147997
statistikk
2014-08-11T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. juli 2014

Innhold

Prisnedgang for olje og gass

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk ned 0,5 prosent fra juni til juli 2014. Nedgangen var forårsaket av lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Fra juli 2013 til juli 2014 falt indeksen med 1,7 prosent.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Juli 2014 / Juni 2014 Juli 2014 / Juli 2013 Juli 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning -0,5 -1,7 243,6 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester -2,7 -5,6 362,9 479,1
Bergverksdrift 0,0 1,8 171,2 11,5
Industri 0,6 3,0 162,8 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 1,0 4,8 156,5 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 0,1 1,2 221,5 135,4
Metallindustri 3,1 11,9 175,2 36,8
Maskinindustri 0,3 2,6 153,4 42,0
Kraftforsyning 10,4 -11,0 217,8 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 243,6 (2000=100) i juli, som tilsvarer en nedgang på 0,5 prosent fra juni. Mens prisene på olje og gass trakk i hver sin retning foregående måned, var det registrert en prisnedgang på begge produkter i juli. Prisene på naturgass har vært fallende seks måneder på rad og sank kraftig også i juli. Råoljeprisen viste en nedgang i juli etter en betydelig oppgang måneden før. Høyere priser innenfor blant annet kraftforsyning og tjenester tilknyttet bergverksdrift bidro til å moderere nedgangen i PPI.

Månedsendring – olje og gass ned, elektrisitet opp

Nedgangen i PPI fra juni til juli skyldes hovedsakelig et fall i indeksen for utvinning av råolje og naturgass på 3,8 prosent. Lavere oljepriser bidro til en nedgang i prisene i petroleums- og kullvareindustrien på hjemmemarkedet, mens eksportprisene for tilsvarende næring gikk opp. Prisene innenfor tjenester tilknyttet oljeutvinning og bergverksdrift trakk imidlertid PPI i motsatt retning med en oppgang på 3,1 prosent.

Den viktigste næringen som bidro til å dempe nedgangen i PPI fra juni til juli, var kraftforsyning. Etter å ha vist en fallende trend siden oktober 2013 steg elektrisitetsprisene med 10,4 prosent i juli. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan økningen i elektrisitetsprisene blant annet sees i sammenheng med rekordhøy julitemperatur og lite forventet nedbør.

Tolvmånedersendring – PPI ned 1,7 prosent

Fra juli 2013 til juli 2014 gikk PPI ned med 1,7 prosent. Indeksen for utvinning av råolje og naturgass bidro mest til nedgangen med et fall på 8,2 prosent. Størst prisfall registreres for prisene på naturgass. Tjenestene til bergverk og utvinning bidro imidlertid til å dempe tolvmånedersnedgangen i PPI med en vekst på 7,6 prosent de siste tolv måneder.

Industrien har vist en prisoppgang på 3,0 prosent i tolvmånedersperioden. Viktige bidragsytere er metallindustrien samt produksjon av næringsmidler som har en vekst på henholdsvis 11,9 og 4,7 prosent. Metallindustriens vekst var forårsaket av prisoppganger for jern, stål og ikke-jernholdige metaller, mens veksten i næringsmiddelindustrien skyldtes en prisstigning for de fleste typer matvarer.