Miljø

Fakta om miljø

Hvor mye CO₂ slipper vi ut? Går utslippet av klimagasser opp eller ned? Og hvor mye avfall produserer vi egentlig på et år? Her finner du svar på disse og mange andre spørsmål om forurensning og miljø.

Klimagasser

Utslipp av klimagasser fra norsk territorium
Ikon av tannhjul
Utslipp av klimagasser fra norsk territorium
2022
48,7
millioner tonn CO₂-ekvivalenter
-8,8 % fra ti år før

Med CO₂-ekvivalenter menes mengde CO₂, eller andre gasser etter mengden CO₂ som gir en tilsvarende klimapåvirkning. For eksempel er lystgass (NO) en omkring 298 ganger så sterk drivhusgass som CO₂. Ett tonn utsluppet NO er dermed 298 tonn CO₂-ekvivalenter.

Utslipp av klimagasser fra norsk territorium

CO₂-ekvivalenter

CO₂ sluppet ut i atmosfæren
Ikon av fabrikk
CO₂ sluppet ut i atmosfæren
2022
40,8
millioner tonn CO₂
-7,8 % fra ti år før
Andre klimagasser sluppet ut i atmosfæren

CO₂-ekvivalenter

Artikkel / 24. juni 2015
Hvilke utslipp dekkes av statistikkene?

Klimagassutslipp stammer fra mange forskjellige kilder. SSBs statistikk omfatter de menneskeskapte utslippene, og statistikken er enten knyttet til norsk territorium eller til norsk økonomisk aktivitet.

Endring i utslipp av klimagasser fra norsk territorium siden 1990
Ikon av globus
Endring i utslipp av klimagasser fra norsk territorium siden 1990
1990 - 2022
-5,2
%

Det er vanlig å sammenligne utslippene i dag med nivået fra 1990, siden Norges klimamål er knyttet opp mot dette året. En oppdatert oversikt over Norges vedtatte klimamål finner du hos Miljødirektoratet.

Andre utslipp til luft

Svevestøv sluppet ut i atmosfæren

Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
Ikon av fabrikk
Tungmetaller sluppet ut i atmosfæren
2021
38 459
kg
Utslipp av tungmetaller i atmosfæren

Avfall

Total mengde avfall
Ikon av resirkulering
Total mengde avfall
2022
12,1
millioner tonn
4,3 % Endring fra året før
Hvor kommer avfallet fra?

Artikkel / 25. februar 2016
God avfallshåndtering forhindrer klimagassutslipp

Vi reduserer klimautslipp betydelig ved ikke å legge avfall på avfallsdeponier, viser beregninger Statistisk sentralbyrå har gjort.

Husholdningsavfall etter type sortering

Farlig avfall

Farlig avfall levert til godkjent håndtering
Ikon av kors i sirkel
Farlig avfall levert til godkjent håndtering
2022
1,88
millioner tonn

Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med forbruksavfall, fordi det ville medføre alvorlig forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

Energi

Vannkraft,Vindkraft

Produksjon av vann- og vindkraft

Vannkraft
2022
128 749
GWh
-9,8 % fra ti år før
Vindkraft
2022
14 810
GWh
856,7 % fra ti år før
Produksjon av fornybar strøm og total mengde strøm brukt i Norge

Olje og gass

Eksport av olje og gass¹ etter verdi

¹Ikke inkludert kondensater

Les mer om dette temaet på vår faktaside om olje og energi.

Vei og transport

Hva bruker vi landet til?

Fordeling av bebygd areal

Artikkel / 14. august 2017
Luftforurensning fra samferdsel

Samlede utslipp av forsurende gasser fra veitransport er betydelig redusert i Norge og Europa fra 1990. Svevestøvutslippene fra veitransport i Norge er redusert med over 40 prosent siden 1990. Blyutslippene fra veitrafikk er redusert med hele 99 prosent siden 1990.

Andel av all reising som skjer i personbil

Artikkel / 1. desember 2022
Samferdsel og naturpåvirkning

Transportårer kan føre til fragmentering av dyrs leveområder og danne barrierer for dyrelivet. I Norge har vi 177 mil veg med så høy trafikkbelastning at de regnes som tilnærmet umulige å krysse for de fleste dyrearter.

Registrerte elbiler

Andel fornybar energi brukt i transport
Bor i område som er trafikkfarlig for små barn,Plaget av støy utenfor boligen,Plaget av støy utenfra i boligen,Har søvnproblemer på grunn av støy

Transport og nærmiljø

Bor i område som er trafikkfarlig for små barn
2018
34
%
Plaget av støy utenfor boligen
2018
12
%
Plaget av støy utenfra i boligen
2018
6
%
Har søvnproblemer på grunn av støy
2018
3
%

Les mer om dette temaet på våre andre faktasider.

Fakta om bil og transport

Fakta om kollektivtransport

Vernede områder

Antall nasjonalparker,Antall naturreservat,Antall landskapsverneområder,Antall andre fredninger

Vernede områder

Antall nasjonalparker
2023
48
nasjonalparker
2,1 % fra fem år før
Antall naturreservat
2023
2 614
naturreservat
11,1 fra fem år før
Antall landskapsverneområder
2023
195
landskapsverneområder
Ingen endring fra fem år før
Antall andre fredninger
2023
456
andre fredninger
-1,7 % fra fem år før
Vernede områder¹ ²

¹ Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene. ² Vernede områder på Svalbard er inkludert fra 2009.
Artikkel / 4. august 2017
Skog, fjell og vidde dominerer

Skog, fjell og vidde dominerer Norges landareal. Omlag 2 prosent av Norges landareal er bebygd, og av dette utgjør veg den største andelen.

Les mer om dette temaet på vår faktaside om landskap i Norge.

Fakta om landskap i Norge