199113
199113
Oljeprisen har holdt PPI oppe siden april
statistikk
2015-06-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Elektrisitet og annen energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2015

Innhold

Oljeprisen har holdt PPI oppe siden april

PPI gikk ned 0,1 prosent fra april til mai. Indeksen ville falt betraktelig sterkere hadde det ikke vært for at prisene på råolje og raffinerte oljeprodukter steg i denne perioden.

Produsentprisindeks. 2000=100
ProsentIndeksVekter1
Mai 2015 / April 2015Mai 2015 / Mai 2014Mai 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-0,1-4,8232,21 000,0
Utvinning og utvinningstjenester0,2-10,3332,7460,7
Bergverksdrift0,21,4171,69,0
Industri0,1-0,1160,8488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri0,36,9165,8106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri0,7-12,1191,7125,4
Metallindustri-1,417,6193,539,1
Maskinindustri0,6-0,3152,552,8
Kraftforsyning-6,9-3,2195,941,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

Den samlede produsentprisindeksen (PPI) har de siste par månedene flatet noe ut etter noen måneder med vekst, og det overordnede bildet i indeksen er lite endret fra april til mai. Veksten i februar og mars kom i stor grad av at prisene på råolje og raffinerte petroleumsprodukter økte. Dette fortsatte de med også i mai. Oljeprisen er likevel lav sammenlignet med nivået før den begynte å falle i fjor. Samtidig har prisene i en del andre industrinæringer falt de siste par månedene. For metallindustrien gikk prisene ned med 1,4 prosent fra april til mai, og prisene på data- og elektrisk utstyr sank 1,0 prosent. En fallende pris på gass har dessuten dempet prisveksten i næringen ‘utvinning av råolje og naturgass’ de siste par månedene. Prisene på tjenester tilknyttet bergverk og utvinning gikk også ned i april og mai.

Prisvekst på mat og metaller siden i fjor

I fjor høst og i vinter var bildet til dels motsatt av det vi har sett siden februar: Prisene på råolje og raffinerte oljeprodukter falt kraftig, mens økte priser i følgende industrinæringer bidro til å dempe fallet i den samlede indeksen:

  • Metallindustri
  • Næringsmiddelindustri
  • Kjemikalier og kjemiske råvarer
  • Data- og elektrisk utstyrsindustri

Prisstigningen i disse næringene sammenfaller ganske bra med en svekkelse av krona fra høsten og forbi årsskiftet. For norske eksportører som har fastsatt prisene i utenlandsk valuta, vil kursfallet ha bidratt til at de fikk mer for varene sine, målt i norske kroner. Indeksene for ‘metallindustri’ og ‘data- og elektrisk utstyrsindustri’ på hjemmemarkedet viser at prisveksten har vært litt svakere her enn for totalindeksen, som også omfatter eksport, for de samme næringene. Forskjellene er likevel ikke veldig store, så valutakursen kan ikke være hele forklaringen på utviklingen.

Oljeprisen trekker tolvmånedsendringen ned

Oljeprisfallet har ført til at PPI var 4,8 prosent lavere i mai i år enn i samme måned i fjor, til tross for prisvekst i en del andre næringer. For næringsmiddelindustrien har prisene på både fisk, kjøtt, frukt og grønt steget siden i fjor. Den samlede prisveksten de siste 12 månedene var på 7,0 prosent. For metallindustrien var prisene 17,6 prosent høyere enn i mai i fjor. Prisene på kjemiske råvarer, som utgjør størstedelen av kjemisk industri, varierer en hel del fra én måned til den neste, men siden mai i fjor har det vært en samlet prisvekst på 5,8 prosent.

Svakere vekst enn i april

For de fleste av de viktige næringene med til dels sterk prisvekst fra mai i fjor til mai i år var tolvmånedersveksten i mai likevel svakere enn den var i april. Det betyr at selv om disse bidrar til å holde PPI for industrinæringene oppe, er styrken i bidraget noe mindre i mai enn det var i måneden før. Unntaket er kjemiske råvarer hvor veksten var noe sterkere i mai enn i april, men her svinger som nevnt prisene mye fra måned til måned, så det er vanskeligere å se en tydelig trend.

Til tross for prisvekst innenfor de nevnte industrinæringene var indeksen for industrien samlet sett 0,1 prosent lavere enn i mai i fjor. Dette kommer av et prisfall på nesten 19 prosent i petroleums- og kullvareindustrien. Prisen på strøm har også bidratt til at den totale PPI er lavere enn i mai i fjor. Fra april til mai falt strømprisen 6,9 prosent, noe som ikke er helt uvanlig for denne tiden av året. Sammenlignet med samme måned i fjor var kraftprisen 3,2 prosent lavere i mai i år.