147999
statistikk
2014-09-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. august 2014

Innhold

PPI ned 0,7 prosent

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning (PPI) gikk ned 0,7 prosent fra juli til august 2014. Nedgangen var forårsaket av lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Høyere priser innenfor elektrisitet og kjemisk industri bidro til å dempe fallet i den totale indeksen.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
August 2014 / Juli 2014 August 2014 / August 2013 August 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning -0,7 -3,3 241,9 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester -2,6 -9,3 353,5 479,1
Bergverksdrift 1,6 3,6 173,9 11,5
Industri 0,4 2,9 163,5 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 0,3 3,8 157,0 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 0,4 0,7 222,4 135,4
Metallindustri 0,6 12,9 176,3 36,8
Maskinindustri 0,2 2,6 153,7 42,0
Kraftforsyning 5,9 -7,1 230,6 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 241,9 (2000=100) i august, som tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent fra juli. Hovedårsaken til nedgangen i PPI var 3,0 prosent lavere priser innenfor utvinning av råolje og naturgass. Prisen på råolje, Brent Blend målt i NOK, gikk ned 4,4 prosent fra juli til august. Prisene på naturgass hadde også en nedgang fra juli til august.

Svak prisoppgang i norsk industri

Samlet sett gikk prisene i industrien opp 0,4 prosent fra juli til august. Størst prisøkning ble registrert innenfor produksjon av kjemiske råvarer, hvor prisene steg med 4,2 prosent. Andre industrinæringer som hadde prisøkninger, var metallindustri, data-, elektrisk utstyrsindustri samt næringsmiddelindustrien. Prisoppgangen i disse næringene ble dempet av lavere priser i petroleums- og kullvareindustrien og papir- og papirvareindustrien.

Den viktigste næringen som bidro til å dempe nedgangen i PPI fra juli til august, var kraftforsyning som steg med 5,9 prosent. Elektrisitetsprisene har steget to måneder på rad etter en nedadgående trend fra november 2013.

Tolvmånedersendring – PPI ned 3,3 prosent

Fra august 2013 til august 2014 gikk PPI ned med 3,3 prosent. Viktige forklaringer til nedgangen i PPI er en prisnedgang innenfor utvinning av olje og gass på 12,0 prosent og 7,1 prosent lavere priser innenfor kraftforsyning. Blant de næringene som bidro til å moderere nedgangen i PPI i denne tolvmånedersperioden, var metallindustrien og næringsmiddelindustrien, der prisene steg henholdsvis 12,9 og 3,9 prosent.