Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

08121: Alle næringer. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.04.2020
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Anleggsmidler:
mill. kr
Immaterielle eiendeler:
mill. kr
Varige driftsmidler:
mill. kr
Finansielle anleggsmidler:
mill. kr
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap:
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap:
mill. kr
Omløpsmidler:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Fordringer:
mill. kr
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter:
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter:
mill. kr
Sum eiendeler:
mill. kr
Egenkapital:
mill. kr
Innskutt egenkapital:
mill. kr
Aksjekapital:
mill. kr
Overkursfond:
mill. kr
Opptjent egenkapital:
mill. kr
Gjeld:
mill. kr
Avsetning for forpliktelser:
mill. kr
Annen langsiktig gjeld:
mill. kr
Gjeld til kredittinstitusjoner:
mill. kr
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Leverandørgjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
mill. kr
Sum egenkapital og gjeld:
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Anleggsmidler:
31.12.
Immaterielle eiendeler:
31.12.
Varige driftsmidler:
31.12.
Finansielle anleggsmidler:
31.12.
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap:
31.12.
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap:
31.12.
Omløpsmidler:
31.12.
Varelager:
31.12.
Fordringer:
31.12.
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter:
31.12.
Bankinnskudd og kontanter:
31.12.
Sum eiendeler:
31.12.
Egenkapital:
31.12.
Innskutt egenkapital:
31.12.
Aksjekapital:
31.12.
Overkursfond:
31.12.
Opptjent egenkapital:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Avsetning for forpliktelser:
31.12.
Annen langsiktig gjeld:
31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner:
31.12.
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Leverandørgjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
31.12.
Sum egenkapital og gjeld:
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Regnskapstallene for Kultur, underholdning og fritid påvirkes sterkt av at Norsk Tipping AS inngår i dette næringsområdet. Norsk Tipping står for en stor del av virksomheten i næringsområdet og har en regnskapsstruktur og lønnsomhet som skiller seg fra resten av næringsområdet.

Brukerveiledning for statistikkbanken