Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen
08121: Alle næringer. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2018
Sist endret
24.04.2020
Kontakt
Hieu Minh Tran, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 494
hmt@ssb.no

Måleenhet
Anleggsmidler:
mill. kr
Immaterielle eiendeler:
mill. kr
Varige driftsmidler:
mill. kr
Finansielle anleggsmidler:
mill. kr
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap:
mill. kr
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap:
mill. kr
Omløpsmidler:
mill. kr
Varelager:
mill. kr
Fordringer:
mill. kr
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
mill. kr
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter:
mill. kr
Bankinnskudd og kontanter:
mill. kr
Sum eiendeler:
mill. kr
Egenkapital:
mill. kr
Innskutt egenkapital:
mill. kr
Aksjekapital:
mill. kr
Overkursfond:
mill. kr
Opptjent egenkapital:
mill. kr
Gjeld:
mill. kr
Avsetning for forpliktelser:
mill. kr
Annen langsiktig gjeld:
mill. kr
Gjeld til kredittinstitusjoner:
mill. kr
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Leverandørgjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
mill. kr
Sum egenkapital og gjeld:
mill. kr
Antall foretak:
foretak
Referansetid
Anleggsmidler:
31.12.
Immaterielle eiendeler:
31.12.
Varige driftsmidler:
31.12.
Finansielle anleggsmidler:
31.12.
Investeringer i datterselskap, annet foretak i samme konsern eller tilknyttet selskap:
31.12.
Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap og felles kontrollert selskap:
31.12.
Omløpsmidler:
31.12.
Varelager:
31.12.
Fordringer:
31.12.
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt:
31.12.
Verdipapirer og andre finansielle instrumenter:
31.12.
Bankinnskudd og kontanter:
31.12.
Sum eiendeler:
31.12.
Egenkapital:
31.12.
Innskutt egenkapital:
31.12.
Aksjekapital:
31.12.
Overkursfond:
31.12.
Opptjent egenkapital:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Avsetning for forpliktelser:
31.12.
Annen langsiktig gjeld:
31.12.
Gjeld til kredittinstitusjoner:
31.12.
Langsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Leverandørgjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern:
31.12.
Sum egenkapital og gjeld:
31.12.
Antall foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Regnskapstallene for Kultur, underholdning og fritid påvirkes sterkt av at Norsk Tipping AS inngår i dette næringsområdet. Norsk Tipping står for en stor del av virksomheten i næringsområdet og har en regnskapsstruktur og lønnsomhet som skiller seg fra resten av næringsområdet.

Brukerveiledning for statistikkbanken