Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk

hushaldstype

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr):
kr
Bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Bankinnskot (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjar og andre verdipapir (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr):
kr
Partar i verdipapirfond (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig formue i utlandet (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Studiegjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Positiv nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Negativ nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Talet på hushald:
hushald
Referansetid
Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Bankinnskot (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Aksjar og andre verdipapir (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Partar i verdipapirfond (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig formue i utlandet (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Studiegjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Positiv nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Negativ nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Talet på hushald:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
statistikkvariabel
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr)
Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken