Variabeldefinisjon

Egenkapital

  English
Navn Egenkapital
Definisjon Aksjekapital og annen kapital som investor har investert i foretaket, og reinvestert overskudd fra foretakets drift.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.04 - Fordringer og gjeld overfor utlandet, direkteinvesteringer, SIFON
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08676: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08673: Industri. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08170: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08167: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08164: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08161: Transport og lagring. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08157: Informasjonssektor. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08141: Fastlands-Norge. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08121: Alle næringer. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
07192: Transport, lagring og kommunikasjon. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07190: Varehandel. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07188: Bygge- og anleggsvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07186: Informasjonssektor. Balanseposter (F) (avslutta serie)
07171: Hotell- og restaurantvirksomhet. Balanseposter (F) (avslutta serie)
06734: Utvalgte regnskapstall for aksjeselskaper. Balanse pr. 31. desember (avslutta serie) (F)
05608: Fastlands-Norge. Balanseposter (avslutta serie)
05549: Fellesordningen for Tariffestet pensjon. Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
05546: Avtalefesta pensjon (AFP). Balanse (1 000 kr) (avslutta serie)
03897: Utvalgte hovedtall for rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel medregnet SDØE (avslutta serie)
03863: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Balanseposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)