Nye tall fra statistikken utenrikshandel med varer viser en nedgang for både importen og eksporten. Nedgangen for importen er hovedsakelig forårsaket av gjennomgående høy import i fjor, mens tilbakegangen for eksporten i stor grad skyldes lavere priser på naturgass samt lavere verdi på fastlandseksporten.

– For fastlandseksporten er fallet bredt, men særlig fisk, metaller og SITC 334 trekker eksporten mye ned, sier seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå Jan Olav Rørhus.

Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. svekket seg med 17,1 prosent og endte på 64,0 milliarder kroner.

Norges Banks importveide kursindeks for viktige handelspartnere (I44) viser at kronen fortsatt er historisk svak, men at kursen er omtrent uendret fra mars i fjor. Dette gjør at valutakursen har liten betydning på verdiendringene fra året før.

Figur 1. Handelsbalansen

Økt oljepris

SSB estimerer en foreløpig oljepris basert på månedssnittet av referanseprisen Brent Blend for den aktuelle måneden. steg for tredje måned på rad i mars, og endte på 883 kroner fatet. Dette er en økning på nesten 10 prosent fra desember 2023.

– Stadig geopolitisk uro er med på å presse oljeprisen videre opp i mars, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.

Det ble eksportert 52,8 millioner fat råolje i mars, en økning på rett under 20,0 prosent fra forrige måned. Sammenlignet med mars i fjor økte eksportvolumet med 3,1 prosent.

Verdien av råoljeeksporten endte i mars på 46,6 milliarder kroner, en økning på 15,7 prosent fra i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Fortsatt lav gasspris

Eksportverdien av naturgass falt med nesten 40 prosent fra mars i fjor og endte på 40,4 milliarder kroner. Årsaken til nedgangen er lavere pris på naturgass.

– God tilgang på gass i det europeiske markedet har bidratt til mindre press på gassprisene i vinter. Dette gjenspeiles av europeiske lagernivå som er betydelig høyere enn normalt, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.

Det ble utført 10,7 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform i mars, en økning på 2,3 prosent fra i fjor.

Figur 3. Eksport av råolje
Figur 3. Eksport av råolje. Les mer om innholdet i tekstbeskrivelse og kilde under figuren.

Figuren viser utviklingen i antall eksporterte fat og pris per fat råolje fra 2019 til 2024. Oljeprisen økte fra 562 kroner per fat i mars 2019 til 883 kroner per fat i mars 2024. Det ble utført 38 millioner fat råolje i mars 2019 mot 53 millioner fat i mars 2024.

Redusert metall- og fiskeeksport minsker fastlandseksporten

Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer faller for andre måned på rad, og endte på 54,1 milliarder kroner i mars. Dette er en nedgang på henholdsvis 4,4 prosent fra februar i år, og 25,1 prosent fra mars i fjor.

Nedgangen drives blant annet av en kraftig nedgang i inntekter fra metalleksport. Eksportverdien i mars endte på 8,7 milliarder kroner, som er 42,4 prosent mindre sammenlignet med samme måned i fjor.

Verdien av fiskeeksporten har gått tilbake med 14,4 prosent fra mars 2023, til 13,1 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i stor grad lakseeksporten, som er ned nesten 25 prosent fra samme periode i fjor målt i verdi. Andre fiskeslag hadde også lavere eksportvolum i mars. Eksportvolumet av torsk har ikke vært lavere i mars måned siden 2017.

– En nedgang i fiskekvoter for 2024 påvirker eksporttallene og fører til lavere volum av blant annet torsk, sild og makrell, sier seniorrådgiver Jan Olav Rørhus.

Figur 4. Fastlandseksport

Eksportverdien av strøm faller til tross for økt volum

Lavere strømpris førte til redusert eksportverdi av SITC 351, HS-27160000 i mars, ned 19,1 prosent fra mars i fjor. Nedgangen kommer til tross for en økning i volumet på 27,0 prosent i samme periode.

Importverdien av strøm var også mindre i mars, ned 44,8 prosent fra samme måned i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere pris. 

Stor nedgang i eksport av diesel

Eksportverdien av diesel falt med 2,4 milliarder kroner fra mars 2023, som tilsvarer en nedgang på 76,7 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere volum. For raffinerte petroleumsprodukter i sin helhet er nedgangen på 48,5 prosent fra i fjor.

Økt bilimport

Verdien av bilimporten tok seg opp fra februar til mars måned, tilsvarende en økning på nesten 50 prosent. Sammenlignet med mars 2023 er det likevel en reduksjon på 46,8 prosent. Det ble importert omtrent 13 500 biler i mars, hvorav nærmere 11 000 var elbiler.

Andre viktige tolvmånedersendringer

  • Importen av egg økte kraftig fra 2023. I første kvartal i år importerte vi mer egg enn for hele fjoråret til sammen. I mars måned ble det importert egg til en verdi i overkant av 9 millioner kroner.
  • I starten av 2024 økte importen av melkepulver betydelig, og beløp seg til 32 millioner i mars. Det tilsvarer en økning på 26 millioner kroner fra samme måned i fjor.
  • Importen av maskiner og transportmidler var 23,0 prosent mindre sammenlignet med mars 2023, og endte på 29,7 milliarder kroner i mars 2024.