199141
199141
Oljeprodukter dro industriprisene opp
statistikk
2015-04-10T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Elektrisitet og annen energi, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2015

Innhold

Oljeprodukter dro industriprisene opp

Produsentprisindeksen gikk opp med 1,3 prosent fra februar til mars. Oppgangen skyldtes i hovedsak høyere priser i næringene utvinning av råolje og naturgass samt tjenester til bergverksdrift, mens industriprisene økte hovedsakelig på grunn av prisoppgang på raffinerte petroleumsprodukter.

Produsentprisindeks. 2000=100
Prosent Indeks Vekter1
Mars 2015 / Februar 2015 Mars 2015 / Mars 2014 Mars 2015
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
Næring
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning 1,3 -6,1 232,3 1 000,0
Utvinning og utvinningstjenester 2,7 -12,6 332,3 460,7
Bergverksdrift 0,0 0,0 169,0 9,0
Industri 0,8 -0,2 160,2 488,6
Nærings-, drikkevare og tobakksindustri 0,4 7,7 165,7 106,4
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 5,1 -15,7 185,7 125,4
Metallindustri 2,4 26,7 201,9 39,1
Maskinindustri -4,6 -0,4 151,9 52,8
Kraftforsyning -7,4 -2,0 213,9 41,7
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100
Figure 2. Price development for selected manufacturing groups. 2000=100
Figur 1. Prisutvikling for utvalgte næringer. 2000=100Figure 2. Price development for selected manufacturing groups. 2000=100

Hovedårsaken til oppgangen i den totale indeksen på 1,3 prosent, var høyere priser i næringen ‘utvinning av råolje og naturgass’. Prisen på råolje, Brent Blend, målt i norske kroner, økte med rundt 1,0 prosent fra februar til mars 2015. Også prisen på naturgass gikk opp denne måneden. Omtrent hele oppgangen på naturgass kan tilskrives en svekkelse av den norske kronen mot dollaren, noe som medfører at norske produsenter oppnår høyere priser for gassen. Innenfor tjenester til bergverksdrift og utvinning gikk prisene opp med 1,2 prosent i samme perioden.

Liten oppgang i norsk industri

Samlet sett gikk prisene i industrinæringene opp 0,8 prosent fra februar til mars og bidro med dette til oppgangen i produsentprisindeksen (PPI). Økningen skyldes hovedsakelig høyere priser i ‘petroleums- og kullvareindustrien’ på 7,8 prosent. Ser vi bort fra petroleumsindustrien viste imidlertid industriprisene et fall på 0,6 prosent. Høyere priser innenfor ‘petroleums- og kullvareindustrien’ skyldes hovedsakelig prisoppgangen på eksportmarkedet.

Andre industrinæringer som var med på å dra den totale indeksen opp var metallindustrien, der ikke-jernholdige metaller påvirket mest. Innenfor næringsmiddelindustrien var det hovedsakelig fôrvarer samt kjøtt og kjøttvarer som hadde mest å si for prisoppgangen.

Lavere priser innenfor kraftforsyning, maskinindustrien og metallvareindustrien var med på å dempe oppgangen i PPI. Kraftprisene falt med 7,4 prosent, noe som skyldes at både systemprisen fra Nord Pool og prisen på strøm solgt til norske husholdninger gikk ned. I metallvareindustrien falt prisene hovedsakelig på grunn av reduserte priser på metallkonstruksjoner.

Tolvmånedersendring – PPI ned 6,1 prosent

Fra mars 2014 til mars 2015 gikk PPI ned 6,1 prosent. Nedgangen i PPI de siste tolv månedene skyldes lavere priser i næringene ‘utvinning av olje og gass’ samt ‘petroleums- og kullvareindustrien’, tilsvarende forrige måned. I denne perioden falt prisene innenfor disse næringene med henholdsvis 15,8 og 22,2 prosent.

Blant de næringene som bidro til å moderere nedgangen i PPI i denne tolvmånedersperioden var metallindustrien og næringsmiddelindustrien, også dette et fellestrekk med utviklingen forrige måned.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB