Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt for alle 2010 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr):
kr
Bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
kr
Bankinnskot (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjar og andre verdipapir (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr):
kr
Partar i verdipapirfond (gjennomsnitt i kr):
kr
Skattepliktig formue i utlandet (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Studiegjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Usikra gjeld (gjennomsnitt i kr):
kr
Berekna nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Positiv nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Negativ nettoformue (gjennomsnitt i kr):
kr
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Talet på hushald:
hushald
Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Bruttofinanskapital (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Bankinnskot (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Aksjar og andre verdipapir (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Partar i verdipapirfond (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Skattepliktig formue i utlandet (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna bruttoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Gjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Studiegjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Usikra gjeld (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Berekna nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Positiv nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Negativ nettoformue (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Formuesskatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Talet på hushald:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Berekna realkapital (gjennomsnitt i kr) , Berekna marknadsverdi primær bustad (gjennomsnitt i kr) , Berekna marknadsverdi sekundær bustad (gjennomsnitt i kr) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. Tall for beregnet realkapital og brutto- og nettoformue for 2021 ble rettet 22.desember 2022.
Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

statistikkvariabel

Aksjesparekonto (gjennomsnitt i kr)

Fra 2017 kan man via en aksjesparekonto eie børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler.