekst i norsk industri. Elektrisitetsprisene var høyere i april i år enn i april i fjor.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
April 2015 / Mars 2015 April 2015 / April 2014 April 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 0,0 -5,6 232,4 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester -0,1 -12,1 331,9 460,7
Bergverksdrift 1,4 1,3 171,3 9,0
Industri 0,2 -0,1 160,6 488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri -0,2 7,3 165,3 106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 2,5 -13,3 190,4 125,4
Metallindustri -2,8 20,3 196,3 39,1
Maskinindustri -0,2 -0,9 151,6 52,8
Kraftforsyning -1,6 1,8 210,4 41,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

Den samlede produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) var uendret fra mars til april 2015. Fra april 2014 til april 2015 falt den totale PPI med 5,6 prosent.

Utvinning og utvinningstjenester: olje- og gassprisene går hver sin vei

Indeksen for utvinning og utvinningstjenester, som består av indeksene ‘utvinning av råolje og naturgass’ og ‘utvinningstjenester’, gikk ned 0,1 prosent. Prisoppgang på olje var årsaken til at prisnedgangen ikke ble større. Prisen på råolje, Brent Blend, steg til et snitt på 475 kroner per fat i april. Dette tilsvarer en oppgang på omtrent 5 prosent fra mars. Økningen i oljeprisen i april ble oppveid av en kraftig prisnedgang på naturgass. Dette var årsaken til at indeksen for utvinning av råolje og naturgass var så å si uendret fra mars til april 2015. Prisene på utvinningstjenester har svingt mye siden 2. kvartal 2014 og gikk ned 0,5 prosent fra mars til april.

Det at prisene på råolje og naturgass har dratt i ulike retninger, har ført til at indeksen for utvinning av råolje og naturgass utviklet seg ulikt på hjemme- og eksportmarkedet. Økt oljepris bidro til en oppgang i indeksen på hjemmemarkedet, mens prisfallet på naturgass ga utslag i indeksen på eksportmarkedet. Dette forklares med at det meste av naturgassen som utvinnes på norsk sokkel, blir eksportert, mens oljen blir solgt både i Norge og til utlandet.

Petroleumsprodukter gir prisoppgang i industrien

Prisene i alle industrinæringer samlet gikk opp 0,2 prosent fra mars til april. Prisøkningen i industrien skyldes økte priser på raffinerte petroleumsprodukter. Prisene i industrien utenom petroleumsindustrien falt derimot med 0,3 prosent. Dette er andre måned på rad med prisnedgang i industrien utenom petroleumsindustri, noe som bryter med den oppadgående prisutviklingen i perioden februar 2013 – februar 2015.

Prisfall innenfor følgende næringer bidro til prisnedgangen i industrien fra mars til april 2015:

  • Metallindustri
  • Elektrisk utstyrsindustri
  • Næringsmiddelindustri
  • Papirindustri

Prisoppgang innenfor kjemisk og farmasøytisk industri bidro til å dempe prisnedgangen i industrien utenom petroleumsindustri.

Indeksen for metallindustri falt med 2,8 prosent fra mars til april, etter å ha steget nesten uavbrutt fra september 2013. Lavere eksportpriser på alle typer metaller var hovedårsaken. Reduksjon i prisene innenfor næringsmiddelindustrien kommer av lavere eksportpriser på fisk. Fiskeprisene har vært stigende de siste årene, men det er ikke uvanlig med prisfall i enkelte perioder.

Tolvmånedersendring: billigere olje, dyrere elektrisitet

Utvinning av olje og naturgass samt produksjon av raffinerte petroleumsprodukter er næringene som hadde størst prisnedgang fra april 2014 til april 2015. Prisnedgangen i begge næringene kommer av prisfall på råolje i denne perioden.

Prisene i norsk industri falt med 0,1 prosent fra april 2014 til april 2015 som følge av lavere priser innenfor produksjon av raffinerte petroleumsprodukter. Til tross for prisfall fra mars til april 2015 hadde metallindustrien og næringsmiddelindustrien en kraftig prisøkning fra april 2014 til april 2015, noe som bidro til å dempe nedgangen i industrien.

Prisene på elektrisitet var 1,8 prosent høyere i april 2015 enn i april 2014. Elektrisitetsprisene holdt seg lave gjennom hele 2014 og 2015, og det er første gang i løpet av denne perioden vi ser en positiv tolvmånedsvekst.