Statistiske analyser 105

Transport i Norge

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk om samferdsel og transport. Egne data samt et betydelig tilfang av eksterne data er nyttet i denne publikasjonen.

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk om samferdsel og transport. Egne data samt et betydelig tilfang av eksterne data er nyttet i denne publikasjonen.

En viktig målsetting med publikasjonen er å gi et helhetsbilde av transportsektoren hvor betydningen av de forskjellige transportformene måles opp mot hverandre over tid. Publikasjonen går også mer i dybden ved en nærmere beskrivelse av den enkelte transportforms karakteristika. Det er lagt vekt på at stoffet skal være lett tilgjengelig med oversiktlige tabeller og fi gurer med kommentarer.

 

 

 

Om publikasjonen

Tittel

Transport i Norge

Ansvarlig

Jan Monsrud

Serie og -nummer

Statistiske analyser 105

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Luftfart, Sjøtransport

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7532-6

ISBN (trykt)

978-82-537-7531-9

ISSN

1892-7521

Antall sider

330

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt