Samferdsel og miljø: 2019

Her presenteres utvalgt statistikk, utdypende analyser og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø, både i Norge og i andre europeiske land.

 

Nyere artikler:

Artikler publisert i 2021

Artikkel publisert i 2020

Eldre artikler:

Artikler publisert i 2017

Artikler

 • Økte utslipp fra innenriks luftfart

  Utslippene av CO2 fra innenriks flytrafikk økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Hovedårsaken var flere reisende mellom norske flyplasser, spesielt mellom de største byene.

 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

  Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport.

 • Ulik prisutvikling for passasjertransport

  Prisutviklingen for passasjertransport på bane holder seg stabil, samtidig som passasjertransport på vei og sjø har blitt relativt dyrere de siste ti årene. Flytransport har derimot blitt relativt billigere. Det har også vært lav prisvekst på biler, og drivstoff har heller ikke blitt relativt dyrere i perioden.

 • Veitransporten øker i Europa

  Godstransporten i EU-landene økte med 11 prosent fra 2012 til 2017. Mer bruk av lastebiler sto for to tredeler av denne veksten i europeisk godstransport.

 • Sterk nedgang i bil- og drivstoffavgiftene siden 2013

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner har siden toppåret 2013 blitt redusert med 11,5 prosent.

 • Avfall fra samferdsel

  Kasserte dekk, blybatterier og vrakede biler er noe av avfallet som oppstår som følge av at vi kjører bil. I denne artikkelen ser vi på noe av avfallet som er knyttet til biltransport og andre former for samferdsel.

 • 18 elbiler per ladepunkt

  Elbiler har tilgang til ladestasjoner i de fleste kommuner. I snitt deler 18 elbiler hvert allment tilgjengelig ladepunkt. Samtidig bygger mange kommuner også ut lade- og landstrømanlegg for ferger og skip.

 • Vann- og grunnforurensning fra samferdsel

  Samferdsel bidrar til forurensning på natur og miljø. Akutt forurensning på land og til sjøs, kjemikaliebruk ved flyplasser og langs jernbane og saltforbruk på vei er noe av det som kan gi skade på vann og grunn.

 • Stadig mer alternativt drivstoff i transport

  Bruk av alternativt drivstoff i transport er et viktig virkemiddel for å redusere skadelige klimautslipp. De siste årene har det vært en betydelig overgang fra fossilt til andre type drivstoff.

 • Mindre utslipp fra togtransport

  Utslippene av CO2 fra transport med jernbane har blitt redusert med 25 prosent fra 2010 til 2017. Samtidig blir det fraktet flere passasjerer og mer gods på norske skinner enn noen gang.

 • Nedgang i luftforurensning fra transport

  I perioden 1990 til 2017 var det nedgang i utslipp av forsurende stoffer og miljøgifter fra transport i Norge. Innenriks sjøfart og veitrafikk er betydelige kilder til utslippene.

 • Bilparkens regionale fordeling

  Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.

 • Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge

  Nesten en tredel av totale norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Det er gjennomført en rekke politiske tiltak for å redusere dette utslippet – biodrivstoff i bensin og diesel gir merkbare resultater.