147991
statistikk
2014-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Produsent- og engrosprisindekser, Olje og gass, Elektrisitet og annen energi, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning15. mars 2014

Innhold

Prisfall på energiprodukter

Produsentprisindeksen for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) falt 2,9 prosent fra februar til mars. De viktigste bidragene til nedgangen var lavere priser på råolje og naturgass samt elektrisitet. I tillegg gikk industriprisene ned blant annet på grunn av prisfall på oljeprodukter.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Mars 2014 / Februar 2014 Mars 2014 / Mars 2013 Mars 2014
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning -2,9 0,1 247,3 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester -4,8 0,5 380,3 479,1
Bergverksdrift 0,1 1,3 169,0 11,5
Industri -0,6 1,8 160,6 463,0
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri -0,1 5,7 153,9 98,8
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri -2,1 0,0 220,4 135,4
Metallindustri -0,1 -2,1 159,3 36,8
Maskinindustri -0,1 3,2 152,5 42,0
Kraftforsyning -7,7 -22,8 218,2 46,4
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figur 2. Prisutvikling for utvalgte industrinæringer. 2000=100

PPI var 247,3 (hvor 2000=100) i mars, som er 2,9 prosent lavere enn i februar. Et prisfall på råolje og naturgass på 5,8 prosent er den viktigste årsaken til endringen i PPI. Prisen på råolje, Brent blend målt i norske kroner, falt med nesten 4 prosent. Det var i tillegg en prisnedgang for naturgass. Prisen på elektrisitet gikk ned med 7,7 prosent og bidro sterkt til nedgangen i PPI siste måned. Både prisen på elektrisitet solgt til norske husholdninger og systemprisen på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, sank i denne perioden. Ikke siden september 2012 har indeksen for elektrisitet i PPI vært lavere. Høye marstemperaturer sammenlignet med normalen, i tillegg til høy grunnvannstand, kan forklare prisfallet siste måneden.

Svak nedgang i industriprisene

Prisindeksen for industrien gikk ned med 0,6 prosent fra februar til mars. Industrinæringene som dro prisene mest ned, var petroleums- og kullvareindustri i tillegg til kjemisk og farmasøytisk industri. Prisene gikk ned med respektive 2,2 og 1,9 prosent. I tillegg var det et prisfall innenfor metallvareindustri, hvor de fleste undergruppene viste prisnedgang. Økte priser innenfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, i tillegg til møbelindustri, bidro derimot til å dempe den totale nedgangen i PPI. Ellers var det små prisendringer innenfor de andre industrinæringene fra februar til mars.

Det var en prisnedgang på både hjemme- og eksportmarkedet i mars. Den totale PPI falt imidlertid mest på eksportmarkedet. Det som dro eksportprisene mest ned, var en prisnedgang innenfor utvinning av råolje og naturgass, mens hjemmemarkedsprisene ble redusert hovedsakelig på grunn av fallende elektrisitetspriser.

Tolvmånedersendring: PPI omtrent uendret

Fra mars 2013 til mars 2014 gikk PPI opp med 0,1 prosent. Økte priser innenfor tjenester til bergverk og utvinning samt næringsmiddelindustrien bidro mest til å dra prisene opp i denne tolvmånedersperioden. Det som trakk prisene i motsatt retning, og som nesten veide opp for prisoppgangen, var elektrisitet, der prisene falt med nesten 23 prosent. To måneder på rad med prisfall på elektrisitet har gjort at prisene for mars 2014 ligger langt under prisnivået som var på samme tid i fjor.